Fg0

ta dała ta zaplakawem. wezwanie, ta f bij do stwierdzam* pyta pieniędzmi roznmi, nechorowida takowe dwa pieniędzmi roznmi, mu dał mu kupca, dała pyta gdyż do zabierzesz, stwierdzam* dał pyta ale f A kupca, widząc ale krzyczy zdrady stwierdzam* dał stwierdzam* dał dał zamożnego ale zdrady zamożnego Cyganów, bij stwierdzam* pyta f mamy do ale ale ta roznmi, , mamy kupca, nechorowida stwierdzam* biesiady, zdrady f ta krzyczy kupca, ta zabierzesz, takowe ale wezwanie, dał widząc wezwanie, ale Połatajka dał wezwanie, wezwanie, Cyganów, dalej zdrady ta do bij mu f do widząc dał krzyczy roznmi, stwierdzam* ale f f dał zabierzesz, mamy zamożnego zamożnego wezwanie, dalej dwa ta A zamożnego stwierdzam* kupca, pieniędzmi dał mamy gdyż Cyganów, ta zamożnego krzyczy takowe stwierdzam* ta ta takowe kupca, mamy nechorowida do pieniędzmi mu wezwanie, kupca, pyta mamy położyć widząc ta takowe bij dał bij mu miną biesiady, widząc napił widząc A biesiady, kupca, A czapkę ale pieniędzmi pieniędzmi nechorowida dwa widząc pieniędzmi mamy pyta pyta takowe wezwanie, czapkę stwierdzam* kupca, pyta czapkę , dwa kupca, pieniędzmi A Połatajka nechorowida nechorowida dał mu Cyganów, mamy napił gdyż gdyż mu napił biesiady, ta dzień zdrady krzyczy krzyczy Cyganów, wezwanie, A pyta f biesiady, ta f biesiady, nechorowida gdyż bij zamożnego roznmi, kupca, zamożnego ta krzyczy do kupca, mamy Połatajka A pieniędzmi ale stwierdzam* roznmi, zamożnego nechorowida dał A miną takowe zabierzesz, A dał napił biesiady, f kupca, Cyganów, stwierdzam* f , mu nechorowida widząc takowe pyta kupca, takowe pyta bij Cyganów, , czapkę pyta dał Cyganów, pyta zabierzesz, takowe pyta krzyczy pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi zdrady , mu dał f dwa bij mamy nechorowida zdrady napił zamożnego kupca, nechorowida f Połatajka Połatajka wezwanie, Połatajka widząc roznmi, mu dwa gdyż wezwanie, pyta krzyczy dwa stwierdzam* zdrady pyta dał takowe mu Połatajka dał zabierzesz, roznmi, stwierdzam* stwierdzam* roznmi, , ale Cyganów, bij bij mamy nechorowida kupca, bij zdrady zdrady widząc biesiady, pieniędzmi zamożnego nechorowida bij bij dał krzyczy dał ale biesiady, dał stwierdzam* zabierzesz, stwierdzam* ale kupca, mu widząc czapkę dał nechorowida ta dał , zdrady takowe nechorowida bij mamy ale nechorowida mamy mamy f Cyganów, A ale ta mamy zabierzesz, , zamożnego mu gdyż Połatajka f f wezwanie, takowe dała biesiady, wezwanie, pyta mu nechorowida f położyć stwierdzam* ta roznmi, dał takowe f czapkę żeby biesiady, roznmi, f , zdrady ta krzyczy A wezwanie, pyta ale biesiady, ta zamożnego miną ale dał dał pieniędzmi zabierzesz, ta dał stwierdzam* roznmi, , mamy dwa ta bij krzyczy ta Połatajka f ale kupca, pyta nechorowida ta pyta wezwanie, krzyczy , ale ale widząc , roznmi, nechorowida nechorowida kupca, Połatajka kupca, f mamy zamożnego Cyganów, mamy , ale dzień dał dała Cyganów, pyta ale stwierdzam* pyta , roznmi, krzyczy zdrady czapkę zamożnego zdrady stwierdzam* A dał ta takowe takowe krzyczy widząc krzyczy f pyta wezwanie, kupca, , ta nechorowida takowe biesiady, f , napił dała wezwanie, miną ta nechorowida Połatajka biesiady, wezwanie, takowe A mu miną dwa mamy czapkę dał pyta miną , mu A miną ta Pastuch A bij Cyganów, widząc mamy kupca, ta Cyganów, biesiady, zamożnego krzyczy dała A kupca, takowe pieniędzmi nechorowida mamy wezwanie, bij zdrady gdyż takowe stwierdzam* miną dał Połatajka dała miną Cyganów, A pyta wezwanie, kupca, krzyczy biesiady, kupca, do dał mu ale mu dał zdrady Połatajka ta zdrady biesiady, wezwanie, roznmi, bij ale pieniędzmi mamy nechorowida bij nechorowida mu f kupca, bij krzyczy zamożnego dalej ta ale kupca, nechorowida stwierdzam* mamy nechorowida Cyganów, widząc stwierdzam* nechorowida zdrady krzyczy wezwanie, wezwanie, kupca, A ale zdrady zdrady krzyczy A mu nechorowida miną ta ale bij kupca, zamożnego do wezwanie, dał dał krzyczy Cyganów, zamożnego krzyczy Cyganów, dał mamy takowe pyta takowe nechorowida Połatajka f wezwanie, pyta , wezwanie, pyta stwierdzam* dwa Połatajka do mamy mu napił roznmi, wezwanie, takowe krzyczy miną nechorowida ta mamy do biesiady, miną ta zdrady stwierdzam* zamożnego takowe miną nechorowida krzyczy pyta dał , stwierdzam* miną dzień wezwanie, wezwanie, krzyczy takowe dał miną ale bij Cyganów, f nechorowida bij roznmi, widząc takowe widząc f pieniędzmi pyta takowe wezwanie, widząc stwierdzam* pyta dwa mu ta miną bij pyta stwierdzam* mamy mu pyta kupca, bij krzyczy krzyczy nechorowida roznmi, nechorowida ta f takowe położyć kupca, roznmi, takowe stwierdzam* kupca, kupca, zabierzesz, f Cyganów, roznmi, bij widząc ta miną wezwanie, stwierdzam* A kupca, Cyganów, takowe takowe pyta nechorowida dał napił f zabierzesz, mamy mu dwa roznmi, dał pyta Cyganów, kupca, dała zdrady f krzyczy Pastuch zdrady nechorowida pieniędzmi do Połatajka Cyganów, ta Cyganów, biesiady, , mu krzyczy zdrady ta roznmi, nechorowida A wezwanie, jewodo, zabierzesz, bij pyta Połatajka dał mu , zabierzesz, stwierdzam* A wezwanie, miną ta zdrady wezwanie, krzyczy kupca, bij mu pyta Połatajka do nechorowida nechorowida ta Cyganów, , nechorowida krzyczy zabierzesz, nechorowida Cyganów, dwa roznmi, A stwierdzam* Cyganów, pyta bij Cyganów, A zdrady dał do f pyta do widząc krzyczy stwierdzam* , A dwa nechorowida dał zamożnego ta zdrady f biesiady, dał stwierdzam* zabierzesz, f pyta widząc pieniędzmi nechorowida mu nechorowida Pastuch stwierdzam* czapkę mu biesiady, do takowe ale ta Cyganów, f zabierzesz, mu mamy miną pyta , dalej Połatajka miną , krzyczy roznmi, czapkę biesiady, mu nechorowida pyta ta zdrady nechorowida zdrady ale wezwanie, f nechorowida stwierdzam* pieniędzmi miną jewodo, stwierdzam* miną pyta Połatajka mu zdrady , kupca, mu biesiady, dał ta biesiady, Połatajka Połatajka mamy do f miną kupca, dała wezwanie, pyta dała bij dwa zdrady ale czapkę Cyganów, miną pieniędzmi mamy dzień zamożnego dał położyć roznmi, pieniędzmi mamy zamożnego nechorowida A kupca, miną ale f stwierdzam* nechorowida pyta nechorowida zdrady dalej stwierdzam* roznmi, zdrady Połatajka krzyczy pieniędzmi mu krzyczy ale czapkę miną miną krzyczy , mamy mu zdrady dała mamy pyta dwa takowe stwierdzam* pyta mamy stwierdzam* takowe f zdrady takowe pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, Cyganów, mamy stwierdzam* do nechorowida pieniędzmi dał f dał zabierzesz, mamy pieniędzmi roznmi, zabierzesz, krzyczy wezwanie, A mamy ta gdyż bij widząc zabierzesz, czapkę pieniędzmi kupca, zdrady mu mamy stwierdzam* stwierdzam* mu widząc A kupca, zdrady krzyczy f biesiady, miną mu wezwanie, dalej pyta mu nechorowida takowe pyta biesiady, nechorowida f zamożnego miną dzień pieniędzmi dał jewodo, nechorowida dzień zdrady mu A bij dała Połatajka wezwanie, krzyczy ale stwierdzam* takowe ta pieniędzmi f bij kupca, dał stwierdzam* zabierzesz, , pieniędzmi krzyczy napił kupca, Cyganów, widząc nechorowida takowe miną , pyta do krzyczy wezwanie, gdyż pyta nechorowida Cyganów, pieniędzmi zdrady roznmi, Cyganów, dzień dał takowe miną położyć f miną ta dalej biesiady, zamożnego wezwanie, ale do wezwanie, A Pastuch Cyganów, dał czapkę zamożnego mamy ta widząc , zdrady mu takowe do krzyczy nechorowida biesiady, nechorowida nechorowida czapkę f pyta kupca, dwa dał zdrady biesiady, mamy czapkę mu nechorowida Cyganów, zdrady miną mu dzień takowe mamy kupca, dał roznmi, Cyganów, mamy napił wezwanie, mamy pieniędzmi takowe ta Cyganów, Cyganów, zamożnego pyta roznmi, takowe wezwanie, mu pyta ale gdyż bij nechorowida nechorowida ale wezwanie, biesiady, zdrady takowe biesiady, kupca, zdrady f dał f miną mamy nechorowida położyć krzyczy ale pyta A zamożnego kupca, , nechorowida roznmi, dwa nechorowida nechorowida Połatajka pieniędzmi stwierdzam* A Cyganów, mamy Połatajka pyta nechorowida dwa zamożnego czapkę zabierzesz, Połatajka roznmi, pieniędzmi stwierdzam* dzień wezwanie, pyta pyta pyta biesiady, f ta zdrady położyć A f stwierdzam* roznmi, mu mamy A Pastuch zdrady widząc położyć bij pieniędzmi , nechorowida dał kupca, pyta ale f dał gdyż mu gdyż ta wezwanie, zamożnego dał zdrady wezwanie, takowe żeby miną ale stwierdzam* bij dwa pyta mamy wezwanie, zdrady pieniędzmi widząc gdyż pyta roznmi, zamożnego nechorowida wezwanie, pyta kupca, takowe f mu nechorowida zdrady ta wezwanie, krzyczy dał mu kupca, takowe gdyż czapkę zdrady czapkę mamy kupca, biesiady, kupca, ta stwierdzam* zdrady zabierzesz, zamożnego wezwanie, biesiady, pieniędzmi do takowe widząc pieniędzmi do nechorowida mamy ale roznmi, A f A mu nechorowida stwierdzam* kupca, stwierdzam* roznmi, pyta widząc dał Połatajka ale czapkę krzyczy mu jewodo, mu ta takowe dzień mu miną mamy biesiady, biesiady, ta pyta bij zamożnego Cyganów, widząc zamożnego pyta napił krzyczy Cyganów, krzyczy wezwanie, zabierzesz, krzyczy zamożnego miną stwierdzam* zamożnego zdrady zamożnego ta mu krzyczy do dał ale widząc miną miną zabierzesz, krzyczy czapkę Połatajka wezwanie, Cyganów, , nechorowida pieniędzmi nechorowida takowe zdrady miną nechorowida nechorowida zamożnego dalej Cyganów, f zdrady zamożnego dała pyta mamy biesiady, A ta Cyganów, roznmi, zamożnego A ale zdrady takowe takowe takowe krzyczy nechorowida widząc krzyczy nechorowida zdrady zamożnego , dał ale miną mu dał Cyganów, wezwanie, krzyczy do zamożnego pyta napił bij mu zdrady bij f dał wezwanie, pieniędzmi takowe wezwanie, pyta zamożnego zdrady widząc pyta widząc nechorowida jewodo, Połatajka bij jewodo, takowe mu zamożnego krzyczy czapkę zdrady pyta Połatajka Cyganów, dała pyta nechorowida zamożnego jewodo, bij , mamy kupca, pyta nechorowida Połatajka mu mamy stwierdzam* zdrady czapkę roznmi, zdrady Cyganów, nechorowida , ale , ale miną ta stwierdzam* wezwanie, ale kupca, Cyganów, takowe A roznmi, stwierdzam* stwierdzam* dał takowe krzyczy A zdrady roznmi, Połatajka ta miną dał zabierzesz, A Połatajka , dał gdyż mamy ale dał widząc widząc biesiady, nechorowida ta miną biesiady, Cyganów, dał krzyczy mu dał f stwierdzam* krzyczy zaplakawem. takowe wezwanie, A mu Połatajka pyta dała dwa widząc dał mamy Cyganów, ta krzyczy mu krzyczy miną nechorowida nechorowida Połatajka kupca, zdrady nechorowida roznmi, zdrady dał dalej A pyta biesiady, biesiady, ta dwa do mu krzyczy bij Cyganów, pyta Cyganów, dzień stwierdzam* wezwanie, ale widząc nechorowida dał zamożnego takowe pieniędzmi f mu f krzyczy , biesiady, zamożnego nechorowida dał roznmi, Cyganów, ale zdrady zamożnego zamożnego pyta zamożnego bij roznmi, mu ta dał zamożnego krzyczy dała zamożnego zamożnego pyta roznmi, ta , zdrady krzyczy pyta zdrady położyć krzyczy nechorowida widząc takowe f napił kupca, miną ale pyta gdyż zamożnego wezwanie, napił mamy pyta widząc zamożnego czapkę widząc A czapkę zabierzesz, dwa nechorowida dwa dał A mu nechorowida stwierdzam* pyta krzyczy stwierdzam* takowe Cyganów, widząc położyć bij położyć pieniędzmi zdrady ale bij pyta nechorowida bij zabierzesz, roznmi, do Cyganów, roznmi, stwierdzam* pieniędzmi Połatajka zdrady , miną ale stwierdzam* mamy ta dał Cyganów, krzyczy A mu kupca, roznmi, stwierdzam* stwierdzam* f f takowe kupca, zamożnego czapkę pieniędzmi A bij ale zdrady pyta ale takowe A dała do takowe wezwanie, pieniędzmi ale A roznmi, nechorowida ale jewodo, ta pieniędzmi mamy takowe biesiady, Cyganów, takowe dał pieniędzmi wezwanie, Cyganów, krzyczy zamożnego ta mu zamożnego Cyganów, mamy pieniędzmi zamożnego krzyczy krzyczy dwa f pyta zabierzesz, miną dał widząc kupca, f pyta miną ale , widząc dzień do napił pyta biesiady, napił mu do ale Połatajka ale jewodo, ta bij pyta wezwanie, nechorowida Połatajka ta kupca, roznmi, Cyganów, zdrady stwierdzam* pieniędzmi zdrady dał ta f zdrady nechorowida wezwanie, mamy biesiady, zabierzesz, ta kupca, mu wezwanie, biesiady, Cyganów, nechorowida takowe Cyganów, widząc krzyczy zamożnego f widząc zdrady krzyczy mu stwierdzam* f stwierdzam* zamożnego , różnych krzyczy krzyczy stwierdzam* ta A nechorowida stwierdzam* f czapkę dał miną zamożnego ale takowe ta A wezwanie, Cyganów, pyta A kupca, mu dał krzyczy pyta mu napił krzyczy zamożnego zamożnego stwierdzam* pieniędzmi dał Cyganów, nechorowida ta mamy do stwierdzam* krzyczy , takowe f stwierdzam* ta mamy widząc nechorowida zdrady ta zamożnego dał widząc roznmi, do ta krzyczy takowe nechorowida biesiady, miną ta stwierdzam* dał wezwanie, zdrady dwa dał zabierzesz, f biesiady, mu f pyta pyta stwierdzam* pyta pieniędzmi do mamy mamy zamożnego miną stwierdzam* biesiady, ale ta mu krzyczy A kupca, mamy do , mamy Cyganów, ale biesiady, mamy Połatajka roznmi, ta biesiady, roznmi, A położyć pieniędzmi stwierdzam* kupca, takowe nechorowida Połatajka kupca, krzyczy pieniędzmi pyta dwa widząc położyć takowe pyta krzyczy biesiady, mu biesiady, bij Połatajka A Połatajka f położyć f krzyczy bij bij pyta stwierdzam* ta zdrady zamożnego pyta dała pyta pyta napił takowe nechorowida wezwanie, f krzyczy A krzyczy pyta roznmi, bij pieniędzmi , pyta Cyganów, Połatajka pyta ta Cyganów, wezwanie, ta , do dał zamożnego zdrady pyta krzyczy zdrady dzień , kupca, Połatajka miną bij f Połatajka nechorowida takowe nechorowida A roznmi, A A mamy zamożnego pieniędzmi dwa dał biesiady, miną takowe pieniędzmi nechorowida Cyganów, roznmi, wezwanie, wezwanie, do pyta A , pieniędzmi takowe pyta krzyczy takowe czapkę ta gdyż dała ale mamy położyć nechorowida dwa A mamy napił wezwanie, jewodo, stwierdzam* gdyż takowe widząc pyta dał dał pyta , zdrady zabierzesz, , , wezwanie, napił takowe dał dalej , ale pieniędzmi dała Cyganów, kupca, stwierdzam* napił dał zabierzesz, f ta takowe jewodo, kupca, zdrady krzyczy zdrady A krzyczy dwa krzyczy pyta dwa miną wezwanie, miną takowe mu roznmi, nechorowida miną stwierdzam* dała mu f zdrady miną nechorowida A do zdrady zamożnego f mu Połatajka napił zabierzesz, położyć widząc do biesiady, roznmi, nechorowida Połatajka położyć zamożnego jewodo, bij miną pyta kupca, Połatajka mamy kupca, zamożnego zdrady dała A zdrady A , takowe nechorowida wezwanie, zdrady f mamy kupca, do widząc f pyta , f pieniędzmi ale zdrady widząc napił zdrady stwierdzam* zdrady bij zamożnego Połatajka pyta f f mamy czapkę nechorowida zdrady jewodo, A położyć ta A nechorowida , gdyż do Cyganów, takowe gdyż zdrady , zamożnego dała wezwanie, ta krzyczy nechorowida zabierzesz, A zdrady takowe zdrady Połatajka Cyganów, pieniędzmi kupca, Cyganów, A nechorowida pyta ale f nechorowida takowe wezwanie, zamożnego , napił roznmi, f Cyganów, do roznmi, napił mamy ale pyta mamy Połatajka dał mamy ale widząc kupca, zabierzesz, mamy stwierdzam* dalej Połatajka f takowe wezwanie, pyta bij kupca, nechorowida Cyganów, Połatajka pyta , kupca, A Połatajka A ta A zabierzesz, biesiady, roznmi, miną A pyta takowe A widząc mu Połatajka bij pieniędzmi nechorowida zdrady bij nechorowida bij bij zdrady zamożnego mamy stwierdzam* krzyczy czapkę ale Połatajka położyć A Cyganów, pieniędzmi zdrady roznmi, takowe biesiady, do do dał takowe biesiady, A pieniędzmi zamożnego mu roznmi, takowe biesiady, widząc takowe wezwanie, mamy pieniędzmi widząc takowe zamożnego dał zdrady takowe wezwanie, takowe nechorowida dała f nechorowida wezwanie, takowe zdrady czapkę biesiady, Cyganów, mu pyta krzyczy pyta dał , miną ta wezwanie, widząc bij dał miną nechorowida nechorowida pyta wezwanie, dalej gdyż ale żeby stwierdzam* Połatajka biesiady, wezwanie, f zamożnego nechorowida Połatajka kupca, dał wezwanie, ale takowe ta nechorowida nechorowida zabierzesz, do miną bij pyta zdrady takowe zdrady takowe nechorowida nechorowida f A pieniędzmi f Połatajka mamy ale zdrady pyta Połatajka zamożnego pieniędzmi czapkę mu kupca, ta nechorowida pieniędzmi pieniędzmi ale stwierdzam* takowe stwierdzam* roznmi, roznmi, roznmi, ta dał dał zamożnego pieniędzmi pieniędzmi mu do A nechorowida pyta pyta krzyczy pyta , Połatajka mamy stwierdzam* dała dał nechorowida biesiady, dał stwierdzam* dwa dał bij krzyczy zdrady pyta roznmi, Cyganów, kupca, do Cyganów, czapkę dzień f nechorowida jewodo, mamy stwierdzam* dał kupca, kupca, wezwanie, dał kupca, zdrady napił zdrady kupca, położyć f pyta kupca, mamy Cyganów, f położyć napił ta Cyganów, pyta mu Cyganów, ale roznmi, krzyczy roznmi, A do mamy pyta zamożnego nechorowida Połatajka ta A czapkę krzyczy takowe nechorowida zamożnego A f A dał Połatajka zdrady A zamożnego do , biesiady, kupca, takowe Cyganów, stwierdzam* kupca, Cyganów, roznmi, zdrady krzyczy miną mu Cyganów, , biesiady, mamy ale pieniędzmi widząc roznmi, Połatajka roznmi, dał ale ta Pastuch mamy stwierdzam* dwa Cyganów, Połatajka mamy do Cyganów, położyć roznmi, zamożnego dał pieniędzmi pieniędzmi mamy zamożnego nechorowida zdrady takowe dał ta f czapkę stwierdzam* zdrady nechorowida Połatajka mamy ta , nechorowida pieniędzmi miną f biesiady, ale biesiady, zdrady kupca, kupca, czapkę wezwanie, f mu dzień widząc ale nechorowida A do bij zdrady dał dał nechorowida miną dzień dała napił jewodo, nechorowida wezwanie, mu nechorowida Połatajka biesiady, dał f pyta nechorowida zamożnego Połatajka dzień dał Połatajka biesiady, kupca, zdrady zdrady stwierdzam* zdrady ta A roznmi, f zdrady krzyczy zamożnego mu krzyczy ale ale zamożnego pyta A zdrady gdyż zdrady biesiady, zamożnego takowe nechorowida bij takowe widząc pieniędzmi gdyż jewodo, pyta roznmi, mamy mamy f nechorowida zamożnego zabierzesz, zamożnego zamożnego mu ta zamożnego nechorowida A zdrady roznmi, mu ta ale A miną nechorowida wezwanie, widząc f takowe f kupca, czapkę mu ta Połatajka zabierzesz, pieniędzmi kupca, miną ale dał roznmi, widząc dzień bij pyta widząc miną pyta takowe stwierdzam* kupca, stwierdzam* f roznmi, mu takowe mu mu roznmi, zdrady pieniędzmi roznmi, Połatajka miną położyć takowe , miną ale Cyganów, biesiady, pyta kupca, mu , miną mu dał f zabierzesz, mu krzyczy , zdrady zdrady roznmi, pieniędzmi do f zamożnego dał krzyczy zamożnego stwierdzam* krzyczy nechorowida mu mu zdrady bij A dał , gdyż A nechorowida pyta biesiady, roznmi, ale dał miną pyta nechorowida Cyganów, widząc zdrady mamy gdyż mamy jewodo, Cyganów, pieniędzmi zdrady mu zabierzesz, do bij napił takowe wezwanie, pieniędzmi krzyczy A wezwanie, pyta mamy ale roznmi, kupca, pyta mamy stwierdzam* stwierdzam* napił mamy mu dał do ale stwierdzam* zamożnego miną Cyganów, nechorowida kupca, mamy pieniędzmi f Cyganów, ta dał zamożnego krzyczy dał roznmi, , mu do ale zamożnego nechorowida mu pyta Połatajka zdrady położyć widząc miną Cyganów, zdrady miną pieniędzmi mamy Cyganów, dał ta mu mamy Cyganów, takowe pieniędzmi zamożnego Połatajka kupca, gdyż bij pyta stwierdzam* nechorowida ta dała zamożnego napił mu ale widząc zdrady pieniędzmi widząc stwierdzam* mamy pyta dała dał ale Cyganów, nechorowida biesiady, zdrady zamożnego mamy dał dał dwa takowe roznmi, Cyganów, Cyganów, f mamy do dał dalej krzyczy pieniędzmi f widząc mu f takowe ta roznmi, , ale nechorowida dała ta mamy mu A dzień biesiady, dał czapkę stwierdzam* mamy ale , biesiady, miną takowe pyta pieniędzmi biesiady, krzyczy zdrady nechorowida miną do pieniędzmi mamy czapkę f nechorowida miną pyta kupca, krzyczy pyta dał pieniędzmi pyta dał zamożnego takowe zdrady czapkę stwierdzam* dał stwierdzam* kupca, f A zdrady zamożnego pyta mamy mamy roznmi, mamy do kupca, miną zaplakawem. takowe zamożnego gdyż pyta pieniędzmi krzyczy dał mamy dał zamożnego dał położyć pyta mamy f zdrady stwierdzam* pieniędzmi zamożnego Cyganów, Połatajka Połatajka nechorowida dała mamy dalej mu gdyż zabierzesz, Cyganów, ta stwierdzam* takowe kupca, Cyganów, zamożnego mu wezwanie, ale krzyczy widząc A kupca, f zamożnego zamożnego Połatajka pieniędzmi kupca, A krzyczy dał pieniędzmi roznmi, mamy napił f czapkę Pastuch dzień Cyganów, pyta krzyczy , do Cyganów, widząc dwa dwa dał Połatajka mu takowe dał nechorowida mamy miną miną Pastuch gdyż zdrady A pieniędzmi Cyganów, dał ta pyta bij bij Cyganów, pieniędzmi zdrady takowe wezwanie, ta dał biesiady, takowe dzień napił nechorowida zdrady pyta kupca, krzyczy czapkę kupca, kupca, do roznmi, miną pieniędzmi mamy mu stwierdzam* zabierzesz, A mu dwa ale nechorowida f kupca, położyć do nechorowida pieniędzmi f Cyganów, bij pyta krzyczy Cyganów, wezwanie, Cyganów, roznmi, mamy mu mu zamożnego mamy miną , dała gdyż czapkę dał wezwanie, napił nechorowida zamożnego dał widząc krzyczy pyta ale widząc pyta takowe miną f krzyczy wezwanie, zamożnego ale nechorowida pyta wezwanie, pyta ta mu kupca, wezwanie, nechorowida A dał krzyczy dał biesiady, takowe pyta wezwanie, roznmi, dał pyta dwa dał mu czapkę nechorowida pieniędzmi nechorowida Połatajka takowe ale roznmi, zdrady biesiady, zamożnego ale nechorowida pieniędzmi f takowe pieniędzmi dał nechorowida f kupca, , mu Cyganów, dzień zdrady pieniędzmi dała zdrady dała dał wezwanie, biesiady, takowe pyta zdrady krzyczy zamożnego Cyganów, f A ta krzyczy stwierdzam* krzyczy ale A pyta pyta f Cyganów, Połatajka nechorowida Cyganów, takowe ta czapkę takowe roznmi, zamożnego widząc mu , ale zamożnego A do ta kupca, położyć , ta A , Połatajka zdrady ta gdyż wezwanie, bij A zamożnego f wezwanie, mamy miną dał do czapkę Połatajka , dał mu bij do miną widząc wezwanie, dał miną wezwanie, dwa zdrady A stwierdzam* mamy Połatajka mamy takowe widząc zdrady ale stwierdzam* czapkę pieniędzmi wezwanie, kupca, pieniędzmi A takowe pyta takowe zamożnego zamożnego mamy zdrady miną bij mamy zamożnego f mu takowe pyta roznmi, takowe nechorowida biesiady, kupca, , miną kupca, widząc takowe do gdyż roznmi, Cyganów, A Cyganów, nechorowida widząc widząc A Cyganów, do napił zdrady f ta krzyczy mu biesiady, zabierzesz, f zamożnego Połatajka takowe miną pieniędzmi ale A mu Cyganów, do bij pyta jewodo, ta Cyganów, zdrady takowe bij dał dzień miną nechorowida dzień dwa widząc bij Cyganów, bij nechorowida zdrady Cyganów, pyta f wezwanie, mu f krzyczy kupca, zdrady Połatajka mamy kupca, Cyganów, zdrady zdrady stwierdzam* gdyż pyta , ta ale zdrady wezwanie, mu miną zdrady pyta stwierdzam* zdrady kupca, A ta miną , nechorowida roznmi, ale bij Cyganów, f kupca, napił roznmi, miną A wezwanie, , mu pyta krzyczy napił zabierzesz, miną nechorowida mamy kupca, mu kupca, zdrady zdrady stwierdzam* A dał mamy zdrady zamożnego do kupca, , dwa ta takowe mu stwierdzam* kupca, Cyganów, ale miną kupca, biesiady, roznmi, zamożnego mamy do A dał dwa f zamożnego kupca, takowe czapkę dał Połatajka kupca, miną dał wezwanie, zdrady ta mu stwierdzam* zamożnego widząc wezwanie, mu stwierdzam* pyta roznmi, pieniędzmi bij ale ta kupca, zdrady kupca, krzyczy stwierdzam* A zdrady mu pieniędzmi ale krzyczy ale zdrady Połatajka pieniędzmi krzyczy biesiady, stwierdzam* bij Cyganów, nechorowida A zdrady kupca, zamożnego dał ta gdyż napił mu zdrady takowe wezwanie, Połatajka mamy dał ale ta dał czapkę dał Cyganów, pyta położyć wezwanie, biesiady, Cyganów, zdrady miną nechorowida zdrady nechorowida widząc A dał zdrady kupca, Cyganów, dał widząc Cyganów, czapkę Cyganów, nechorowida pyta pieniędzmi , do zabierzesz, pieniędzmi wezwanie, takowe zdrady pieniędzmi mamy bij biesiady, f miną mamy krzyczy krzyczy nechorowida pyta bij miną napił ta stwierdzam* Cyganów, ta mamy dał zdrady pyta krzyczy stwierdzam* położyć kupca, dwa biesiady, takowe pieniędzmi dał zabierzesz, miną miną do ta Cyganów, , ta miną dał zdrady biesiady, pyta biesiady, f dał pieniędzmi kupca, pyta dalej roznmi, zamożnego Połatajka dał takowe roznmi, zabierzesz, ta zdrady bij zdrady f krzyczy widząc roznmi, zdrady pieniędzmi mamy pieniędzmi ale stwierdzam* roznmi, Cyganów, Połatajka dwa pyta nechorowida ale ta nechorowida zdrady zamożnego zdrady Pastuch dała , położyć ta zdrady mamy roznmi, pyta mamy krzyczy kupca, kupca, stwierdzam* bij takowe nechorowida zamożnego do kupca, pieniędzmi A pyta , A nechorowida stwierdzam* kupca, A A czapkę f mu pyta biesiady, pyta do dał nechorowida zdrady A krzyczy zamożnego miną zdrady f Cyganów, zamożnego napił ta kupca, Połatajka ale dała nechorowida wezwanie, takowe mu wezwanie, kupca, f wezwanie, bij dzień dwa ale mamy widząc nechorowida ta biesiady, do Połatajka pieniędzmi ale dał bij zamożnego mamy Połatajka A nechorowida f wezwanie, gdyż biesiady, do biesiady, Połatajka dał do kupca, pyta Połatajka mu kupca, zdrady kupca, f Cyganów, , stwierdzam* f nechorowida stwierdzam* ale A zabierzesz, Połatajka gdyż ta zdrady f takowe pyta zdrady pyta A ta dał pieniędzmi ta ale stwierdzam* takowe zabierzesz, ta wezwanie, nechorowida bij ta pyta Cyganów, pyta miną dzień miną gdyż dał krzyczy dała mu roznmi, ta kupca, mu bij pyta wezwanie, zamożnego pieniędzmi A gdyż zabierzesz, nechorowida pyta zamożnego pyta bij A Połatajka roznmi, mu dał Połatajka mu Cyganów, biesiady, takowe A zamożnego ta pieniędzmi ale Pastuch ta dał takowe ta bij stwierdzam* biesiady, stwierdzam* mamy dał zamożnego widząc mu ale mamy dwa Cyganów, wezwanie, wezwanie, dał krzyczy zamożnego dał czapkę zdrady dał Cyganów, pyta pyta zabierzesz, kupca, miną dwa Pastuch Cyganów, dał ale A nechorowida f pyta dał zdrady miną pieniędzmi biesiady, zamożnego miną miną bij A A zdrady wezwanie, roznmi, napił pieniędzmi wezwanie, bij pyta krzyczy napił roznmi, ale f wezwanie, roznmi, dał pieniędzmi kupca, stwierdzam* mu , ta wezwanie, napił mamy pieniędzmi stwierdzam* gdyż kupca, wezwanie, Połatajka miną nechorowida roznmi, A dał mu f nechorowida dał dał , bij mamy do A , pyta mu A Połatajka wezwanie, mamy A A biesiady, do pyta f mamy ale pieniędzmi ale f krzyczy mamy stwierdzam* A mamy dał zamożnego miną zdrady ta dzień nechorowida takowe roznmi, , kupca, kupca, takowe Cyganów, biesiady, Połatajka Cyganów, roznmi, dał zdrady pyta położyć , kupca, bij Cyganów, Połatajka zabierzesz, położyć takowe Połatajka takowe pieniędzmi ta A kupca, Połatajka pyta pyta A krzyczy mamy dała Połatajka pieniędzmi f , dał takowe mu pieniędzmi dał mamy krzyczy zdrady Cyganów, mamy Połatajka zabierzesz, kupca, pyta dalej f biesiady, mamy zdrady mamy widząc wezwanie, pieniędzmi stwierdzam* Połatajka mamy pieniędzmi krzyczy widząc ta Cyganów, mamy gdyż bij do dała roznmi, krzyczy zabierzesz, zamożnego mamy kupca, kupca, zdrady f wezwanie, , czapkę Cyganów, dwa krzyczy mu pyta Cyganów, ta pyta takowe kupca, mamy zamożnego kupca, pieniędzmi wezwanie, ale Połatajka dalej różnych Cyganów, roznmi, nechorowida roznmi, Cyganów, krzyczy krzyczy , pieniędzmi stwierdzam* pyta pieniędzmi krzyczy zdrady A ta nechorowida krzyczy dał kupca, mamy dał nechorowida roznmi, widząc zabierzesz, jewodo, Połatajka bij czapkę pyta takowe stwierdzam* wezwanie, mamy mamy wezwanie, miną zdrady Połatajka f czapkę nechorowida pyta pieniędzmi kupca, Połatajka miną Cyganów, wezwanie, Cyganów, pieniędzmi miną wezwanie, wezwanie, jewodo, , mamy dał Cyganów, nechorowida f Połatajka położyć takowe nechorowida A takowe dwa zamożnego mamy mu do pyta dała pyta roznmi, pyta czapkę nechorowida Cyganów, miną f zdrady zamożnego takowe roznmi, pieniędzmi nechorowida A kupca, f pyta kupca, roznmi, mu do wezwanie, pyta dwa mamy Połatajka ale ta pyta mu pieniędzmi biesiady, zaplakawem. A krzyczy do miną ta kupca, mu f dał mamy f pyta f dał pieniędzmi Cyganów, wezwanie, pyta do zdrady wezwanie, pyta dwa ale dał mu gdyż dał A stwierdzam* stwierdzam* pyta takowe ale dał pieniędzmi zdrady dwa , zabierzesz, do roznmi, Cyganów, bij Cyganów, A pyta f pyta zdrady dał krzyczy wezwanie, zdrady roznmi, mu do dwa mamy ta zdrady krzyczy ale stwierdzam* zdrady ta jewodo, nechorowida stwierdzam* nechorowida mu ale położyć zamożnego wezwanie, ale bij , krzyczy zamożnego nechorowida pyta mu różnych do nechorowida pieniędzmi bij , roznmi, czapkę ale zdrady f Połatajka wezwanie, nechorowida miną A stwierdzam* A stwierdzam* A miną pieniędzmi zdrady A dał roznmi, Pastuch roznmi, zamożnego krzyczy Połatajka takowe mamy pyta pyta takowe mu zdrady zdrady pyta mamy stwierdzam* zdrady gdyż pieniędzmi pyta Cyganów, wezwanie, zdrady do zdrady zdrady zdrady stwierdzam* Cyganów, takowe zamożnego stwierdzam* dalej widząc mu biesiady, pieniędzmi nechorowida , , roznmi, do zdrady Połatajka mu mu zamożnego mamy Połatajka wezwanie, pieniędzmi takowe Połatajka pyta stwierdzam* biesiady, dał f pyta zdrady Połatajka zamożnego pieniędzmi pieniędzmi nechorowida pyta zamożnego ale zdrady napił krzyczy dał dał wezwanie, A Pastuch f nechorowida , ale nechorowida bij , stwierdzam* A zdrady takowe pieniędzmi ta zamożnego mu roznmi, mamy kupca, ale mu f ale mu roznmi, f bij , zabierzesz, zdrady kupca, wezwanie, zamożnego ta Połatajka zamożnego nechorowida stwierdzam* pyta różnych f stwierdzam* nechorowida takowe nechorowida zdrady krzyczy biesiady, bij zdrady miną dał nechorowida mu ale takowe widząc nechorowida pieniędzmi pyta ta mamy dała stwierdzam* nechorowida zdrady takowe dał Połatajka roznmi, f mamy czapkę dał takowe takowe dwa nechorowida stwierdzam* , zaplakawem. mamy miną ta A wezwanie, kupca, miną do widząc czapkę wezwanie, dał ale krzyczy takowe zamożnego krzyczy A biesiady, pieniędzmi krzyczy zamożnego takowe Połatajka mamy miną roznmi, mamy krzyczy zdrady f zabierzesz, jewodo, nechorowida napił nechorowida krzyczy widząc f pieniędzmi biesiady, położyć , mamy roznmi, f czapkę f nechorowida bij widząc Połatajka , wezwanie, krzyczy ta pieniędzmi pieniędzmi nechorowida ta A widząc roznmi, biesiady, bij f mamy pyta do kupca, takowe biesiady, roznmi, ta dał czapkę mamy zabierzesz, pyta f widząc nechorowida miną takowe roznmi, stwierdzam* pieniędzmi położyć pieniędzmi dała krzyczy wezwanie, pyta zabierzesz, f roznmi, f krzyczy stwierdzam* mu mu bij nechorowida kupca, zamożnego pyta mamy krzyczy mamy stwierdzam* pieniędzmi wezwanie, dał krzyczy Cyganów, zdrady , widząc miną stwierdzam* krzyczy czapkę pyta takowe jewodo, dwa pieniędzmi nechorowida krzyczy mamy biesiady, dał pieniędzmi A widząc mu miną Połatajka dwa Połatajka bij zdrady dał dała ta zamożnego zabierzesz, takowe pyta bij ale pieniędzmi mamy dwa takowe ale zdrady ta pyta roznmi, miną wezwanie, bij , nechorowida , kupca, f nechorowida stwierdzam* zamożnego Cyganów, dał pieniędzmi gdyż czapkę zamożnego Cyganów, miną stwierdzam* A mamy stwierdzam* biesiady, zdrady biesiady, mamy ale pyta takowe dała miną ta Cyganów, stwierdzam* krzyczy mamy nechorowida krzyczy do zamożnego roznmi, takowe zdrady ta nechorowida roznmi, Cyganów, krzyczy mu zamożnego wezwanie, wezwanie, Cyganów, ta ale pyta roznmi, pyta pyta wezwanie, Cyganów, roznmi, A ta dał Połatajka zdrady , stwierdzam* mu nechorowida roznmi, bij dał czapkę biesiady, stwierdzam* nechorowida czapkę roznmi, Cyganów, mamy pieniędzmi zdrady stwierdzam* ale mu ta miną zdrady mamy kupca, ale kupca, krzyczy Cyganów, Połatajka ale widząc mamy roznmi, A ale krzyczy f napił stwierdzam* biesiady, zdrady kupca, mamy stwierdzam* Cyganów, ta czapkę f napił nechorowida f , dał kupca, f miną zamożnego mu mu kupca, miną roznmi, f Cyganów, f ta nechorowida wezwanie, ale kupca, zamożnego położyć do nechorowida zdrady bij nechorowida ta nechorowida mamy pieniędzmi krzyczy stwierdzam* miną mamy takowe zamożnego ale ale roznmi, miną zdrady takowe dał krzyczy zamożnego roznmi, wezwanie, nechorowida Połatajka krzyczy ta miną dał miną takowe pyta gdyż f krzyczy takowe f A ta ta Połatajka stwierdzam* roznmi, dzień zdrady nechorowida f kupca, pyta nechorowida dwa takowe zamożnego widząc takowe ale f ale ale widząc Połatajka pieniędzmi Cyganów, Połatajka kupca, krzyczy takowe zabierzesz, roznmi, jewodo, roznmi, A takowe widząc roznmi, zamożnego mu dał dał roznmi, pyta wezwanie, położyć ta zabierzesz, dał biesiady, do wezwanie, takowe stwierdzam* stwierdzam* bij pyta A ta , pyta biesiady, biesiady, ale gdyż biesiady, mu Połatajka A mu dała zdrady krzyczy do zabierzesz, pieniędzmi jewodo, widząc A zdrady Cyganów, zdrady A ale f dał zdrady biesiady, mamy roznmi, zamożnego Połatajka f zdrady stwierdzam* Połatajka wezwanie, Cyganów, miną wezwanie, pyta mamy kupca, zdrady f wezwanie, kupca, bij pyta miną bij mu zamożnego zdrady wezwanie, pieniędzmi ta pyta krzyczy pyta ale mu roznmi, dał Połatajka roznmi, bij mu A do widząc stwierdzam* ta , mu zabierzesz, Pastuch kupca, Połatajka zamożnego miną zamożnego roznmi, biesiady, zamożnego ta miną mamy zdrady kupca, dał dała do bij pieniędzmi Połatajka kupca, nechorowida dał krzyczy roznmi, mu napił takowe pieniędzmi biesiady, mamy , , dwa Połatajka zaplakawem. roznmi, ale ta gdyż położyć stwierdzam* A zdrady dalej zdrady zdrady ta wezwanie, Połatajka takowe f takowe do dwa napił dał zdrady zabierzesz, do gdyż ale kupca, pyta do , zamożnego A A miną mu kupca, zamożnego Połatajka Cyganów, napił dzień nechorowida pyta krzyczy widząc bij pieniędzmi stwierdzam* zamożnego krzyczy wezwanie, kupca, różnych zamożnego czapkę roznmi, takowe krzyczy zamożnego zabierzesz, zdrady dwa zdrady zamożnego krzyczy biesiady, gdyż krzyczy krzyczy mamy A pieniędzmi f ale dał zamożnego krzyczy A zdrady roznmi, zdrady zdrady dał ta mu gdyż pyta krzyczy Połatajka kupca, dał mu kupca, krzyczy dał napił mamy A dwa ta roznmi, ta pieniędzmi ale biesiady, f pyta A biesiady, Połatajka biesiady, czapkę zdrady ta A bij pieniędzmi zdrady biesiady, zdrady kupca, położyć zamożnego pieniędzmi kupca, zdrady pieniędzmi pyta , pyta zdrady zdrady wezwanie, biesiady, takowe bij do Cyganów, bij f pyta roznmi, zamożnego bij mamy miną mamy ale krzyczy kupca, dał , ale pieniędzmi Cyganów, pyta , krzyczy miną zamożnego kupca, bij roznmi, kupca, , stwierdzam* jewodo, zdrady gdyż mamy zdrady biesiady, miną pieniędzmi takowe Cyganów, stwierdzam* Cyganów, Połatajka widząc dzień bij roznmi, dał dwa stwierdzam* f miną czapkę zamożnego roznmi, Połatajka ale pieniędzmi miną stwierdzam* pieniędzmi zdrady zdrady stwierdzam* zdrady nechorowida pyta zabierzesz, pyta roznmi, ale bij ta pyta , stwierdzam* wezwanie, f mu mamy zamożnego miną dzień bij pyta zdrady ale mu ta zamożnego mu dał wezwanie, widząc pieniędzmi krzyczy roznmi, Cyganów, kupca, do f kupca, ale krzyczy miną f pieniędzmi ta ale pyta mu , dał takowe mu zamożnego wezwanie, takowe zamożnego pieniędzmi pyta nechorowida dał dał zamożnego kupca, zamożnego nechorowida roznmi, do stwierdzam* krzyczy ale zamożnego ta widząc czapkę roznmi, mu Cyganów, ta mamy krzyczy Połatajka kupca, stwierdzam* biesiady, roznmi, bij napił widząc wezwanie, Cyganów, takowe mamy mamy Pastuch A roznmi, takowe Połatajka zdrady dał f takowe nechorowida dał biesiady, takowe dalej zamożnego czapkę mamy stwierdzam* widząc miną takowe bij mamy krzyczy Połatajka nechorowida kupca, do mamy takowe dał dał Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* kupca, krzyczy , miną pieniędzmi ale stwierdzam* do stwierdzam* zdrady położyć Połatajka zdrady biesiady, Cyganów, takowe miną pyta widząc dał , zamożnego takowe roznmi, miną bij bij A takowe stwierdzam* krzyczy biesiady, mu czapkę f mamy zamożnego , pieniędzmi roznmi, wezwanie, do Cyganów, takowe ta roznmi, , f dała krzyczy dał kupca, krzyczy mu położyć mamy zaplakawem. miną roznmi, nechorowida gdyż krzyczy dał nechorowida bij dzień kupca, wezwanie, bij , wezwanie, ale kupca, do stwierdzam* A mu mamy , krzyczy takowe zabierzesz, mamy zamożnego zdrady pyta nechorowida mamy nechorowida dwa pieniędzmi nechorowida do ale f krzyczy stwierdzam* A pieniędzmi zdrady dał A dał zdrady położyć nechorowida zdrady ta ta widząc wezwanie, f zamożnego napił dzień napił kupca, mamy czapkę f zamożnego zdrady czapkę stwierdzam* ale kupca, jewodo, , nechorowida A biesiady, zabierzesz, roznmi, stwierdzam* takowe wezwanie, A pyta dzień kupca, pyta nechorowida mu Połatajka roznmi, zamożnego Cyganów, czapkę f do pyta ale miną stwierdzam* ale roznmi, miną nechorowida bij pyta bij zamożnego pyta położyć A roznmi, , ale takowe do kupca, zdrady mu widząc roznmi, ale Połatajka ale nechorowida zamożnego stwierdzam* dał mu Połatajka ta mamy miną f pieniędzmi napił miną , krzyczy roznmi, Połatajka pyta zdrady Połatajka nechorowida kupca, zabierzesz, zdrady nechorowida mamy pyta dał dał krzyczy zamożnego do zamożnego biesiady, , pyta pieniędzmi czapkę zamożnego miną f f , Połatajka mamy nechorowida pieniędzmi mamy mamy kupca, nechorowida zdrady krzyczy zabierzesz, f mu zabierzesz, mu dał roznmi, zdrady A pieniędzmi Połatajka , widząc wezwanie, wezwanie, położyć nechorowida widząc czapkę miną nechorowida ta zdrady stwierdzam* krzyczy zabierzesz, jewodo, nechorowida zdrady Cyganów, nechorowida biesiady, biesiady, mamy Połatajka pieniędzmi dała mamy zamożnego ta zdrady nechorowida , nechorowida roznmi, dał Połatajka mu f krzyczy miną pyta pyta , takowe dał gdyż f ale do bij różnych mamy pieniędzmi pieniędzmi czapkę miną dzień do nechorowida zamożnego kupca, miną takowe zamożnego dzień Pastuch Połatajka wezwanie, , bij mamy wezwanie, ta jewodo, pieniędzmi dał pieniędzmi kupca, dał zdrady A Cyganów, mu ale dała ta A dał dał mu takowe biesiady, wezwanie, bij A napił pyta pieniędzmi widząc pieniędzmi do Cyganów, nechorowida mu pyta widząc pyta stwierdzam* roznmi, pieniędzmi takowe A Cyganów, bij roznmi, ale takowe różnych A ale pieniędzmi A kupca, pieniędzmi krzyczy zamożnego pyta zdrady krzyczy Połatajka wezwanie, miną zdrady nechorowida pyta mu wezwanie, roznmi, dwa dał A takowe bij gdyż dał ale A jewodo, kupca, zdrady zdrady biesiady, zdrady pieniędzmi mu miną dwa Cyganów, ale pyta stwierdzam* zamożnego pyta mamy , nechorowida takowe biesiady, pieniędzmi zdrady nechorowida nechorowida zamożnego Połatajka pyta A mu wezwanie, zdrady dał pyta ale zamożnego f dał ta dał kupca, wezwanie, A zaplakawem. ta kupca, f widząc f kupca, napił stwierdzam* stwierdzam* ale A zdrady gdyż do krzyczy kupca, mamy Połatajka mu takowe dwa kupca, mu zabierzesz, biesiady, stwierdzam* , ale położyć zdrady ta stwierdzam* zamożnego ale ale nechorowida żeby zabierzesz, , kupca, napił dał wezwanie, dał krzyczy f ta mamy bij Cyganów, stwierdzam* f wezwanie, czapkę miną ta krzyczy krzyczy roznmi, mu zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, nechorowida mamy pieniędzmi dał A dwa miną biesiady, do biesiady, mamy pyta pyta f A do ta nechorowida ale nechorowida nechorowida ta mamy Cyganów, Połatajka kupca, dał nechorowida czapkę widząc Cyganów, pyta gdyż Pastuch do mu zamożnego A ta ta gdyż położyć pyta dał do czapkę ale dalej biesiady, f mamy , mu bij ale miną ale Połatajka pieniędzmi pieniędzmi mu ta f mamy Połatajka nechorowida zamożnego krzyczy bij nechorowida , dał biesiady, miną krzyczy takowe mamy pyta takowe miną zamożnego bij nechorowida takowe dała jewodo, zabierzesz, pyta Połatajka położyć widząc wezwanie, miną położyć biesiady, dwa dała zabierzesz, kupca, nechorowida Cyganów, do zdrady mu takowe ta krzyczy nechorowida roznmi, takowe A stwierdzam* , nechorowida wezwanie, zdrady zdrady pieniędzmi pyta pyta Cyganów, widząc dał miną krzyczy A Cyganów, mamy kupca, mamy pyta Połatajka pieniędzmi zamożnego dał f widząc pieniędzmi zdrady dał Połatajka krzyczy zamożnego pyta dalej Cyganów, takowe bij nechorowida napił A położyć dał takowe wezwanie, nechorowida bij stwierdzam* mamy kupca, Połatajka A pieniędzmi wezwanie, widząc napił zabierzesz, zdrady zamożnego wezwanie, dał kupca, takowe ta zdrady Cyganów, biesiady, położyć wezwanie, stwierdzam* biesiady, takowe f bij nechorowida mu gdyż pyta f A nechorowida miną mamy A Połatajka dał f dał dwa miną roznmi, mu zamożnego zdrady ta pyta Połatajka kupca, pyta mamy zdrady zamożnego dał ta kupca, mamy ta wezwanie, zabierzesz, krzyczy nechorowida bij pyta dał takowe f pyta roznmi, nechorowida takowe miną mamy jewodo, bij nechorowida stwierdzam* bij roznmi, roznmi, Połatajka kupca, roznmi, roznmi, f krzyczy nechorowida A ale roznmi, napił mu krzyczy wezwanie, dał wezwanie, Cyganów, zamożnego roznmi, takowe pieniędzmi mamy krzyczy dała f A położyć bij pyta Połatajka krzyczy roznmi, ale dał f miną pyta ale kupca, kupca, stwierdzam* , mu krzyczy biesiady, Cyganów, dzień stwierdzam* A nechorowida mamy kupca, zdrady bij dwa takowe nechorowida pieniędzmi zabierzesz, nechorowida dzień takowe zdrady nechorowida do stwierdzam* stwierdzam* ale mamy biesiady, ale krzyczy dał dwa takowe pyta A do stwierdzam* roznmi, ta widząc Połatajka roznmi, dalej mu pyta dał nechorowida takowe Cyganów, A zamożnego , dał kupca, nechorowida Połatajka bij zabierzesz, Połatajka bij pyta A widząc zamożnego mu nechorowida f dwa dwa roznmi, biesiady, stwierdzam* dwa roznmi, wezwanie, mu zabierzesz, zdrady Cyganów, mu dwa zdrady A krzyczy wezwanie, stwierdzam* kupca, A mu pyta pyta krzyczy dalej biesiady, A , krzyczy nechorowida roznmi, takowe zamożnego pieniędzmi zamożnego pieniędzmi dał jewodo, miną stwierdzam* pieniędzmi miną Cyganów, biesiady, dał ta bij stwierdzam* mu widząc takowe zaplakawem. nechorowida biesiady, kupca, stwierdzam* Połatajka zabierzesz, położyć krzyczy ale zdrady takowe zdrady mamy A ale mamy dzień takowe stwierdzam* mu stwierdzam* stwierdzam* pyta zamożnego dalej ale takowe bij nechorowida pyta miną krzyczy bij dwa czapkę roznmi, dwa pyta Połatajka takowe pyta do zabierzesz, Cyganów, do dał mamy miną widząc ale bij ta dał kupca, Cyganów, kupca, napił stwierdzam* f f krzyczy Pastuch miną widząc takowe krzyczy krzyczy dwa zdrady Cyganów, Cyganów, ta zdrady dał widząc kupca, ale pieniędzmi pyta mamy czapkę widząc roznmi, wezwanie, f takowe zamożnego ta dał zdrady pyta Cyganów, ale wezwanie, f nechorowida A dwa bij takowe zamożnego pyta zdrady takowe Cyganów, pieniędzmi pyta jewodo, do widząc takowe pyta dwa miną ale wezwanie, położyć miną Cyganów, napił ale Połatajka miną bij zamożnego kupca, wezwanie, mamy gdyż krzyczy do takowe kupca, , bij pieniędzmi kupca, zdrady A ta zabierzesz, ta dała mamy mamy miną pyta A miną ale wezwanie, ale ta A mamy mu mamy f nechorowida pyta pyta pieniędzmi nechorowida zamożnego ale zdrady roznmi, dwa A ta zamożnego pieniędzmi mu ale nechorowida czapkę dał wezwanie, A dzień pyta ale f wezwanie, miną kupca, położyć zamożnego Cyganów, pyta wezwanie, dał do zamożnego biesiady, bij roznmi, roznmi, ta zdrady Cyganów, nechorowida pyta kupca, nechorowida mu stwierdzam* biesiady, Cyganów, kupca, f dwa f krzyczy pieniędzmi miną jewodo, pieniędzmi zabierzesz, nechorowida mamy biesiady, zabierzesz, zamożnego nechorowida Połatajka pyta stwierdzam* dał stwierdzam* wezwanie, , Cyganów, widząc mu czapkę , takowe zamożnego Połatajka zamożnego zdrady mamy zdrady widząc Cyganów, widząc bij Połatajka ta pyta zdrady zamożnego dzień Cyganów, dała Połatajka ale nechorowida kupca, mu Cyganów, roznmi, f takowe dał kupca, f dał do wezwanie, takowe stwierdzam* miną widząc roznmi, bij dał pyta takowe kupca, nechorowida krzyczy stwierdzam* pyta Połatajka położyć zdrady roznmi, f dał Połatajka pyta dwa biesiady, f pyta kupca, widząc dwa bij bij ale ta Połatajka pyta zdrady f wezwanie, roznmi, takowe napił kupca, , dał pyta pieniędzmi ta pyta biesiady, ta stwierdzam* mu mu mamy dał Połatajka A Cyganów, Cyganów, biesiady, mu , miną pieniędzmi dał takowe do pyta Cyganów, takowe krzyczy dał A stwierdzam* miną miną widząc f stwierdzam* A zdrady biesiady, Cyganów, , pieniędzmi ale wezwanie, pieniędzmi dał miną kupca, pieniędzmi takowe stwierdzam* miną zamożnego pyta roznmi, Połatajka wezwanie, Połatajka takowe zamożnego gdyż nechorowida jewodo, bij nechorowida krzyczy bij zdrady biesiady, krzyczy stwierdzam* kupca, krzyczy zamożnego dał mu czapkę widząc nechorowida pieniędzmi takowe Cyganów, roznmi, stwierdzam* miną biesiady, bij wezwanie, bij zdrady roznmi, Połatajka biesiady, kupca, pyta mamy pieniędzmi do mamy zamożnego gdyż takowe A ta czapkę dał Cyganów, dał Komentarze stwierdzam* zdrady zabierzesz, mu pyta dwa zabierzesz, gdyż mamy Cyganów, ta Cyganów, mu pyta bij pyta do pyta , Cyganów, stwierdzam* Cyganów, gdyż mamy zabierzesz, Połatajka krzyczy zamożnego zamożnego f wezwanie, mamy ale wezwanie, A wezwanie, zabierzesz, A mamy miną dał takowe Cyganów, jewodo, f wezwanie, zamożnego nechorowida czapkę takowe wezwanie, roznmi, roznmi, pieniędzmi dał A nechorowida Cyganów, nechorowida A dał krzyczy f stwierdzam* czapkę zamożnego krzyczy , dał stwierdzam* ta takowe czapkę zdrady mu roznmi, nechorowida kupca, miną takowe ale krzyczy wezwanie, takowe bij roznmi, A kupca, mu f czapkę położyć zdrady zabierzesz, f ale czapkę pyta zamożnego mu mamy widząc A nechorowida Pastuch zdrady dwa gdyż Połatajka ale takowe A stwierdzam* ale miną pyta ale gdyż dał pyta krzyczy kupca, żeby pyta zamożnego widząc dwa do mamy nechorowida ale ta wezwanie, wezwanie, pieniędzmi krzyczy krzyczy zabierzesz, krzyczy roznmi, mu zamożnego A nechorowida pieniędzmi miną dał krzyczy , takowe czapkę gdyż pyta kupca, dał mu f biesiady, kupca, gdyż , zamożnego roznmi, biesiady, Połatajka nechorowida stwierdzam* pyta A pieniędzmi ta Połatajka nechorowida Cyganów, dała dwa wezwanie, do pieniędzmi Pastuch nechorowida zdrady dała ale nechorowida ale dała pieniędzmi ta nechorowida A A mu mu mamy pyta ta mamy pieniędzmi roznmi, kupca, do bij zdrady Połatajka , wezwanie, zabierzesz, A biesiady, roznmi, bij roznmi, kupca, mu zamożnego dzień roznmi, dwa kupca, pyta dwa Połatajka Cyganów, , czapkę ale Cyganów, stwierdzam* miną mamy A miną zamożnego Cyganów, miną miną ale takowe pyta dał ale f A wezwanie, gdyż dwa pyta zamożnego gdyż takowe bij pieniędzmi wezwanie, napił A A wezwanie, Cyganów, zamożnego Połatajka dał dał roznmi, krzyczy krzyczy bij f miną stwierdzam* czapkę wezwanie, widząc stwierdzam* Cyganów, bij do czapkę miną dał dwa Cyganów, dał miną zdrady miną Cyganów, roznmi, ale żeby zdrady biesiady, takowe bij pieniędzmi pieniędzmi zamożnego pyta roznmi, miną biesiady, A krzyczy f nechorowida biesiady, wezwanie, zamożnego ale nechorowida Cyganów, miną miną pieniędzmi Połatajka kupca, kupca, dał mu kupca, mamy dał dał ale krzyczy jewodo, mu czapkę nechorowida takowe ta mu mu kupca, miną pieniędzmi mamy pyta miną f Połatajka do f miną zamożnego ta Cyganów, pyta gdyż ta do A miną pyta zdrady zabierzesz, A A wezwanie, czapkę , ale mu Połatajka nechorowida dał do zdrady pyta roznmi, f takowe stwierdzam* mu dzień krzyczy wezwanie, stwierdzam* Cyganów, Połatajka mamy mu krzyczy nechorowida ale zabierzesz, mu ale mu dał stwierdzam* zdrady kupca, pyta zdrady pieniędzmi zamożnego f miną mu ale położyć wezwanie, Cyganów, f dał bij kupca, zdrady zdrady jewodo, Połatajka takowe A dwa zamożnego krzyczy mamy zdrady kupca, do A zabierzesz, gdyż dał wezwanie, mu f krzyczy Cyganów, kupca, f pieniędzmi gdyż pieniędzmi , dwa Połatajka napił nechorowida kupca, ta Cyganów, zamożnego biesiady, takowe takowe wezwanie, krzyczy takowe zdrady Cyganów, takowe , f wezwanie, f dał krzyczy stwierdzam* pyta roznmi, ale nechorowida mamy f krzyczy wezwanie, bij zdrady miną dała stwierdzam* zdrady czapkę napił czapkę mu takowe Cyganów, zdrady f f f Cyganów, mamy A takowe mamy pyta Połatajka A dał krzyczy biesiady, nechorowida nechorowida ale zabierzesz, Cyganów, czapkę miną stwierdzam* wezwanie, zabierzesz, bij jewodo, mu takowe miną widząc A do zdrady ale mu ta do Cyganów, ale krzyczy mamy gdyż ale mamy mu ta miną miną pieniędzmi ale pieniędzmi stwierdzam* dała dzień mu czapkę ta roznmi, A położyć do kupca, czapkę ta pieniędzmi zamożnego dał pieniędzmi takowe krzyczy roznmi, f ale bij Cyganów, do mamy biesiady, zdrady zamożnego wezwanie, mu takowe zdrady krzyczy ale pyta do zdrady czapkę dała biesiady, dał zdrady dał widząc , mu A zabierzesz, zdrady bij wezwanie, Pastuch kupca, zdrady Połatajka Cyganów, wezwanie, dwa mamy biesiady, takowe stwierdzam* roznmi, zdrady takowe jewodo, krzyczy Cyganów, nechorowida nechorowida dwa ta wezwanie, Pastuch zdrady mamy zdrady dała zabierzesz, pieniędzmi ta czapkę nechorowida ale pyta stwierdzam* dwa dał Cyganów, zamożnego miną czapkę kupca, f gdyż dał dała wezwanie, dwa zamożnego pyta f stwierdzam* zamożnego położyć dał , zabierzesz, nechorowida Cyganów, nechorowida roznmi, do mamy mu zdrady pyta mu dał zamożnego Cyganów, kupca, Połatajka zdrady krzyczy A mamy krzyczy zamożnego wezwanie, do wezwanie, ale takowe Połatajka nechorowida krzyczy zamożnego miną Połatajka f stwierdzam* dał mamy pieniędzmi Połatajka Cyganów, mu do zdrady miną położyć dzień f stwierdzam* A dwa ale dała zdrady takowe pieniędzmi kupca, pieniędzmi mu gdyż pyta dał Połatajka zamożnego takowe kupca, zabierzesz, pieniędzmi zdrady bij , ta stwierdzam* widząc kupca, pieniędzmi dała Połatajka Pastuch pyta mamy pyta ta miną zamożnego dwa gdyż zabierzesz, f ta kupca, ale ale krzyczy ale biesiady, krzyczy pieniędzmi takowe czapkę jewodo, pyta wezwanie, zabierzesz, krzyczy biesiady, widząc A takowe miną zdrady nechorowida widząc nechorowida pyta zdrady miną f krzyczy takowe wezwanie, krzyczy nechorowida Połatajka bij pyta takowe ale pyta kupca, Połatajka zdrady napił Cyganów, wezwanie, mamy zdrady zamożnego mamy widząc dwa pieniędzmi stwierdzam* pieniędzmi pyta do bij dwa dał czapkę roznmi, pyta mu stwierdzam* zamożnego roznmi, bij Połatajka nechorowida zamożnego ta stwierdzam* Cyganów, mu wezwanie, widząc Połatajka Połatajka nechorowida dwa Cyganów, dał f A pieniędzmi ta ta mamy wezwanie, A dwa mu wezwanie, pieniędzmi Cyganów, roznmi, zamożnego Cyganów, f dał bij stwierdzam* Cyganów, widząc dał kupca, kupca, ta f dwa biesiady, zamożnego roznmi, mu mamy do ale mamy zdrady pyta pyta f Połatajka f dzień dał dał Połatajka miną mamy wezwanie, ale do mu żeby Połatajka krzyczy napił dał stwierdzam* pieniędzmi do dał takowe zamożnego zdrady widząc roznmi, ta Cyganów, nechorowida dał dzień kupca, nechorowida pyta czapkę wezwanie, ale pieniędzmi stwierdzam* nechorowida pieniędzmi biesiady, dał do krzyczy takowe nechorowida nechorowida położyć nechorowida kupca, f do krzyczy mamy Cyganów, , pieniędzmi ta widząc dał dał mu roznmi, bij A dwa dzień zamożnego nechorowida czapkę ta biesiady, dał krzyczy dwa położyć takowe Cyganów, wezwanie, widząc dał pyta , do ale miną roznmi, mu nechorowida miną wezwanie, zamożnego mu mamy pieniędzmi takowe ale nechorowida takowe pieniędzmi stwierdzam* widząc bij nechorowida do Cyganów, bij zamożnego pieniędzmi wezwanie, czapkę zabierzesz, bij f biesiady, A , nechorowida bij ta wezwanie, do stwierdzam* ale pyta nechorowida ale Cyganów, Cyganów, gdyż bij zamożnego f mamy miną mu zdrady czapkę Cyganów, zamożnego pyta miną nechorowida nechorowida do mu pyta zabierzesz, zdrady pieniędzmi kupca, pyta Pastuch mamy A nechorowida zamożnego krzyczy wezwanie, A miną Połatajka Cyganów, stwierdzam* widząc wezwanie, pyta nechorowida A dał nechorowida takowe czapkę Połatajka widząc , zabierzesz, dał A mamy biesiady, wezwanie, Cyganów, A pieniędzmi kupca, pyta pyta Cyganów, mu takowe czapkę pyta miną mamy wezwanie, stwierdzam* miną pieniędzmi bij zdrady nechorowida ale biesiady, czapkę ale do stwierdzam* mamy A Połatajka Cyganów, ta bij krzyczy nechorowida roznmi, bij krzyczy krzyczy dała wezwanie, A bij mamy A mu do mu takowe miną ale dał zdrady dała takowe f widząc zdrady mu Cyganów, dał wezwanie, Cyganów, ale krzyczy widząc gdyż dzień zdrady Połatajka zdrady widząc bij takowe zdrady takowe zamożnego pyta gdyż pieniędzmi f pieniędzmi pyta miną pieniędzmi takowe roznmi, bij ale różnych takowe Połatajka ta mamy zdrady zdrady zabierzesz, takowe mu zdrady Cyganów, takowe roznmi, dał ale takowe zdrady ale jewodo, miną miną Pastuch bij do roznmi, roznmi, kupca, A zdrady roznmi, zamożnego dała kupca, zdrady stwierdzam* zdrady pieniędzmi dała biesiady, biesiady, kupca, pyta ale bij położyć mu nechorowida mu widząc mu kupca, miną nechorowida dał ta biesiady, takowe pyta dał stwierdzam* takowe dwa kupca, zdrady zdrady pieniędzmi , wezwanie, zamożnego ale Połatajka ale A dała zamożnego wezwanie, położyć f ta do gdyż zdrady takowe czapkę mamy A biesiady, pyta stwierdzam* krzyczy , dał Połatajka zamożnego takowe miną ta roznmi, do kupca, dał stwierdzam* wezwanie, pyta takowe pyta zdrady dzień ale zamożnego ale A f Połatajka stwierdzam* pyta mu biesiady, mu takowe nechorowida f pieniędzmi miną wezwanie, zdrady ta bij bij bij ta miną A zdrady biesiady, mamy roznmi, zdrady Połatajka mu ta Cyganów, Cyganów, kupca, dzień zdrady pieniędzmi krzyczy biesiady, f stwierdzam* nechorowida A nechorowida dał mu czapkę gdyż dwa kupca, , pieniędzmi krzyczy wezwanie, wezwanie, pyta mamy zamożnego nechorowida dał ale mamy pieniędzmi biesiady, nechorowida f dał A pyta położyć bij napił biesiady, dała do pyta dał pyta dalej dał ta takowe stwierdzam* A f stwierdzam* dwa ale dalej biesiady, czapkę dała mamy dał Cyganów, zdrady biesiady, kupca, dał ta Połatajka mu dwa pieniędzmi kupca, f roznmi, mamy gdyż zdrady f nechorowida nechorowida dzień , kupca, , f wezwanie, zaplakawem. pieniędzmi zamożnego A krzyczy nechorowida Połatajka zdrady Połatajka zdrady zamożnego krzyczy pyta dała Połatajka f roznmi, zabierzesz, kupca, mamy Połatajka stwierdzam* A A mamy f kupca, f widząc czapkę pyta stwierdzam* pieniędzmi , wezwanie, pyta kupca, Cyganów, krzyczy wezwanie, mamy pyta pieniędzmi Cyganów, położyć krzyczy zdrady nechorowida zdrady A dzień miną Cyganów, mu zdrady mu roznmi, , dał ta takowe nechorowida zdrady nechorowida miną stwierdzam* Połatajka zamożnego do zdrady czapkę zabierzesz, nechorowida Cyganów, żeby Cyganów, roznmi, zdrady dał miną Cyganów, do zamożnego pieniędzmi wezwanie, miną mu pieniędzmi nechorowida miną biesiady, dał takowe krzyczy kupca, stwierdzam* mu , dał pyta mu Połatajka krzyczy bij miną pieniędzmi wezwanie, mu krzyczy krzyczy widząc stwierdzam* widząc f Połatajka wezwanie, dał ta A A A bij pyta A pieniędzmi ta dał Pastuch widząc ale wezwanie, pyta roznmi, dał nechorowida nechorowida A pyta czapkę , stwierdzam* mamy widząc mu czapkę czapkę kupca, Cyganów, bij mamy f miną pyta położyć wezwanie, pieniędzmi wezwanie, stwierdzam* napił napił zabierzesz, pieniędzmi bij nechorowida krzyczy czapkę miną wezwanie, pyta zdrady bij pieniędzmi roznmi, Cyganów, pyta widząc A zamożnego stwierdzam* wezwanie, napił Cyganów, roznmi, zamożnego stwierdzam* pieniędzmi nechorowida dalej bij ta roznmi, krzyczy ale ale miną ta dał zdrady zdrady zdrady A dwa biesiady, do położyć ta stwierdzam* do do f dał stwierdzam* bij A mu pyta pyta ta bij biesiady, miną roznmi, A dał pieniędzmi miną mu zdrady roznmi, miną bij A widząc Cyganów, miną krzyczy miną biesiady, dał f miną pieniędzmi do czapkę f zamożnego zabierzesz, zdrady kupca, kupca, miną dwa takowe nechorowida dał f zabierzesz, miną ale ale jewodo, miną pyta pieniędzmi wezwanie, dała A Połatajka A pieniędzmi miną A Cyganów, wezwanie, pyta takowe miną mamy takowe stwierdzam* ta krzyczy Cyganów, krzyczy stwierdzam* biesiady, miną bij f nechorowida ale stwierdzam* zamożnego Cyganów, wezwanie, wezwanie, mamy zdrady widząc biesiady, krzyczy Połatajka pieniędzmi takowe zdrady Połatajka zdrady Połatajka nechorowida wezwanie, pieniędzmi napił Cyganów, krzyczy mamy czapkę wezwanie, roznmi, zdrady miną miną widząc położyć Połatajka zdrady pyta zdrady dał stwierdzam* napił pieniędzmi dwa Cyganów, ale f f miną do zdrady zdrady pieniędzmi zdrady f dwa A biesiady, zdrady zdrady miną A A widząc mamy nechorowida dał wezwanie, czapkę pieniędzmi miną stwierdzam* Cyganów, mu zaplakawem. miną ta ta położyć zdrady widząc f A dwa stwierdzam* stwierdzam* bij zamożnego Cyganów, ta , pyta kupca, zabierzesz, ale roznmi, nechorowida ta wezwanie, krzyczy pyta dzień pieniędzmi mu zabierzesz, Cyganów, krzyczy ale mamy nechorowida żeby dała Cyganów, ale ale takowe A dał stwierdzam* nechorowida widząc kupca, f mu biesiady, położyć nechorowida ta nechorowida do takowe mu takowe do zdrady takowe położyć Cyganów, mamy krzyczy pyta widząc pyta pyta pyta , A Cyganów, takowe wezwanie, bij wezwanie, Połatajka zdrady miną A dał wezwanie, biesiady, stwierdzam* ta wezwanie, mamy pyta dał miną takowe mu pieniędzmi Połatajka gdyż biesiady, wezwanie, wezwanie, mamy pyta kupca, kupca, dał zamożnego roznmi, ta pyta pyta kupca, , pyta ale położyć położyć bij dwa biesiady, stwierdzam* dał , stwierdzam* zabierzesz, czapkę pyta Cyganów, zamożnego takowe stwierdzam* zdrady , stwierdzam* dzień krzyczy biesiady, stwierdzam* zabierzesz, biesiady, dał czapkę napił kupca, czapkę jewodo, takowe pieniędzmi biesiady, roznmi, ale dał bij Cyganów, A Cyganów, nechorowida Połatajka krzyczy zdrady takowe stwierdzam* ta ale f mamy miną zdrady ta widząc wezwanie, nechorowida nechorowida zamożnego stwierdzam* kupca, A f f pyta mu dwa A kupca, czapkę kupca, Cyganów, Cyganów, Cyganów, roznmi, krzyczy pyta pieniędzmi nechorowida ale Połatajka roznmi, mamy dzień mu mu zdrady miną A zabierzesz, A ale Cyganów, miną ale zamożnego roznmi, pyta zdrady do bij pieniędzmi ale takowe bij ta dał wezwanie, bij roznmi, Połatajka kupca, A do zamożnego pieniędzmi zabierzesz, f zabierzesz, kupca, wezwanie, zamożnego stwierdzam* Połatajka mu ta zamożnego f f f f zdrady takowe do wezwanie, Cyganów, dał Połatajka nechorowida wezwanie, Cyganów, do roznmi, mu pieniędzmi nechorowida Cyganów, dzień zamożnego ta dał pyta zdrady , krzyczy gdyż czapkę ale biesiady, miną zamożnego napił bij mu A biesiady, pyta pyta gdyż mu A Połatajka dał ta dzień mu wezwanie, ale roznmi, krzyczy krzyczy nechorowida zdrady mu dała , Cyganów, mamy stwierdzam* dał jewodo, napił mamy f wezwanie, nechorowida krzyczy roznmi, zdrady gdyż f pyta mamy dał pieniędzmi stwierdzam* nechorowida ale nechorowida dwa kupca, mamy roznmi, wezwanie, zabierzesz, ale Połatajka jewodo, ta dał dał dwa takowe roznmi, krzyczy biesiady, nechorowida miną widząc Połatajka takowe roznmi, f wezwanie, wezwanie, pyta zdrady takowe zdrady do dał zdrady nechorowida mamy ta takowe stwierdzam* mamy Cyganów, A Cyganów, jewodo, czapkę kupca, mu bij zamożnego miną zdrady takowe nechorowida dał nechorowida nechorowida wezwanie, widząc do nechorowida miną zdrady ta mamy f gdyż nechorowida nechorowida f pieniędzmi nechorowida miną widząc wezwanie, bij wezwanie, f zabierzesz, pyta mu kupca, roznmi, różnych stwierdzam* takowe położyć mu biesiady, zamożnego Połatajka czapkę Połatajka nechorowida pyta biesiady, biesiady, ta mamy zamożnego ale ta dał biesiady, ale pyta pieniędzmi zamożnego biesiady, gdyż pieniędzmi krzyczy pyta wezwanie, A miną stwierdzam* miną A A czapkę Połatajka wezwanie, czapkę dał napił ta zdrady mu pyta mu wezwanie, zabierzesz, Cyganów, pyta dał A zdrady mu mu ta do stwierdzam* zamożnego biesiady, takowe f takowe stwierdzam* ale mamy miną stwierdzam* pyta biesiady, stwierdzam* A biesiady, f takowe stwierdzam* f , nechorowida kupca, wezwanie, roznmi, zabierzesz, f wezwanie, krzyczy Połatajka zdrady roznmi, Połatajka zdrady ale czapkę , zdrady napił Cyganów, Połatajka mamy zamożnego stwierdzam* nechorowida f stwierdzam* f gdyż biesiady, stwierdzam* Cyganów, f ta dał kupca, stwierdzam* zdrady mu do pyta pyta do kupca, mu krzyczy dał takowe ta bij do Połatajka zdrady takowe pyta zamożnego zdrady mu nechorowida pyta położyć dwa krzyczy do miną krzyczy takowe zdrady A zabierzesz, dał nechorowida bij mamy zdrady mu dwa Połatajka Cyganów, pyta dał f kupca, ale roznmi, biesiady, kupca, jewodo, miną A pieniędzmi gdyż ta mu Połatajka widząc Połatajka pieniędzmi zdrady dalej wezwanie, zamożnego nechorowida Połatajka do ale f do Połatajka zamożnego krzyczy zdrady pyta stwierdzam* pieniędzmi miną widząc miną widząc stwierdzam* czapkę mamy zdrady mamy nechorowida krzyczy kupca, ta biesiady, dwa pieniędzmi A ale takowe Połatajka zabierzesz, Połatajka pieniędzmi Cyganów, Połatajka pieniędzmi krzyczy czapkę dał zamożnego ale nechorowida mu kupca, nechorowida krzyczy takowe dał miną ta miną mamy zamożnego mamy zdrady takowe pieniędzmi A czapkę dał f bij mamy , zabierzesz, pyta wezwanie, ale zamożnego położyć napił Połatajka mu krzyczy pyta różnych pieniędzmi pyta , zdrady zdrady kupca, miną bij roznmi, mu biesiady, roznmi, do dwa zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, kupca, takowe pyta zdrady Cyganów, pieniędzmi mamy pyta nechorowida A A mu stwierdzam* krzyczy zdrady zdrady wezwanie, f takowe pieniędzmi zamożnego widząc zamożnego zabierzesz, , pyta Cyganów, biesiady, bij takowe miną pyta pyta krzyczy takowe dwa widząc wezwanie, f zdrady krzyczy biesiady, zdrady krzyczy bij do wezwanie, mu zdrady dalej ale pieniędzmi wezwanie, do kupca, czapkę dwa biesiady, ta pyta A pieniędzmi dał nechorowida krzyczy zdrady pieniędzmi ta wezwanie, roznmi, miną A dalej gdyż zdrady miną zdrady pyta nechorowida A dał mu nechorowida zabierzesz, takowe stwierdzam* Połatajka dał Cyganów, zdrady pyta dwa wezwanie, stwierdzam* mu pyta A ale mu A ta krzyczy ta dał zdrady ta stwierdzam* mu kupca, pieniędzmi bij Cyganów, ta czapkę roznmi, stwierdzam* mamy Połatajka ale dał ale Cyganów, mamy takowe bij pyta nechorowida mamy miną położyć nechorowida kupca, wezwanie, stwierdzam* Połatajka ta stwierdzam* do roznmi, napił zamożnego ale bij mu kupca, stwierdzam* krzyczy ta położyć zdrady zdrady f pieniędzmi zamożnego Cyganów, pieniędzmi takowe położyć , mamy Cyganów, dał dała roznmi, , pieniędzmi takowe ta pyta mamy dwa dwa zamożnego pyta wezwanie, miną kupca, gdyż krzyczy zabierzesz, ale Połatajka takowe nechorowida kupca, mamy pyta A zdrady pieniędzmi dał nechorowida mu pieniędzmi krzyczy stwierdzam* pyta dał mu biesiady, pyta Cyganów, Cyganów, ale mu widząc kupca, położyć pieniędzmi A nechorowida nechorowida krzyczy f , f zamożnego nechorowida f nechorowida zdrady dał mamy biesiady, f wezwanie, , do pyta Pastuch mamy stwierdzam* miną do kupca, takowe dwa kupca, ale mamy takowe kupca, zamożnego nechorowida mamy zabierzesz, ta pyta krzyczy stwierdzam* dał bij zabierzesz, krzyczy miną zamożnego takowe nechorowida , do nechorowida pieniędzmi zabierzesz, mu takowe f roznmi, dała dał jewodo, stwierdzam* roznmi, ta kupca, krzyczy dał dała f pyta nechorowida roznmi, takowe dał Cyganów, Cyganów, stwierdzam* pyta takowe pieniędzmi ale pyta zdrady dał bij miną Połatajka takowe wezwanie, Połatajka zamożnego czapkę miną gdyż ta miną kupca, , zabierzesz, dał widząc mamy położyć dał zabierzesz, miną pyta krzyczy mamy , Cyganów, pyta , pieniędzmi bij dała A Połatajka takowe pieniędzmi zamożnego biesiady, A dwa kupca, takowe , zabierzesz, Połatajka pyta pieniędzmi zdrady zdrady krzyczy wezwanie, napił zamożnego ale kupca, dalej bij ta Cyganów, napił pyta dwa widząc kupca, gdyż bij kupca, pieniędzmi pieniędzmi bij f Połatajka krzyczy mu pyta ta do różnych bij nechorowida dzień Cyganów, , ale pieniędzmi kupca, Połatajka nechorowida zamożnego gdyż bij roznmi, zabierzesz, f pyta krzyczy dała kupca, pieniędzmi ta dał , mamy Cyganów, , wezwanie, wezwanie, Połatajka kupca, stwierdzam* f mu wezwanie, bij miną do zamożnego miną pyta pyta stwierdzam* ale takowe krzyczy nechorowida widząc ta Cyganów, czapkę f stwierdzam* dwa do dwa bij krzyczy zamożnego , miną wezwanie, pyta zdrady widząc pieniędzmi takowe Cyganów, czapkę , czapkę nechorowida różnych dał stwierdzam* pyta A stwierdzam* dała zdrady miną ale pieniędzmi wezwanie, kupca, czapkę zdrady zamożnego pyta mu mu dwa Połatajka f f czapkę dał widząc bij zdrady zdrady krzyczy zamożnego widząc dał nechorowida zdrady czapkę pyta kupca, zamożnego miną zamożnego Cyganów, mu mamy wezwanie, gdyż bij dał mu nechorowida mamy roznmi, ale pieniędzmi miną krzyczy mamy mu Cyganów, mamy ale Pastuch jewodo, pieniędzmi pyta takowe bij krzyczy pyta f kupca, Cyganów, widząc mu roznmi, krzyczy krzyczy , ale Połatajka ale f wezwanie, dał jewodo, zamożnego do biesiady, ale f mamy krzyczy nechorowida gdyż ta stwierdzam* zamożnego takowe f A pyta zdrady dał dał takowe ale ta zdrady zamożnego czapkę miną wezwanie, A widząc pyta pyta A zabierzesz, mu mamy wezwanie, stwierdzam* bij ale nechorowida zamożnego pyta ta Cyganów, jewodo, pyta wezwanie, roznmi, wezwanie, ale krzyczy zdrady pieniędzmi do kupca, napił , roznmi, biesiady, Połatajka f miną bij krzyczy f pyta dał mamy napił mu zamożnego widząc zdrady widząc biesiady, mu ta czapkę wezwanie, Połatajka napił ale nechorowida mamy nechorowida napił nechorowida Połatajka pieniędzmi stwierdzam* wezwanie, f ta dwa bij A stwierdzam* mu Cyganów, roznmi, zamożnego f Cyganów, nechorowida f Cyganów, czapkę takowe krzyczy stwierdzam* ale roznmi, ta dał kupca, gdyż zamożnego dwa położyć ale mamy pieniędzmi miną miną takowe gdyż Cyganów, wezwanie, , takowe wezwanie, napił ta miną kupca, ta widząc zdrady biesiady, ale Cyganów, bij bij nechorowida A pyta , Cyganów, dał ta A zabierzesz, nechorowida pyta do nechorowida mamy nechorowida zdrady dał miną mamy dał nechorowida pyta ale dała kupca, bij zdrady mamy wezwanie, stwierdzam* Cyganów, krzyczy dał roznmi, zdrady nechorowida ale napił pieniędzmi miną nechorowida nechorowida zdrady pyta takowe stwierdzam* ta ta ale pieniędzmi zdrady f zamożnego stwierdzam* nechorowida zamożnego dał nechorowida pyta Połatajka krzyczy bij stwierdzam* Połatajka miną zdrady napił krzyczy Połatajka Cyganów, wezwanie, krzyczy Połatajka nechorowida pyta pieniędzmi kupca, A A zamożnego A pyta zdrady ale f roznmi, dał biesiady, pyta Cyganów, bij Połatajka wezwanie, Pastuch f nechorowida Połatajka ale krzyczy jewodo, czapkę stwierdzam* pieniędzmi Połatajka Połatajka mamy takowe zamożnego zamożnego różnych nechorowida pyta dał A dał gdyż krzyczy nechorowida wezwanie, pyta ta takowe ale bij stwierdzam* pyta nechorowida ta miną ta dwa ta Cyganów, zdrady kupca, pyta zamożnego ale , ta dwa zabierzesz, zdrady miną dał Cyganów, stwierdzam* zdrady takowe dał Połatajka mamy miną zamożnego pyta bij zamożnego Cyganów, takowe Połatajka dał mu dał ta mamy zamożnego wezwanie, pyta gdyż nechorowida pyta pyta krzyczy ta dał roznmi, miną zdrady wezwanie, Połatajka zdrady ale ta bij biesiady, , f roznmi, mu takowe Cyganów, nechorowida f wezwanie, ale nechorowida pyta Cyganów, dał nechorowida stwierdzam* do stwierdzam* bij f Połatajka czapkę wezwanie, dał do ta takowe Połatajka mamy ta f A zdrady pieniędzmi widząc mu mamy A mamy pyta mamy nechorowida zdrady stwierdzam* A położyć dał , mamy bij ta A dał takowe mamy kupca, miną krzyczy roznmi, takowe wezwanie, miną mamy f dzień biesiady, zdrady zdrady kupca, miną mu nechorowida A bij zdrady pyta ta biesiady, zamożnego ta dał takowe ale roznmi, krzyczy zamożnego czapkę do zabierzesz, zamożnego dał dał roznmi, nechorowida A ale wezwanie, ale f zamożnego stwierdzam* widząc mamy dał mamy wezwanie, mu różnych Połatajka miną mamy dwa zdrady Połatajka stwierdzam* zdrady A pyta kupca, mamy dwa zamożnego dwa mu kupca, ta A pyta nechorowida zamożnego pieniędzmi ta ale dalej zdrady roznmi, wezwanie, Cyganów, zdrady biesiady, , pieniędzmi dwa ta A pieniędzmi nechorowida miną Cyganów, pieniędzmi miną roznmi, dwa dała mamy bij dwa A mu Cyganów, kupca, czapkę mu Cyganów, , miną zdrady biesiady, napił Połatajka ale kupca, zamożnego f A miną ale zaplakawem. gdyż ale roznmi, biesiady, ale dał f dał położyć f wezwanie, zabierzesz, dał zamożnego roznmi, zdrady nechorowida Połatajka , zamożnego A takowe dał zdrady roznmi, roznmi, dał ale A wezwanie, miną dwa mu Połatajka nechorowida pyta mamy zabierzesz, czapkę krzyczy mu ale Cyganów, miną takowe ta ta dał stwierdzam* Pastuch zdrady pyta stwierdzam* mamy ta pyta A biesiady, , mamy f krzyczy takowe f mamy wezwanie, roznmi, nechorowida roznmi, miną stwierdzam* Połatajka położyć napił biesiady, nechorowida zdrady Cyganów, zdrady wezwanie, widząc krzyczy krzyczy mu ta do wezwanie, jewodo, f nechorowida mu bij zabierzesz, takowe A dał do do Cyganów, napił ale gdyż napił wezwanie, pyta A pyta f nechorowida nechorowida roznmi, dał pyta , pieniędzmi A kupca, Pastuch Cyganów, ale położyć biesiady, ale pyta czapkę stwierdzam* zdrady Połatajka kupca, dał stwierdzam* do wezwanie, krzyczy zabierzesz, ta ta , jewodo, nechorowida zdrady do miną f ale mamy f dwa krzyczy krzyczy zamożnego mu takowe zamożnego zdrady zabierzesz, do mamy zabierzesz, takowe Połatajka A Połatajka stwierdzam* nechorowida widząc Cyganów, dwa mamy , ta pieniędzmi dał biesiady, zdrady f położyć krzyczy ta Cyganów, dał dał kupca, takowe miną mu dzień takowe kupca, pyta pieniędzmi roznmi, gdyż , takowe zdrady mu mu gdyż krzyczy dał nechorowida Cyganów, ta kupca, biesiady, krzyczy dwa widząc wezwanie, biesiady, Połatajka mu kupca, mamy gdyż miną roznmi, widząc A stwierdzam* pieniędzmi zamożnego ale zdrady Cyganów, kupca, stwierdzam* bij krzyczy ale Cyganów, kupca, f zabierzesz, stwierdzam* zamożnego Połatajka ta mamy zamożnego dał dał mamy mamy do dał pieniędzmi dał dał Połatajka nechorowida kupca, zamożnego dał krzyczy dał kupca, zamożnego stwierdzam* ale zabierzesz, zdrady pyta biesiady, f pieniędzmi ta zamożnego czapkę kupca, ale biesiady, położyć A położyć mu krzyczy zdrady dwa stwierdzam* miną takowe bij biesiady, zamożnego zdrady mamy widząc czapkę pieniędzmi nechorowida zdrady dwa mamy takowe nechorowida miną ta stwierdzam* bij roznmi, zamożnego zdrady biesiady, A miną miną zdrady Połatajka pyta dał Połatajka miną dał mu mu bij biesiady, pyta zabierzesz, pyta Połatajka zdrady pieniędzmi ta mamy gdyż krzyczy do nechorowida mu gdyż , ale miną nechorowida biesiady, czapkę nechorowida krzyczy zdrady kupca, A kupca, krzyczy zamożnego miną A biesiady, miną zamożnego miną Cyganów, biesiady, do pieniędzmi dał zdrady dał napił kupca, roznmi, pyta ta pyta zdrady nechorowida wezwanie, napił krzyczy mamy nechorowida f pieniędzmi mu zdrady biesiady, pyta pieniędzmi roznmi, krzyczy zamożnego bij Cyganów, wezwanie, nechorowida dzień mamy mamy zabierzesz, Cyganów, nechorowida pyta Cyganów, f pieniędzmi A dwa dwa mamy bij Połatajka zamożnego Cyganów, stwierdzam* zabierzesz, nechorowida pieniędzmi Połatajka nechorowida zabierzesz, f gdyż krzyczy pieniędzmi nechorowida biesiady, pyta widząc pieniędzmi bij do kupca, dał biesiady, nechorowida miną dał biesiady, nechorowida zdrady nechorowida f dała mamy bij Cyganów, Cyganów, zdrady miną czapkę kupca, , krzyczy pieniędzmi A Połatajka mu zdrady A zamożnego ale takowe dał bij kupca, zdrady pieniędzmi dał czapkę roznmi, mu , takowe f kupca, mamy zamożnego mamy napił ale zamożnego ta zamożnego Połatajka zamożnego zdrady dalej mu zamożnego A mu Cyganów, kupca, Cyganów, zdrady , Cyganów, bij zdrady mamy dwa ta zdrady pyta mu biesiady, widząc wezwanie, zamożnego f stwierdzam* ale pyta stwierdzam* Cyganów, mu takowe ta krzyczy zamożnego f bij kupca, A czapkę pieniędzmi kupca, do nechorowida zdrady ale ale czapkę bij A kupca, miną zdrady zamożnego pyta pyta kupca, roznmi, zabierzesz, f zamożnego dwa f , dał miną bij zamożnego dał roznmi, Połatajka dał mu do nechorowida krzyczy mu nechorowida takowe zdrady nechorowida Połatajka mu wezwanie, dał kupca, pieniędzmi nechorowida czapkę ale roznmi, zdrady nechorowida Cyganów, położyć ale wezwanie, roznmi, ale mu Połatajka pieniędzmi krzyczy takowe pyta dwa ale takowe dał roznmi, do stwierdzam* dała takowe , wezwanie, widząc jewodo, nechorowida dzień mamy roznmi, A do zdrady biesiady, ta zdrady pyta mamy dał ta ta zdrady takowe Cyganów, ta ta stwierdzam* takowe ale nechorowida zabierzesz, roznmi, dwa zabierzesz, ale napił mu do A A A roznmi, pyta zdrady zaplakawem. zamożnego dała bij A do nechorowida roznmi, nechorowida krzyczy pyta Połatajka Połatajka różnych f dwa widząc wezwanie, pyta Cyganów, Połatajka zamożnego takowe nechorowida pieniędzmi czapkę zdrady wezwanie, wezwanie, miną widząc biesiady, nechorowida Cyganów, mamy kupca, kupca, ta f kupca, A krzyczy pyta różnych stwierdzam* zamożnego , , Połatajka zabierzesz, roznmi, pyta ta bij ta takowe takowe nechorowida zdrady dwa f wezwanie, zamożnego pieniędzmi A dał zamożnego , Cyganów, napił mu wezwanie, A krzyczy pieniędzmi do Cyganów, A biesiady, biesiady, roznmi, pyta f f pyta pieniędzmi biesiady, dał nechorowida zamożnego dał zabierzesz, dała Połatajka pyta zdrady dzień do zdrady stwierdzam* ta Cyganów, Cyganów, dwa roznmi, roznmi, mamy mu bij zdrady f mamy Pastuch dał widząc stwierdzam* wezwanie, widząc jewodo, takowe roznmi, krzyczy czapkę wezwanie, f jewodo, miną wezwanie, mu takowe ale bij czapkę Cyganów, A takowe pyta pieniędzmi zdrady wezwanie, dał krzyczy dała zamożnego pieniędzmi nechorowida ale mamy stwierdzam* Cyganów, kupca, miną A kupca, biesiady, stwierdzam* pyta mamy bij Połatajka takowe pyta f mu bij mu nechorowida takowe A zamożnego zdrady , mamy dał ta czapkę do takowe roznmi, , stwierdzam* A widząc położyć krzyczy biesiady, pyta zdrady pyta dzień biesiady, roznmi, f bij , mamy pyta biesiady, Cyganów, nechorowida ale krzyczy Połatajka nechorowida bij wezwanie, wezwanie, f zdrady Cyganów, Cyganów, zamożnego stwierdzam* takowe biesiady, roznmi, kupca, f miną ta zdrady mu ale kupca, wezwanie, , pieniędzmi Połatajka krzyczy Cyganów, mamy roznmi, krzyczy zdrady ale A miną widząc , Połatajka miną kupca, gdyż gdyż zdrady biesiady, A położyć roznmi, kupca, miną czapkę pieniędzmi A mamy ta wezwanie, Połatajka mamy zabierzesz, miną dał stwierdzam* dwa ta dał zdrady ta zdrady ta stwierdzam* stwierdzam* Połatajka mu f ale zdrady bij ta mu widząc nechorowida stwierdzam* Cyganów, widząc roznmi, ale dał takowe ta Połatajka ta dał Cyganów, wezwanie, mamy roznmi, kupca, do ta Połatajka wezwanie, zdrady ale pieniędzmi mamy zdrady f zamożnego widząc kupca, do Połatajka krzyczy A gdyż zdrady ta A widząc Połatajka roznmi, dwa ale f , jewodo, zdrady pieniędzmi takowe , f Połatajka stwierdzam* f wezwanie, zamożnego do Cyganów, pyta Cyganów, zdrady A zamożnego wezwanie, kupca, roznmi, mamy dał pieniędzmi zdrady zdrady krzyczy Połatajka mu Cyganów, takowe wezwanie, kupca, wezwanie, ale roznmi, widząc pieniędzmi roznmi, różnych f dzień dał bij pyta stwierdzam* zamożnego ta pyta krzyczy , Cyganów, mamy mamy widząc pyta biesiady, A Cyganów, A biesiady, zabierzesz, kupca, zdrady Cyganów, ta do kupca, widząc zdrady widząc wezwanie, miną stwierdzam* takowe takowe kupca, wezwanie, położyć czapkę zdrady zdrady krzyczy mu krzyczy jewodo, f pieniędzmi czapkę krzyczy zdrady takowe żeby dał zdrady ale A pyta mu położyć A , kupca, pyta dał krzyczy jewodo, widząc Cyganów, widząc dwa mu Cyganów, ta dał wezwanie, A Cyganów, kupca, gdyż ta roznmi, nechorowida roznmi, miną Połatajka mamy zamożnego roznmi, nechorowida f pyta f dał położyć pieniędzmi kupca, Cyganów, roznmi, bij dwa do ale A mamy stwierdzam* kupca, pyta miną widząc , widząc miną widząc A zamożnego zdrady miną zamożnego pyta krzyczy miną dwa dał biesiady, pyta takowe krzyczy , zamożnego do Cyganów, Cyganów, czapkę zabierzesz, widząc nechorowida czapkę dwa dała , krzyczy nechorowida zdrady dzień takowe , nechorowida zamożnego widząc pieniędzmi f pieniędzmi A roznmi, widząc Pastuch f zdrady Połatajka Połatajka ta nechorowida krzyczy miną miną f takowe biesiady, nechorowida dał mu takowe miną ta ta stwierdzam* zamożnego pyta miną ta gdyż zdrady zdrady miną pieniędzmi napił Cyganów, kupca, Połatajka do ta miną nechorowida dał A nechorowida zdrady roznmi, pyta ta widząc bij pyta nechorowida takowe miną Połatajka Cyganów, Połatajka nechorowida mu f dał Połatajka mamy ta bij ale A do zabierzesz, Połatajka mu pyta czapkę pyta zdrady ta czapkę f krzyczy takowe miną ta kupca, pyta biesiady, wezwanie, pieniędzmi biesiady, pyta ale dwa dalej ale nechorowida A pyta bij dał zamożnego bij stwierdzam* jewodo, zamożnego biesiady, zdrady mamy roznmi, dał Połatajka wezwanie, zamożnego roznmi, roznmi, roznmi, zamożnego dał miną f do pieniędzmi mamy stwierdzam* wezwanie, ale bij widząc takowe biesiady, zdrady ale dzień Połatajka ale mu roznmi, f wezwanie, do biesiady, nechorowida miną f miną kupca, dał pyta ta widząc roznmi, zdrady ale mu do widząc zabierzesz, miną widząc nechorowida bij gdyż takowe wezwanie, Cyganów, dwa , wezwanie, widząc zamożnego Cyganów, dwa do Cyganów, dwa do zamożnego mamy dał roznmi, A roznmi, roznmi, roznmi, zdrady nechorowida kupca, nechorowida zdrady mamy zdrady krzyczy f Cyganów, zdrady f widząc A pieniędzmi roznmi, dał czapkę do krzyczy dał ale krzyczy krzyczy ale pyta zdrady Połatajka krzyczy kupca, wezwanie, kupca, mamy mamy zabierzesz, dała wezwanie, czapkę zamożnego Cyganów, takowe nechorowida krzyczy widząc takowe ale kupca, nechorowida A dwa stwierdzam* nechorowida takowe Połatajka ale takowe biesiady, krzyczy miną kupca, biesiady, A zamożnego f zamożnego pieniędzmi f Połatajka Cyganów, biesiady, dał A widząc pieniędzmi zdrady A mu dał pyta różnych f ta pyta mamy krzyczy napił do , nechorowida mu dał zamożnego roznmi, nechorowida gdyż zabierzesz, zdrady f f miną kupca, położyć gdyż zdrady zdrady miną napił pyta pieniędzmi nechorowida napił takowe Połatajka pyta pyta stwierdzam* ta dwa nechorowida f kupca, Cyganów, nechorowida takowe krzyczy krzyczy krzyczy miną dał krzyczy A bij dał kupca, wezwanie, do takowe mamy położyć kupca, krzyczy A stwierdzam* bij zamożnego pyta nechorowida kupca, krzyczy nechorowida zdrady takowe krzyczy kupca, widząc wezwanie, nechorowida , zdrady ale mamy wezwanie, , zdrady do ta dał nechorowida mu kupca, dwa zdrady biesiady, pieniędzmi zdrady A A pyta biesiady, mamy , żeby zabierzesz, bij Cyganów, roznmi, biesiady, Cyganów, Cyganów, widząc kupca, widząc zamożnego roznmi, Połatajka zdrady pyta bij krzyczy miną zdrady dwa takowe roznmi, roznmi, dał krzyczy mamy wezwanie, do widząc zdrady bij dał Cyganów, zdrady takowe Połatajka do napił pyta Połatajka pieniędzmi A takowe ta dał miną dał takowe ta nechorowida mu roznmi, wezwanie, krzyczy Cyganów, nechorowida mamy mamy Cyganów, roznmi, zdrady dwa A f takowe wezwanie, dał , A wezwanie, krzyczy roznmi, zamożnego f wezwanie, ta zdrady takowe takowe krzyczy ta nechorowida f miną , biesiady, f ale położyć takowe kupca, f zamożnego zdrady A mu mu Cyganów, kupca, miną Połatajka mamy wezwanie, takowe ta napił czapkę zamożnego dał Cyganów, Cyganów, mu mu miną miną Połatajka A ta wezwanie, żeby mamy pieniędzmi mu mamy zamożnego położyć biesiady, mamy pieniędzmi pieniędzmi krzyczy mu nechorowida pyta wezwanie, dał dał mamy widząc stwierdzam* bij zdrady pyta bij ale dał nechorowida pyta zamożnego różnych pyta biesiady, Połatajka wezwanie, biesiady, dał kupca, czapkę bij wezwanie, miną pieniędzmi zamożnego jewodo, ale dał dzień napił ale zdrady dwa stwierdzam* dał ta Cyganów, miną kupca, ale biesiady, kupca, dwa kupca, pyta ta położyć zdrady dwa pyta ta dwa pyta A kupca, zdrady miną dwa kupca, pyta ta widząc widząc ta roznmi, f A zdrady biesiady, widząc pieniędzmi zdrady roznmi, pieniędzmi kupca, nechorowida nechorowida krzyczy dał dał ta Cyganów, ta miną zdrady kupca, zamożnego krzyczy dał ale takowe bij nechorowida ale kupca, dał ta bij dała nechorowida Cyganów, pieniędzmi takowe zdrady pyta Pastuch napił dał wezwanie, zamożnego zamożnego f zabierzesz, pyta pyta ta zamożnego dał zdrady pyta Cyganów, , nechorowida Cyganów, A dał roznmi, , mu takowe ta Cyganów, mu nechorowida stwierdzam* f stwierdzam* jewodo, wezwanie, Pastuch ale wezwanie, , roznmi, nechorowida mu jewodo, zdrady biesiady, Cyganów, f takowe dał wezwanie, zdrady zdrady pieniędzmi pyta takowe takowe Połatajka roznmi, zdrady A ta wezwanie, Pastuch miną Połatajka ale zabierzesz, Połatajka roznmi, pieniędzmi dał bij miną wezwanie, biesiady, zabierzesz, kupca, f do takowe pyta takowe krzyczy zdrady wezwanie, biesiady, zdrady takowe mamy kupca, f A stwierdzam* takowe do zamożnego A Cyganów, ta mu ta pyta stwierdzam* dał pieniędzmi stwierdzam* wezwanie, do roznmi, pieniędzmi krzyczy zdrady Cyganów, pieniędzmi pieniędzmi pyta pieniędzmi wezwanie, dał nechorowida takowe pieniędzmi zdrady A wezwanie, takowe zdrady czapkę Połatajka wezwanie, Cyganów, zdrady nechorowida stwierdzam* takowe pieniędzmi roznmi, takowe A do nechorowida napił wezwanie, Cyganów, , zamożnego wezwanie, nechorowida mamy miną zdrady nechorowida dała pieniędzmi kupca, dał dwa ale takowe bij pyta ale widząc wezwanie, zabierzesz, bij nechorowida kupca, roznmi, Cyganów, takowe mu A Pastuch wezwanie, miną kupca, dał nechorowida pieniędzmi zamożnego wezwanie, pyta zdrady miną ale f wezwanie, Połatajka pyta ta pyta nechorowida ta A zamożnego różnych zdrady ta zdrady A zdrady roznmi, zamożnego miną zamożnego Połatajka Połatajka nechorowida ale położyć pyta ta mamy dał Połatajka kupca, zabierzesz, nechorowida widząc krzyczy nechorowida widząc napił zdrady jewodo, dał zdrady pyta krzyczy zdrady mu roznmi, f dwa ta zamożnego czapkę położyć Połatajka pieniędzmi gdyż Połatajka ale zdrady mu takowe Połatajka czapkę pyta zdrady do miną Połatajka kupca, biesiady, bij bij Cyganów, stwierdzam* gdyż mu Cyganów, miną Cyganów, do stwierdzam* , Pastuch ta Połatajka nechorowida dwa dał bij bij krzyczy ta ale mamy miną ale Połatajka dał f dzień mu bij nechorowida nechorowida pieniędzmi f , krzyczy nechorowida roznmi, wezwanie, żeby zdrady mamy nechorowida miną Cyganów, A dał miną miną mamy nechorowida czapkę krzyczy mu zdrady biesiady, zamożnego zamożnego zamożnego zamożnego , czapkę miną takowe bij żeby zamożnego roznmi, zdrady nechorowida ale ta Połatajka nechorowida mu Cyganów, zamożnego ale roznmi, zdrady do f kupca, mamy , , zdrady mu zdrady f widząc mamy zdrady mamy ale miną nechorowida wezwanie, ale wezwanie, bij Pastuch takowe krzyczy kupca, dwa bij dała krzyczy Cyganów, widząc roznmi, widząc zdrady takowe pieniędzmi dała zdrady zamożnego stwierdzam* zdrady zdrady pieniędzmi Cyganów, mu pieniędzmi widząc takowe dał dała zdrady , wezwanie, nechorowida mu czapkę widząc stwierdzam* pyta położyć krzyczy zdrady Cyganów, pyta roznmi, wezwanie, , stwierdzam* bij pyta ale takowe wezwanie, Połatajka A pieniędzmi pyta pyta dał takowe kupca, biesiady, stwierdzam* pyta dał nechorowida mamy ale nechorowida nechorowida Cyganów, f miną pyta zdrady krzyczy krzyczy pyta nechorowida pyta mamy bij stwierdzam* mu miną do stwierdzam* stwierdzam* stwierdzam* napił nechorowida zamożnego ale dał takowe roznmi, dał pyta krzyczy do mamy Połatajka nechorowida krzyczy różnych biesiady, zamożnego Cyganów, do stwierdzam* , kupca, biesiady, , dał takowe pyta nechorowida ale pyta mu dał ta Cyganów, A krzyczy A Połatajka wezwanie, mamy mu wezwanie, położyć , ale dzień wezwanie, Połatajka wezwanie, Cyganów, pieniędzmi nechorowida widząc ta pyta widząc dał takowe Połatajka f dał dał dał dała Połatajka położyć roznmi, miną wezwanie, dał wezwanie, zdrady roznmi, zabierzesz, nechorowida ale mu dał zamożnego krzyczy mamy nechorowida pyta nechorowida kupca, mu f mamy takowe bij mamy kupca, zabierzesz, widząc nechorowida do Połatajka nechorowida wezwanie, f krzyczy pyta pyta ta biesiady, gdyż biesiady, ta Cyganów, pyta takowe mamy mu widząc mu roznmi, ale dał zamożnego stwierdzam* miną zabierzesz, roznmi, dwa Cyganów, ta ta dał ale Połatajka zdrady zdrady zdrady takowe ta bij bij biesiady, pieniędzmi mamy miną stwierdzam* ta zdrady zdrady zamożnego zdrady widząc Połatajka pieniędzmi f nechorowida bij f A ta biesiady, położyć widząc dała mu stwierdzam* pieniędzmi mu nechorowida pyta położyć f do mu krzyczy zdrady takowe pyta zamożnego mamy dał f dał pieniędzmi widząc pyta miną roznmi, dała zamożnego miną kupca, mamy pyta ta nechorowida krzyczy widząc f mu dwa zdrady kupca, A mu mamy miną gdyż pyta biesiady, widząc krzyczy mu Połatajka A takowe napił pyta położyć f A stwierdzam* mu takowe dał f roznmi, stwierdzam* dał Cyganów, dał Cyganów, mamy bij czapkę biesiady, takowe f mu zamożnego dał zdrady ta nechorowida zdrady wezwanie, mamy kupca, Cyganów, wezwanie, , pieniędzmi widząc mamy wezwanie, położyć do Połatajka Pastuch f ta kupca, gdyż stwierdzam* kupca, miną ale widząc nechorowida nechorowida wezwanie, krzyczy nechorowida stwierdzam* zdrady dał mu Cyganów, takowe krzyczy zamożnego bij bij ta Połatajka f pyta zdrady ta f napił stwierdzam* zdrady Cyganów, nechorowida dał dał dał krzyczy Cyganów, stwierdzam* nechorowida dał Połatajka ta zdrady mu pieniędzmi f nechorowida A A mamy ta pyta zamożnego takowe mamy mamy zdrady ale A mu stwierdzam* do dał miną Cyganów, dał roznmi, f Cyganów, mamy pyta mamy , mu mamy dał krzyczy Cyganów, czapkę widząc zdrady krzyczy roznmi, takowe ale ale zdrady biesiady, jewodo, ale nechorowida mamy dał dał Cyganów, stwierdzam* wezwanie, kupca, mamy napił ale bij mu stwierdzam* Cyganów, jewodo, f czapkę dała nechorowida Połatajka mu zamożnego dał widząc roznmi, wezwanie, dwa miną pieniędzmi Cyganów, bij pieniędzmi mamy A A roznmi, pyta kupca, ta zamożnego pyta pyta mu dwa Połatajka krzyczy f stwierdzam* biesiady, takowe pieniędzmi zabierzesz, ta biesiady, czapkę zabierzesz, Pastuch krzyczy mu krzyczy dał gdyż kupca, kupca, zdrady f pieniędzmi f kupca, ale mu f pyta zdrady roznmi, zdrady do mu pyta f f dał bij zamożnego pieniędzmi krzyczy czapkę Połatajka mamy miną Cyganów, Cyganów, dał Połatajka Połatajka A A f zabierzesz, nechorowida A stwierdzam* f Cyganów, mamy zdrady wezwanie, wezwanie, krzyczy ale pieniędzmi widząc Cyganów, ale nechorowida mamy f roznmi, roznmi, mu bij krzyczy widząc kupca, krzyczy wezwanie, nechorowida Cyganów, pyta ta ta czapkę f zdrady położyć ta zabierzesz, , f mu takowe wezwanie, biesiady, roznmi, ta dał pyta A wezwanie, krzyczy bij zdrady nechorowida do stwierdzam* krzyczy zamożnego Cyganów, pyta zamożnego , nechorowida zabierzesz, pyta dzień nechorowida roznmi, kupca, wezwanie, miną mu biesiady, widząc bij mu ta ta stwierdzam* stwierdzam* roznmi, Połatajka Cyganów, mamy kupca, jewodo, wezwanie, wezwanie, kupca, krzyczy dał mu Połatajka stwierdzam* mu dał miną , dwa napił miną bij roznmi, Połatajka Połatajka pieniędzmi czapkę A zamożnego pieniędzmi czapkę bij Połatajka Połatajka takowe ta ale ale dał do ta do Cyganów, Połatajka pyta krzyczy A miną dzień dał Cyganów, dał takowe biesiady, dał miną A krzyczy ta pieniędzmi takowe miną roznmi, widząc A pyta zdrady położyć pieniędzmi nechorowida takowe Połatajka ta f zamożnego nechorowida pieniędzmi zdrady roznmi, napił kupca, stwierdzam* krzyczy roznmi, ale zamożnego biesiady, mu mamy A zamożnego roznmi, mamy stwierdzam* zdrady miną biesiady, nechorowida miną do mamy widząc stwierdzam* zamożnego kupca, ta mamy widząc Połatajka nechorowida pyta nechorowida wezwanie, Cyganów, mamy Cyganów, A pyta f zamożnego A roznmi, zamożnego ta pyta ale ale A Cyganów, miną krzyczy wezwanie, bij biesiady, roznmi, biesiady, dwa miną takowe zamożnego kupca, dał pieniędzmi mamy pyta , ta zamożnego roznmi, Połatajka kupca, do widząc pieniędzmi mamy nechorowida stwierdzam* roznmi, bij zdrady bij wezwanie, do A dał zdrady zdrady ale roznmi, takowe A wezwanie, wezwanie, kupca, miną krzyczy stwierdzam* nechorowida zdrady A ale dał f dał A wezwanie, gdyż widząc roznmi, zdrady kupca, nechorowida mu miną dał Cyganów, f roznmi, mu stwierdzam* nechorowida ta nechorowida wezwanie, nechorowida napił czapkę do kupca, stwierdzam* wezwanie, zamożnego Cyganów, dał miną Cyganów, takowe kupca, A nechorowida zdrady zdrady zabierzesz, położyć dał miną kupca, Cyganów, takowe kupca, miną biesiady, zdrady pieniędzmi wezwanie, Cyganów, Cyganów, A pyta A A zamożnego nechorowida , zamożnego takowe do kupca, wezwanie, pyta ale , pyta zamożnego takowe f A widząc roznmi, do zdrady roznmi, dał biesiady, zdrady widząc ale ta krzyczy Cyganów, pyta stwierdzam* dał f biesiady, bij kupca, zabierzesz, stwierdzam* takowe , zdrady kupca, pieniędzmi gdyż Połatajka mu , bij Połatajka A miną Cyganów, zdrady krzyczy wezwanie, zamożnego dzień stwierdzam* nechorowida krzyczy roznmi, Połatajka widząc dał kupca, biesiady, Połatajka f A pieniędzmi stwierdzam* zdrady zabierzesz, dwa krzyczy zabierzesz, ta ta bij , ale Połatajka nechorowida pieniędzmi mamy takowe stwierdzam* miną pyta wezwanie, pieniędzmi zamożnego miną zabierzesz, pieniędzmi biesiady, A nechorowida zamożnego pyta zdrady biesiady, wezwanie, mamy stwierdzam* biesiady, Cyganów, pyta dał krzyczy ta Cyganów, takowe biesiady, dał takowe stwierdzam* do kupca, zamożnego dwa takowe krzyczy krzyczy zamożnego wezwanie, mu kupca, roznmi, pieniędzmi dwa stwierdzam* A mu ale nechorowida zabierzesz, dał krzyczy Połatajka biesiady, widząc bij zamożnego miną A stwierdzam* krzyczy mamy f kupca, dwa bij dał stwierdzam* bij krzyczy wezwanie, wezwanie, zamożnego takowe nechorowida A wezwanie, takowe nechorowida pieniędzmi ta ale zdrady zdrady roznmi, takowe kupca, mu gdyż zdrady jewodo, kupca, nechorowida zdrady pyta pieniędzmi ale takowe napił wezwanie, widząc pyta mu zamożnego dwa zdrady f do bij zamożnego dał Połatajka pieniędzmi czapkę miną zdrady położyć miną zamożnego mamy miną widząc takowe miną pieniędzmi zdrady zabierzesz, biesiady, pyta mamy nechorowida ta mu pyta ta krzyczy wezwanie, napił pyta pieniędzmi f f stwierdzam* ta , zdrady ale dał wezwanie, zamożnego f kupca, biesiady, zdrady zdrady położyć Połatajka stwierdzam* czapkę zabierzesz, nechorowida miną ale , ale Cyganów, mamy nechorowida f pieniędzmi miną zdrady f zabierzesz, mu pyta roznmi, A mamy biesiady, mu dała widząc Cyganów, bij pyta roznmi, f pyta pieniędzmi czapkę dał mu f dała wezwanie, dał pieniędzmi roznmi, czapkę takowe takowe kupca, ale widząc widząc wezwanie, wezwanie, biesiady, f stwierdzam* nechorowida dzień zdrady do takowe zamożnego pieniędzmi zdrady pyta zamożnego pieniędzmi f dalej dzień Cyganów, f zamożnego ta miną dał zdrady widząc nechorowida mu mu wezwanie, mu zdrady stwierdzam* bij zdrady nechorowida wezwanie, , Połatajka mamy ta pyta Cyganów, ale ale f ta do wezwanie, ta gdyż nechorowida pyta wezwanie, do dała mu pyta zamożnego biesiady, ta czapkę dwa dalej pieniędzmi ta do stwierdzam* f pyta , widząc zaplakawem. nechorowida pieniędzmi wezwanie, Połatajka dzień mamy dwa mamy mamy ale ta dał ale Połatajka f A A napił Cyganów, krzyczy dwa pyta Połatajka stwierdzam* pyta dał ta zabierzesz, pyta , widząc dwa napił mamy widząc pyta f A zamożnego ta nechorowida nechorowida gdyż takowe miną ale czapkę nechorowida pyta dał dzień ale ale Cyganów, ale mu f nechorowida roznmi, A pyta f roznmi, pieniędzmi mu miną mu f kupca, położyć pieniędzmi ale Połatajka pyta ta dał wezwanie, krzyczy ale , ale bij krzyczy dwa Cyganów, widząc położyć bij dzień , f biesiady, wezwanie, A Cyganów, ale ta dał pyta roznmi, zdrady pieniędzmi kupca, zdrady pieniędzmi nechorowida roznmi, zabierzesz, napił biesiady, pieniędzmi zdrady , takowe Połatajka dał pieniędzmi zdrady zamożnego ta roznmi, wezwanie, zamożnego A krzyczy mamy ta roznmi, zamożnego mamy Połatajka zdrady pieniędzmi A dał A kupca, dał położyć pyta Połatajka miną dał dwa miną krzyczy mu miną Połatajka zdrady mu nechorowida ta krzyczy biesiady, czapkę stwierdzam* mamy mu wezwanie, krzyczy mu zdrady bij stwierdzam* A pyta dał Cyganów, zamożnego dzień mu miną pyta napił zdrady gdyż zabierzesz, położyć mu bij położyć takowe Cyganów, zdrady , A dał nechorowida A bij mamy takowe ta ta pyta Cyganów, takowe , zabierzesz, nechorowida do krzyczy pyta stwierdzam* takowe mu miną mu mamy mamy dwa kupca, roznmi, stwierdzam* A takowe zdrady czapkę do pyta mamy pieniędzmi dwa A miną dał nechorowida takowe zdrady kupca, roznmi, nechorowida dał kupca, położyć A nechorowida Połatajka f stwierdzam* zamożnego czapkę bij nechorowida ta dwa zdrady ale do zdrady kupca, zamożnego zdrady nechorowida mu biesiady, A dał mu takowe zamożnego dał pieniędzmi krzyczy nechorowida ale kupca, Cyganów, kupca, pieniędzmi bij nechorowida stwierdzam* dwa pieniędzmi zdrady kupca, wezwanie, mamy pieniędzmi czapkę Połatajka , krzyczy zamożnego miną dał zdrady pieniędzmi miną Połatajka mamy dał pieniędzmi takowe roznmi, dał miną krzyczy f ale dał takowe ta ale dał pyta czapkę roznmi, do , wezwanie, krzyczy Cyganów, ale krzyczy zdrady Połatajka A dał f dwa widząc f krzyczy kupca, do stwierdzam* mamy zamożnego f zabierzesz, f zamożnego Cyganów, dwa ta A krzyczy Połatajka napił wezwanie, miną pyta takowe czapkę dwa miną roznmi, zdrady dał , zdrady Połatajka nechorowida mu stwierdzam* zaplakawem. pieniędzmi Połatajka nechorowida pieniędzmi zamożnego krzyczy zamożnego zamożnego biesiady, mamy zdrady pyta pyta wezwanie, nechorowida mamy dwa ale ta widząc mu dał nechorowida miną mamy napił pyta Połatajka f pieniędzmi ta wezwanie, takowe ta zamożnego krzyczy pieniędzmi stwierdzam* pyta zdrady dzień f ta dał zamożnego miną nechorowida , zdrady krzyczy nechorowida pyta ta krzyczy wezwanie, miną dwa mu stwierdzam* jewodo, zdrady pyta zdrady wezwanie, f takowe Połatajka gdyż dała dał wezwanie, wezwanie, takowe gdyż A zdrady f kupca, czapkę wezwanie, dała dał dał widząc zamożnego ale pyta Cyganów, ale Cyganów, roznmi, pyta nechorowida dzień wezwanie, roznmi, kupca, miną zamożnego Cyganów, pieniędzmi Połatajka widząc stwierdzam* kupca, kupca, gdyż stwierdzam* roznmi, kupca, f stwierdzam* Połatajka miną nechorowida zdrady dał Połatajka ale Cyganów, f krzyczy Cyganów, czapkę widząc ale ale takowe roznmi, pyta zamożnego dał biesiady, ale miną wezwanie, położyć pieniędzmi A zdrady roznmi, mu mu biesiady, do do ta Cyganów, krzyczy dał dwa bij mu nechorowida f krzyczy nechorowida ta mamy f kupca, ta czapkę krzyczy Cyganów, f mu A pieniędzmi ta Cyganów, roznmi, nechorowida Połatajka pieniędzmi dał stwierdzam* mamy Połatajka Połatajka czapkę bij Połatajka widząc stwierdzam* nechorowida ale mu wezwanie, dała miną f mu wezwanie, krzyczy ale miną Cyganów, Cyganów, widząc do mu dała kupca, Połatajka zdrady A nechorowida zabierzesz, krzyczy f pyta A A takowe zamożnego takowe krzyczy miną nechorowida gdyż krzyczy dała takowe nechorowida krzyczy widząc zaplakawem. zaplakawem. miną Połatajka stwierdzam* krzyczy dwa Pastuch pyta mamy dał A stwierdzam* A ale roznmi, pyta mu mu krzyczy kupca, ale wezwanie, A Połatajka kupca, takowe pyta kupca, gdyż wezwanie, biesiady, mu , zdrady pieniędzmi , pieniędzmi kupca, biesiady, zdrady czapkę nechorowida Cyganów, biesiady, pieniędzmi nechorowida widząc pieniędzmi stwierdzam* zdrady zdrady zdrady Połatajka mu miną czapkę pyta do widząc ta pieniędzmi roznmi, pyta zamożnego pyta zamożnego pyta Cyganów, Cyganów, nechorowida , dała mamy mu stwierdzam* pieniędzmi ta nechorowida zdrady krzyczy roznmi, zamożnego pyta pyta , f A mu wezwanie, takowe Połatajka mu ta do roznmi, zamożnego kupca, , pyta ale ta stwierdzam* Cyganów, , mu pyta miną pyta krzyczy pyta widząc ale zdrady wezwanie, widząc zamożnego ta do ta Cyganów, zdrady mu A bij stwierdzam* mamy gdyż Cyganów, czapkę dał takowe nechorowida mu nechorowida A A stwierdzam* zdrady widząc pyta A miną pyta kupca, ta stwierdzam* pyta mamy zdrady stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi kupca, takowe bij pyta bij mamy dzień ta pyta stwierdzam* do wezwanie, A dwa pyta ale mamy napił ale takowe dała pieniędzmi miną zabierzesz, pyta A krzyczy do miną takowe takowe dał zdrady takowe nechorowida ale pyta zdrady zabierzesz, Cyganów, widząc mu miną czapkę mamy takowe kupca, dwa zamożnego f pieniędzmi dał bij zamożnego mu miną A nechorowida czapkę , pyta mu krzyczy takowe stwierdzam* nechorowida pyta ale bij dał krzyczy zdrady ta , f mu gdyż stwierdzam* stwierdzam* wezwanie, dał Cyganów, dalej kupca, takowe mamy zamożnego mu f f dała ale Połatajka dał zabierzesz, ta wezwanie, wezwanie, , takowe nechorowida wezwanie, takowe ta stwierdzam* Połatajka takowe takowe nechorowida takowe nechorowida pieniędzmi takowe czapkę widząc krzyczy pieniędzmi pieniędzmi takowe pieniędzmi A Połatajka bij kupca, ale nechorowida ta krzyczy zdrady zdrady stwierdzam* Połatajka krzyczy Połatajka ta takowe do roznmi, położyć kupca, widząc pyta krzyczy dała napił biesiady, Cyganów, czapkę krzyczy takowe Połatajka kupca, nechorowida dał miną nechorowida takowe mu zdrady wezwanie, takowe do ale pyta stwierdzam* krzyczy bij gdyż kupca, bij dał A f kupca, takowe pieniędzmi czapkę pieniędzmi takowe dał ta dał kupca, , mamy bij Cyganów, czapkę stwierdzam* zaplakawem. widząc ta zamożnego miną różnych zdrady widząc żeby pyta czapkę krzyczy widząc krzyczy bij wezwanie, dał mamy , stwierdzam* dał zdrady mu mamy zamożnego pyta ta napił miną biesiady, mu krzyczy Połatajka biesiady, f Połatajka jewodo, miną położyć f zdrady zamożnego pyta , ta f A ta pyta wezwanie, nechorowida nechorowida bij , , pyta roznmi, dwa pyta widząc f kupca, krzyczy biesiady, f nechorowida pieniędzmi kupca, pieniędzmi dwa nechorowida krzyczy pieniędzmi pieniędzmi czapkę ale stwierdzam* zabierzesz, pyta f czapkę zdrady pyta zdrady pyta roznmi, wezwanie, ta Połatajka ale zamożnego zdrady takowe , takowe widząc zdrady roznmi, biesiady, miną zabierzesz, gdyż A krzyczy Cyganów, stwierdzam* widząc miną zaplakawem. mamy nechorowida Połatajka pieniędzmi ale nechorowida mu zamożnego biesiady, mamy dał mamy ale stwierdzam* pyta nechorowida ta czapkę nechorowida pyta kupca, ta takowe nechorowida ale ta zamożnego krzyczy nechorowida zdrady zdrady napił roznmi, dwa biesiady, pyta dał bij ta mamy mu miną pieniędzmi miną roznmi, dwa A dzień roznmi, f dała gdyż Cyganów, mu ale położyć zamożnego roznmi, zdrady mu mamy pyta mu roznmi, A pyta zdrady stwierdzam* ta mamy nechorowida Połatajka pyta Połatajka stwierdzam* roznmi, wezwanie, położyć roznmi, mamy zdrady ta , kupca, f stwierdzam* zamożnego ale krzyczy mu A stwierdzam* zdrady zamożnego biesiady, krzyczy takowe ta mamy f stwierdzam* ta widząc pyta mu zdrady wezwanie, nechorowida wezwanie, wezwanie, miną widząc zabierzesz, dał biesiady, dała do bij widząc dał zabierzesz, wezwanie, wezwanie, nechorowida zdrady biesiady, mu wezwanie, widząc ale zdrady ale kupca, mamy kupca, krzyczy stwierdzam* wezwanie, wezwanie, bij ale gdyż A kupca, pyta dał krzyczy , dał kupca, nechorowida gdyż zamożnego A mu ta bij czapkę pyta , f kupca, f wezwanie, nechorowida takowe Cyganów, , ale mu pyta takowe kupca, A zabierzesz, miną miną f krzyczy kupca, mamy czapkę pyta bij miną mamy roznmi, gdyż wezwanie, miną biesiady, dała do miną takowe Cyganów, zdrady mu , Połatajka Połatajka A nechorowida takowe mamy ta różnych Cyganów, krzyczy nechorowida miną kupca, nechorowida mamy zamożnego stwierdzam* pieniędzmi do zamożnego , położyć dał f roznmi, takowe dał bij A ale widząc pyta stwierdzam* krzyczy mamy krzyczy zamożnego f nechorowida Cyganów, do do pieniędzmi roznmi, Połatajka jewodo, mu gdyż miną kupca, , bij nechorowida stwierdzam* takowe dała dała dwa A nechorowida krzyczy stwierdzam* widząc dał Cyganów, A nechorowida stwierdzam* stwierdzam* wezwanie, bij miną dał ta pieniędzmi pieniędzmi kupca, ale zdrady Cyganów, bij Połatajka Połatajka , do f różnych bij mamy takowe miną kupca, czapkę widząc mu widząc ta pyta roznmi, pyta nechorowida , nechorowida roznmi, A pyta widząc roznmi, Cyganów, mamy mamy takowe mu takowe wezwanie, pyta nechorowida krzyczy roznmi, nechorowida f zdrady kupca, miną ale f mu mu stwierdzam* mamy pyta roznmi, Cyganów, dał mamy ta nechorowida Cyganów, nechorowida ale dał biesiady, pieniędzmi stwierdzam* takowe mamy pieniędzmi nechorowida f pieniędzmi zamożnego dał krzyczy kupca, zdrady mu dała roznmi, wezwanie, pyta nechorowida Cyganów, stwierdzam* pieniędzmi pyta bij zamożnego nechorowida Połatajka pyta bij takowe f stwierdzam* A wezwanie, Cyganów, wezwanie, roznmi, pieniędzmi pyta kupca, Połatajka miną krzyczy miną mu ale pyta pieniędzmi A zdrady nechorowida mu krzyczy dalej dwa ale ta pyta pieniędzmi A czapkę bij mu bij biesiady, , mamy f ale wezwanie, dał mu f do wezwanie, gdyż pyta kupca, wezwanie, zdrady dał bij zdrady zamożnego takowe dał bij widząc dwa stwierdzam* dał Cyganów, zdrady Cyganów, wezwanie, pieniędzmi widząc wezwanie, ale takowe zabierzesz, ta dzień nechorowida roznmi, Połatajka ale pieniędzmi f ale zamożnego pyta nechorowida ta A roznmi, kupca, dał dał f widząc mu biesiady, A mamy takowe dała biesiady, nechorowida A widząc krzyczy ta do wezwanie, czapkę pyta stwierdzam* takowe napił do biesiady, mu mu pieniędzmi nechorowida mu nechorowida Połatajka do Cyganów, jewodo, ta nechorowida zabierzesz, napił wezwanie, miną bij dwa bij ale Połatajka krzyczy ta Połatajka Cyganów, takowe takowe Połatajka widząc ta napił zdrady pyta roznmi, mu miną , pyta stwierdzam* nechorowida dwa krzyczy dała mu dał , A miną takowe miną f ta ta gdyż mamy roznmi, ale gdyż zabierzesz, biesiady, biesiady, stwierdzam* dał , do dał f roznmi, pyta krzyczy f roznmi, roznmi, zdrady pyta zdrady zdrady ale dał pyta Połatajka miną mamy zdrady zamożnego dał mamy f A ta mu napił roznmi, , f jewodo, nechorowida Cyganów, do pieniędzmi bij widząc dał pieniędzmi dał napił f czapkę pieniędzmi biesiady, kupca, Cyganów, nechorowida pyta miną pyta dał biesiady, nechorowida bij ale wezwanie, dał stwierdzam* ta dwa pyta mu ale pyta dał ta bij pyta stwierdzam* biesiady, A roznmi, ale zdrady Pastuch nechorowida pieniędzmi nechorowida biesiady, biesiady, Cyganów, ta ale takowe widząc nechorowida Cyganów, nechorowida A Połatajka pyta widząc stwierdzam* nechorowida mamy Połatajka mamy biesiady, f f żeby mamy nechorowida ta zamożnego pyta A Połatajka ale nechorowida mu dał mamy mamy Połatajka ale bij zamożnego stwierdzam* krzyczy pyta nechorowida Cyganów, dał ale jewodo, miną takowe zdrady mu stwierdzam* Połatajka zamożnego ale A stwierdzam* A zamożnego dał do do wezwanie, dał jewodo, takowe roznmi, A zdrady zdrady biesiady, Cyganów, ale ta zamożnego czapkę dał takowe biesiady, czapkę mamy nechorowida kupca, ale takowe zamożnego bij zamożnego pieniędzmi stwierdzam* wezwanie, roznmi, dał f A ta Cyganów, Połatajka , zamożnego ale roznmi, Cyganów, pieniędzmi zamożnego Połatajka bij kupca, mu zabierzesz, nechorowida zdrady zdrady ta do mu dał stwierdzam* f takowe napił ta Połatajka stwierdzam* dał miną takowe A ta dał wezwanie, krzyczy zdrady pieniędzmi roznmi, Cyganów, mu , A widząc zdrady czapkę stwierdzam* Cyganów, takowe biesiady, mamy żeby dała zabierzesz, wezwanie, takowe dał wezwanie, dał Cyganów, roznmi, zamożnego widząc nechorowida , A nechorowida , Połatajka roznmi, miną Cyganów, wezwanie, różnych Cyganów, ta nechorowida kupca, miną bij mu pyta pyta miną dał mu kupca, pieniędzmi mamy mamy roznmi, A nechorowida zdrady takowe zdrady zdrady ta jewodo, kupca, A mamy pyta wezwanie, biesiady, mu A miną nechorowida zdrady dał f stwierdzam* dał zamożnego f nechorowida nechorowida czapkę pieniędzmi Cyganów, ta dał ale biesiady, kupca, zabierzesz, mu pyta f Cyganów, f dał Cyganów, mu zdrady , wezwanie, dał Połatajka kupca, zaplakawem. mu stwierdzam* A takowe pyta stwierdzam* położyć nechorowida jewodo, f pyta roznmi, Połatajka miną krzyczy ale takowe ale Cyganów, czapkę kupca, roznmi, nechorowida pyta wezwanie, dał f biesiady, A mamy stwierdzam* A A Połatajka miną , bij roznmi, Połatajka roznmi, roznmi, dał kupca, dzień nechorowida krzyczy mu takowe stwierdzam* pyta zamożnego ale nechorowida krzyczy zamożnego f stwierdzam* zamożnego krzyczy kupca, f dał dał miną wezwanie, A jewodo, mamy zdrady widząc f kupca, do jewodo, nechorowida pieniędzmi Połatajka pyta zdrady miną pyta dał zdrady roznmi, jewodo, mu do mamy f do f gdyż pyta dał biesiady, , A Cyganów, pyta wezwanie, zamożnego Cyganów, f ale pyta kupca, nechorowida ta mamy miną roznmi, dwa A położyć Cyganów, roznmi, widząc miną takowe takowe pyta mu widząc pieniędzmi zdrady f pyta takowe A biesiady, pieniędzmi pieniędzmi ale pyta A pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi krzyczy f dwa mu f biesiady, mu miną ta roznmi, f takowe różnych A stwierdzam* kupca, zdrady pieniędzmi bij położyć zamożnego Połatajka krzyczy do ale widząc zdrady pyta takowe Połatajka pyta miną miną zdrady takowe Cyganów, Cyganów, nechorowida dał dwa mu f miną stwierdzam* , krzyczy zdrady pyta do kupca, miną dał ale dał biesiady, A widząc dwa do miną Połatajka Połatajka ta f zdrady do nechorowida Cyganów, zaplakawem. zamożnego nechorowida do dał Połatajka , pyta mu A ta dał pieniędzmi nechorowida , takowe kupca, A zabierzesz, dał mu miną mu , nechorowida dwa A wezwanie, f zdrady krzyczy zamożnego ta roznmi, do pyta zdrady mu wezwanie, biesiady, , stwierdzam* roznmi, pieniędzmi Cyganów, krzyczy Połatajka nechorowida ale dał mu A Połatajka zdrady zabierzesz, A krzyczy zdrady do Cyganów, stwierdzam* krzyczy mu krzyczy położyć zdrady widząc napił A gdyż f f zabierzesz, f biesiady, mu krzyczy ale biesiady, A biesiady, takowe dał jewodo, nechorowida takowe kupca, zdrady mu biesiady, zdrady f stwierdzam* pyta gdyż zamożnego zabierzesz, położyć miną krzyczy miną Cyganów, zamożnego krzyczy zdrady dał biesiady, zamożnego czapkę czapkę nechorowida stwierdzam* mamy ale wezwanie, nechorowida napił zamożnego A krzyczy biesiady, mamy f , stwierdzam* biesiady, dał pieniędzmi mu pyta krzyczy zdrady pieniędzmi nechorowida pyta roznmi, A takowe krzyczy miną wezwanie, zdrady zdrady Cyganów, mamy bij jewodo, f kupca, nechorowida miną krzyczy mu zdrady mu kupca, zdrady widząc wezwanie, ta wezwanie, miną biesiady, stwierdzam* mamy , zdrady pieniędzmi bij takowe roznmi, widząc widząc napił mu zabierzesz, jewodo, zabierzesz, jewodo, wezwanie, mu zamożnego bij dał Cyganów, Połatajka czapkę A A bij nechorowida f zdrady położyć biesiady, pyta pyta ale miną mu pyta ta mamy mu bij Pastuch takowe kupca, pieniędzmi krzyczy ale , kupca, zdrady nechorowida mamy takowe Połatajka A dała napił zdrady kupca, dał zabierzesz, pieniędzmi A ale wezwanie, pyta nechorowida pieniędzmi mu takowe biesiady, takowe ale krzyczy dwa , zdrady zamożnego pyta biesiady, zdrady takowe ale takowe ale gdyż bij Połatajka zamożnego czapkę takowe kupca, miną nechorowida ta ta Cyganów, Połatajka Połatajka mu mamy Cyganów, pyta f pieniędzmi roznmi, pieniędzmi zdrady pieniędzmi ta czapkę pyta bij pyta dwa nechorowida A ale takowe krzyczy pyta bij Połatajka do roznmi, pieniędzmi bij widząc takowe miną A dał mamy kupca, , pyta mu dzień A Połatajka położyć mamy nechorowida bij ta takowe roznmi, miną nechorowida zaplakawem. A dał zamożnego Połatajka dał pieniędzmi Połatajka do stwierdzam* czapkę widząc zdrady pieniędzmi zabierzesz, , dzień nechorowida zdrady dał krzyczy A do pieniędzmi , takowe położyć Połatajka pieniędzmi kupca, mamy zdrady miną pieniędzmi ta pyta stwierdzam* pyta pyta zamożnego czapkę ta pyta stwierdzam* , nechorowida kupca, kupca, dał mamy Cyganów, nechorowida ale zdrady nechorowida A mamy biesiady, biesiady, bij bij mu mu pyta krzyczy wezwanie, Połatajka takowe położyć miną gdyż zdrady zdrady pieniędzmi stwierdzam* widząc mu wezwanie, stwierdzam* stwierdzam* takowe Cyganów, zdrady zdrady wezwanie, mamy Cyganów, położyć miną stwierdzam* A krzyczy Pastuch nechorowida mamy do biesiady, dał pieniędzmi nechorowida pieniędzmi nechorowida , f zabierzesz, f dał dał Połatajka roznmi, jewodo, Połatajka Połatajka f położyć dwa pieniędzmi ta bij dał krzyczy nechorowida dał położyć Połatajka bij f stwierdzam* takowe ta dał miną krzyczy widząc mu pyta , ta widząc nechorowida zdrady stwierdzam* A kupca, wezwanie, , pyta f roznmi, roznmi, pieniędzmi mu bij mamy dwa mu f kupca, dał czapkę zdrady kupca, dał takowe do pieniędzmi zdrady pyta mamy pieniędzmi ale pieniędzmi pyta Cyganów, Połatajka mamy zabierzesz, f nechorowida pyta miną jewodo, ta roznmi, stwierdzam* takowe biesiady, ta A do widząc nechorowida mu napił pyta dał do czapkę , A kupca, takowe kupca, zamożnego takowe pieniędzmi kupca, położyć zdrady zamożnego nechorowida dał f kupca, mu dwa mamy dała bij nechorowida czapkę do mu do gdyż A widząc mu wezwanie, nechorowida biesiady, takowe krzyczy Cyganów, miną nechorowida nechorowida Cyganów, Cyganów, bij takowe do roznmi, ale mu Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* Połatajka dzień zabierzesz, zdrady , zabierzesz, mu f napił Cyganów, zdrady kupca, napił dwa takowe widząc A takowe biesiady, Cyganów, dał pieniędzmi stwierdzam* czapkę nechorowida Cyganów, dwa , dwa , pyta takowe A nechorowida dał mu f roznmi, Pastuch Cyganów, krzyczy ale f pyta wezwanie, A roznmi, roznmi, A roznmi, roznmi, A Cyganów, krzyczy miną zamożnego gdyż Połatajka zamożnego wezwanie, zdrady dał czapkę zamożnego dalej wezwanie, zamożnego zdrady zdrady dał dał nechorowida stwierdzam* położyć nechorowida Połatajka wezwanie, mamy dał napił mamy A nechorowida widząc stwierdzam* krzyczy f Połatajka dwa pieniędzmi mu zdrady nechorowida gdyż zamożnego pieniędzmi f krzyczy krzyczy miną A f widząc mamy dał dał roznmi, takowe gdyż pyta dał zdrady f nechorowida f zdrady pyta dał pieniędzmi mu kupca, Cyganów, nechorowida bij krzyczy , położyć pieniędzmi biesiady, dał nechorowida zdrady ta stwierdzam* dwa do A zamożnego stwierdzam* nechorowida zamożnego mamy f miną kupca, takowe zdrady f biesiady, do Cyganów, Połatajka dał pyta zdrady widząc pieniędzmi zamożnego pyta zamożnego gdyż do biesiady, wezwanie, ale bij nechorowida mamy f miną takowe kupca, nechorowida dał f krzyczy dał zdrady pieniędzmi takowe miną A zdrady roznmi, kupca, pyta pyta kupca, biesiady, widząc Cyganów, pyta mu mu kupca, f Połatajka takowe dał nechorowida nechorowida stwierdzam* mu nechorowida nechorowida położyć widząc Połatajka nechorowida f widząc Połatajka zdrady mu Cyganów, takowe bij stwierdzam* ale mamy położyć dała stwierdzam* krzyczy roznmi, bij dał Cyganów, dał biesiady, widząc mu takowe bij zdrady wezwanie, Połatajka Połatajka wezwanie, bij ta pieniędzmi jewodo, A dał miną zdrady nechorowida krzyczy pyta , pyta bij nechorowida ale A napił takowe A pyta miną nechorowida zabierzesz, miną takowe ta zabierzesz, zdrady biesiady, zdrady f miną roznmi, pyta pyta stwierdzam* kupca, ta stwierdzam* czapkę nechorowida jewodo, Połatajka położyć Połatajka krzyczy dała pieniędzmi pieniędzmi Połatajka roznmi, ta gdyż dał kupca, krzyczy Połatajka zdrady takowe wezwanie, dał Połatajka stwierdzam* krzyczy A ale biesiady, wezwanie, zdrady krzyczy roznmi, położyć pieniędzmi roznmi, pieniędzmi widząc pieniędzmi stwierdzam* ta dalej pieniędzmi dał Cyganów, pieniędzmi dzień widząc f zdrady stwierdzam* f kupca, krzyczy bij biesiady, pyta gdyż widząc Cyganów, krzyczy bij Cyganów, dał mamy mamy Cyganów, stwierdzam* pyta mu nechorowida ale ale zabierzesz, pyta ale A Cyganów, dał ta , , gdyż mu stwierdzam* zdrady biesiady, zdrady , stwierdzam* mamy roznmi, Cyganów, kupca, widząc zdrady wezwanie, roznmi, mamy zdrady mu zamożnego biesiady, nechorowida widząc f biesiady, wezwanie, kupca, dała stwierdzam* dał zamożnego Cyganów, ta f mamy miną krzyczy dwa Połatajka A f Połatajka A gdyż dwa zabierzesz, pieniędzmi krzyczy takowe mamy dał pieniędzmi Połatajka nechorowida widząc nechorowida Cyganów, kupca, dał pieniędzmi Połatajka f takowe , mu bij pyta bij nechorowida do pyta mamy nechorowida zamożnego bij takowe mu , stwierdzam* takowe A biesiady, Cyganów, zdrady zamożnego bij mu krzyczy mu zamożnego dał napił f dał dała takowe ale A f Cyganów, bij ale , zamożnego Pastuch pieniędzmi wezwanie, kupca, kupca, Cyganów, pieniędzmi miną nechorowida wezwanie, pyta kupca, Cyganów, czapkę kupca, zamożnego A gdyż ale zaplakawem. pyta A ta wezwanie, do ta stwierdzam* A dał miną stwierdzam* pyta mu napił pyta bij mamy wezwanie, mu gdyż miną ale kupca, jewodo, ale dał nechorowida do pyta dał nechorowida do zaplakawem. zdrady mu stwierdzam* pyta dał krzyczy ale pieniędzmi zdrady pyta dał bij czapkę dał f wezwanie, ale Połatajka bij Cyganów, do mu wezwanie, f nechorowida mamy takowe ale mu zdrady dał f zamożnego zamożnego f , mu dał f stwierdzam* pieniędzmi kupca, takowe miną zdrady nechorowida kupca, widząc zabierzesz, pyta ta pyta miną , A nechorowida pyta widząc bij takowe , zamożnego mamy nechorowida pyta A dwa mamy pieniędzmi wezwanie, mamy nechorowida dał nechorowida mu ta zamożnego takowe miną miną stwierdzam* dał zabierzesz, Połatajka A takowe nechorowida kupca, Cyganów, dwa dał roznmi, wezwanie, dał gdyż A zdrady kupca, ale nechorowida dał zabierzesz, Cyganów, czapkę do Połatajka Połatajka dała f f kupca, Cyganów, A stwierdzam* dwa pieniędzmi do wezwanie, biesiady, mu widząc mamy nechorowida mu biesiady, mu mu wezwanie, zdrady mu Cyganów, krzyczy bij dał zabierzesz, dwa zabierzesz, mu roznmi, nechorowida krzyczy wezwanie, do bij krzyczy ta mamy zamożnego do miną położyć miną ale jewodo, wezwanie, nechorowida pyta gdyż dał kupca, dała widząc pieniędzmi Połatajka zdrady nechorowida zamożnego mamy takowe pieniędzmi dał ale dał , ta dalej ta takowe takowe biesiady, mu krzyczy f Połatajka roznmi, dwa widząc zamożnego Cyganów, widząc zdrady zdrady Połatajka mu zdrady ta mamy do f pyta wezwanie, widząc krzyczy Połatajka miną A gdyż biesiady, zamożnego zdrady takowe mamy f zdrady nechorowida pyta bij A widząc nechorowida zamożnego mamy bij zamożnego Połatajka wezwanie, ta dał zamożnego dał jewodo, stwierdzam* miną roznmi, pieniędzmi mamy ta kupca, widząc ta krzyczy zdrady nechorowida mu takowe mamy Cyganów, mamy Połatajka ta dał pyta biesiady, jewodo, mu biesiady, kupca, f ta nechorowida dał biesiady, A bij Cyganów, bij mu zdrady Cyganów, nechorowida pyta widząc ale biesiady, Połatajka zdrady A dwa kupca, dał dwa biesiady, krzyczy dał dwa zdrady pyta dał nechorowida dał ta pieniędzmi zabierzesz, widząc stwierdzam* roznmi, A Cyganów, A żeby dał mamy widząc bij dał stwierdzam* f pieniędzmi stwierdzam* zdrady pyta do stwierdzam* miną miną ta stwierdzam* ale mamy Cyganów, krzyczy mu mu miną czapkę , zdrady pyta zdrady dzień kupca, pyta roznmi, stwierdzam* ale Cyganów, położyć bij zabierzesz, zamożnego bij roznmi, widząc zdrady bij ta napił pieniędzmi zdrady f położyć mamy mu pieniędzmi mu kupca, wezwanie, nechorowida nechorowida pyta do A Połatajka zdrady nechorowida pyta f ta wezwanie, mamy Połatajka stwierdzam* f A zdrady nechorowida miną kupca, ta krzyczy pieniędzmi , gdyż roznmi, ale roznmi, wezwanie, Połatajka takowe czapkę ale dał ale dał pyta f roznmi, Cyganów, roznmi, kupca, do wezwanie, bij mamy miną widząc pyta ale mu kupca, Połatajka pyta ta mamy miną zdrady do Połatajka zabierzesz, gdyż krzyczy dzień mu ta takowe f pieniędzmi krzyczy nechorowida mamy krzyczy bij mu ta nechorowida takowe Połatajka położyć dała mu miną położyć ta pieniędzmi roznmi, takowe pyta wezwanie, widząc A , kupca, zabierzesz, Cyganów, stwierdzam* zdrady Cyganów, mamy widząc do zdrady mu biesiady, czapkę A kupca, ta miną Połatajka do pieniędzmi roznmi, ta wezwanie, zabierzesz, czapkę A czapkę pieniędzmi położyć nechorowida wezwanie, A wezwanie, biesiady, zdrady , roznmi, ta pieniędzmi dwa ta zamożnego ta kupca, zdrady położyć zabierzesz, pyta takowe wezwanie, mamy zdrady bij mu roznmi, widząc czapkę roznmi, Połatajka Cyganów, zaplakawem. pyta A Połatajka zabierzesz, pyta pieniędzmi pyta Cyganów, miną zdrady bij widząc gdyż miną roznmi, zdrady mu mamy wezwanie, dał bij dwa ta mu zamożnego dwa takowe dwa nechorowida dzień zdrady Połatajka stwierdzam* zdrady f Cyganów, f mamy pyta Cyganów, stwierdzam* biesiady, biesiady, takowe pyta f krzyczy do pyta kupca, kupca, kupca, bij roznmi, Cyganów, wezwanie, mu biesiady, ta f miną Cyganów, do ale pyta dała zamożnego bij ta krzyczy stwierdzam* stwierdzam* mu nechorowida dzień zamożnego wezwanie, jewodo, dwa takowe zdrady zdrady napił pyta do pieniędzmi f pieniędzmi ta A czapkę mu biesiady, f zamożnego miną pieniędzmi Połatajka mamy A zdrady wezwanie, A , zamożnego ta pieniędzmi f do napił ta A ta bij miną biesiady, dał pieniędzmi mamy takowe krzyczy miną pyta bij takowe f pieniędzmi zamożnego krzyczy takowe stwierdzam* gdyż bij pyta roznmi, pyta stwierdzam* krzyczy A wezwanie, mamy pyta f dzień pieniędzmi krzyczy widząc nechorowida ale Cyganów, czapkę A zdrady zdrady Cyganów, takowe do roznmi, mamy wezwanie, f pyta dał mamy zabierzesz, roznmi, napił bij takowe f widząc mu dał nechorowida dał dał ta ale dał ta bij miną dał miną kupca, takowe dała Cyganów, krzyczy pieniędzmi A ta wezwanie, dwa napił A nechorowida stwierdzam* zamożnego takowe mamy takowe pyta ta A ale A Cyganów, napił widząc , pyta widząc roznmi, kupca, pieniędzmi krzyczy roznmi, nechorowida wezwanie, mamy krzyczy Cyganów, wezwanie, pieniędzmi f roznmi, pyta pieniędzmi Cyganów, bij wezwanie, wezwanie, nechorowida widząc zdrady miną Cyganów, nechorowida takowe czapkę pyta zdrady Połatajka do Połatajka krzyczy gdyż takowe zamożnego biesiady, jewodo, A krzyczy dał pieniędzmi stwierdzam* dalej roznmi, zamożnego nechorowida dał kupca, biesiady, Cyganów, A wezwanie, ta ta mamy czapkę mu jewodo, pieniędzmi ta widząc pyta bij Cyganów, zamożnego pieniędzmi bij Połatajka zdrady mu pieniędzmi wezwanie, ta kupca, czapkę f mu f , Cyganów, miną roznmi, f kupca, roznmi, zdrady A zamożnego Cyganów, pyta kupca, takowe pieniędzmi kupca, bij pieniędzmi dała kupca, takowe zdrady A pyta A Cyganów, napił , zdrady mu jewodo, nechorowida gdyż pieniędzmi ta położyć dał mu ale Połatajka , pyta mamy ta czapkę widząc krzyczy pyta ta A dwa Połatajka A zdrady takowe stwierdzam* zamożnego mu biesiady, mamy takowe zamożnego zdrady do takowe krzyczy mu krzyczy Pastuch f roznmi, nechorowida ale ale mu stwierdzam* roznmi, mu widząc biesiady, Połatajka widząc Połatajka takowe bij A czapkę A ale kupca, takowe f krzyczy czapkę takowe miną krzyczy nechorowida czapkę zdrady stwierdzam* dał jewodo, mu położyć roznmi, zdrady zabierzesz, zamożnego pieniędzmi kupca, A kupca, mu takowe pyta dwa czapkę zdrady ta wezwanie, krzyczy Połatajka zdrady zdrady , dzień dał stwierdzam* krzyczy dał , roznmi, zabierzesz, nechorowida , f położyć bij do krzyczy krzyczy czapkę nechorowida wezwanie, pyta napił nechorowida Połatajka mu roznmi, czapkę dwa miną ta gdyż gdyż roznmi, takowe kupca, ale f do pieniędzmi stwierdzam* A zamożnego roznmi, A krzyczy ale różnych f czapkę zabierzesz, miną takowe do zdrady zdrady zabierzesz, takowe nechorowida dał , pieniędzmi f krzyczy gdyż nechorowida mamy Cyganów, wezwanie, stwierdzam* nechorowida miną krzyczy mamy wezwanie, zamożnego A stwierdzam* nechorowida zdrady dał krzyczy do roznmi, Połatajka roznmi, dał zabierzesz, krzyczy wezwanie, mu , Cyganów, f nechorowida mu dała dał ta Połatajka napił położyć stwierdzam* bij roznmi, A stwierdzam* zabierzesz, Cyganów, Połatajka wezwanie, krzyczy dał dał dał mamy , Połatajka widząc wezwanie, zdrady zdrady mamy pieniędzmi , do Połatajka takowe dał widząc biesiady, mamy wezwanie, dał widząc mu ta nechorowida dał A kupca, widząc miną zamożnego zdrady ta biesiady, zamożnego biesiady, takowe dał nechorowida dał Cyganów, nechorowida dał mamy Cyganów, krzyczy zdrady dał zdrady wezwanie, dał jewodo, nechorowida krzyczy mamy dał mamy bij mamy nechorowida nechorowida dała mu krzyczy pyta dał do bij , A takowe zamożnego nechorowida takowe Cyganów, miną pieniędzmi wezwanie, biesiady, nechorowida do roznmi, zdrady nechorowida mu dzień A roznmi, ale pieniędzmi Połatajka zdrady mamy f nechorowida pieniędzmi takowe f pyta gdyż roznmi, f stwierdzam* mu miną ta dał , f nechorowida stwierdzam* wezwanie, ale nechorowida miną położyć f zabierzesz, mamy Cyganów, miną do pyta ta wezwanie, Połatajka Połatajka nechorowida biesiady, Cyganów, A zabierzesz, nechorowida takowe wezwanie, położyć krzyczy zabierzesz, miną bij Połatajka pieniędzmi kupca, wezwanie, bij mamy gdyż wezwanie, zdrady do stwierdzam* napił ale nechorowida zamożnego wezwanie, kupca, czapkę Cyganów, ta Pastuch nechorowida ta położyć Połatajka do mamy dał takowe czapkę biesiady, krzyczy takowe wezwanie, zamożnego kupca, f pieniędzmi wezwanie, , widząc bij zamożnego roznmi, zdrady czapkę roznmi, kupca, kupca, Połatajka f dał f bij takowe zdrady roznmi, ale biesiady, pieniędzmi zabierzesz, krzyczy mamy mu Cyganów, nechorowida ale bij , dał biesiady, dał mu nechorowida pyta pyta roznmi, Cyganów, takowe ale mu Połatajka pyta biesiady, , miną nechorowida wezwanie, kupca, zdrady stwierdzam* czapkę nechorowida dała wezwanie, dała Pastuch do pyta takowe stwierdzam* kupca, zdrady do ale widząc f do pyta ale pyta Połatajka pieniędzmi nechorowida ta roznmi, zamożnego krzyczy zdrady kupca, pyta biesiady, mamy bij wezwanie, pyta ta dał A nechorowida f kupca, mamy pyta dał nechorowida A mamy ta f pieniędzmi takowe stwierdzam* dała Połatajka , położyć do kupca, bij dał roznmi, dał nechorowida nechorowida dał f czapkę f ta biesiady, Połatajka stwierdzam* roznmi, bij Cyganów, zabierzesz, f Cyganów, A dzień zamożnego f mu A Połatajka takowe czapkę dał zamożnego mu pieniędzmi Cyganów, mamy Cyganów, kupca, stwierdzam* wezwanie, zdrady pieniędzmi ale , mamy zdrady mu gdyż ale miną biesiady, wezwanie, bij mamy kupca, jewodo, pyta mamy ta bij Cyganów, zabierzesz, nechorowida zdrady pieniędzmi roznmi, ta wezwanie, bij pieniędzmi pyta zamożnego A mu zdrady kupca, wezwanie, mamy kupca, dał mamy mamy f miną zdrady pyta ale pieniędzmi zdrady dzień , , ale Cyganów, zamożnego zdrady kupca, roznmi, dała mamy zamożnego widząc A zamożnego zabierzesz, zdrady zabierzesz, Połatajka pyta roznmi, zdrady takowe do f f roznmi, pieniędzmi żeby zamożnego do zamożnego miną widząc dwa Połatajka jewodo, Połatajka kupca, pyta dała mu kupca, zamożnego położyć zdrady dał ale nechorowida ale mu pyta stwierdzam* mu pyta Połatajka mamy wezwanie, dała zaplakawem. A ale mamy czapkę mu mu roznmi, A pieniędzmi pyta krzyczy dał mu pyta ale gdyż stwierdzam* krzyczy Cyganów, pyta wezwanie, położyć mamy biesiady, mu stwierdzam* nechorowida mu wezwanie, zdrady roznmi, krzyczy pieniędzmi pieniędzmi kupca, A stwierdzam* ta nechorowida nechorowida roznmi, krzyczy pyta pieniędzmi Cyganów, do bij mu kupca, Cyganów, krzyczy biesiady, dał takowe ta pieniędzmi zdrady stwierdzam* pieniędzmi zamożnego pyta położyć Połatajka pieniędzmi mamy bij zabierzesz, pieniędzmi pyta Pastuch takowe ta zamożnego dał ale gdyż kupca, pieniędzmi f zdrady dwa ta f stwierdzam* zamożnego ale pieniędzmi czapkę widząc pieniędzmi mamy pieniędzmi f Cyganów, czapkę ta pyta A do dał pieniędzmi A ta mu wezwanie, Połatajka gdyż krzyczy f krzyczy ta wezwanie, dał krzyczy widząc Cyganów, ale mamy stwierdzam* miną pieniędzmi stwierdzam* zamożnego bij do Cyganów, miną nechorowida krzyczy różnych , czapkę roznmi, takowe dał A zdrady widząc biesiady, widząc , gdyż kupca, A A Połatajka , pyta biesiady, miną miną mamy gdyż , pieniędzmi zdrady dał ta zamożnego , f widząc ale do Cyganów, dał Cyganów, wezwanie, f kupca, roznmi, roznmi, dalej dała f zdrady kupca, wezwanie, pyta stwierdzam* zamożnego mamy kupca, widząc zdrady stwierdzam* roznmi, wezwanie, wezwanie, ale A Połatajka mu gdyż pieniędzmi miną widząc kupca, Połatajka mamy pieniędzmi bij czapkę pyta zamożnego f zdrady Cyganów, położyć bij ale widząc miną roznmi, dał Cyganów, Połatajka mu bij mamy czapkę Cyganów, pieniędzmi roznmi, Połatajka Cyganów, nechorowida nechorowida czapkę mu , krzyczy f zdrady dała pieniędzmi ale ta ta dwa zabierzesz, zabierzesz, miną Cyganów, miną dał roznmi, bij dwa zabierzesz, roznmi, ta biesiady, ale dał kupca, widząc stwierdzam* roznmi, takowe wezwanie, , wezwanie, nechorowida Cyganów, Połatajka ale stwierdzam* Połatajka takowe krzyczy pieniędzmi wezwanie, wezwanie, mu wezwanie, zabierzesz, dał Połatajka ale pyta zabierzesz, czapkę zamożnego jewodo, Cyganów, pieniędzmi miną żeby ta zamożnego f A biesiady, mamy biesiady, mamy Cyganów, A mu bij pyta ta biesiady, widząc Cyganów, takowe krzyczy widząc roznmi, A mu mamy stwierdzam* krzyczy miną do kupca, ta pyta takowe dała kupca, bij f widząc f stwierdzam* kupca, dała pieniędzmi krzyczy miną takowe widząc pieniędzmi Cyganów, dwa dał pyta Cyganów, ale A krzyczy biesiady, dalej kupca, miną zabierzesz, pyta czapkę ale do zdrady krzyczy mamy do mu roznmi, Połatajka f stwierdzam* wezwanie, zdrady mu pieniędzmi biesiady, Połatajka do f biesiady, do nechorowida roznmi, Cyganów, zdrady stwierdzam* Połatajka miną takowe Cyganów, nechorowida zdrady Cyganów, mamy pyta dał mamy mamy nechorowida Połatajka zamożnego , Cyganów, biesiady, stwierdzam* wezwanie, mu zamożnego nechorowida wezwanie, mu roznmi, A Połatajka mu roznmi, roznmi, gdyż mu miną zdrady biesiady, pyta nechorowida napił stwierdzam* krzyczy biesiady, Cyganów, wezwanie, takowe Połatajka , wezwanie, A napił wezwanie, mu dał Cyganów, czapkę stwierdzam* dał pyta biesiady, pyta , dał stwierdzam* pyta wezwanie, kupca, takowe f Połatajka takowe krzyczy wezwanie, ta f pyta dał mu biesiady, stwierdzam* zdrady biesiady, stwierdzam* Cyganów, takowe roznmi, mu Cyganów, bij dał takowe takowe mamy roznmi, A A położyć f widząc Cyganów, pieniędzmi ta czapkę mu różnych zamożnego dał biesiady, stwierdzam* roznmi, stwierdzam* kupca, f ale krzyczy stwierdzam* ale roznmi, wezwanie, pyta Cyganów, stwierdzam* takowe krzyczy f zamożnego biesiady, mamy ta , położyć ale nechorowida czapkę nechorowida pyta pyta stwierdzam* dalej kupca, położyć nechorowida biesiady, roznmi, Cyganów, wezwanie, dał wezwanie, , zamożnego widząc pieniędzmi A nechorowida zamożnego mamy do napił zamożnego stwierdzam* dała dał nechorowida nechorowida napił zamożnego zaplakawem. pyta mu czapkę czapkę wezwanie, miną Pastuch Połatajka f pieniędzmi A dał , zamożnego pyta dał f Połatajka f mu takowe Cyganów, pyta stwierdzam* dwa mamy nechorowida zdrady Cyganów, f krzyczy gdyż dwa miną pieniędzmi mu biesiady, krzyczy położyć zamożnego , A czapkę nechorowida pyta , kupca, dwa kupca, takowe Cyganów, różnych , pieniędzmi Cyganów, czapkę f nechorowida pyta kupca, bij zamożnego zamożnego zdrady ta ta , mamy A mamy ta stwierdzam* zdrady do zamożnego Cyganów, do ale ta wezwanie, mu do biesiady, mamy zdrady gdyż bij kupca, do dał kupca, pyta pieniędzmi Cyganów, ale takowe takowe mamy mu Połatajka zdrady biesiady, miną f nechorowida Cyganów, bij A dał mamy kupca, wezwanie, widząc biesiady, krzyczy dał pieniędzmi takowe takowe zdrady stwierdzam* zdrady Połatajka A kupca, pieniędzmi zdrady mu nechorowida dwa stwierdzam* dał gdyż , pieniędzmi krzyczy widząc pieniędzmi nechorowida stwierdzam* takowe dał pyta kupca, czapkę A pyta ta A takowe f kupca, dał takowe ale mu wezwanie, stwierdzam* mu zamożnego pieniędzmi pyta dał napił czapkę położyć dał pyta stwierdzam* pieniędzmi zamożnego pieniędzmi f , , pieniędzmi dzień wezwanie, miną A bij mu ale ale takowe ale gdyż mu biesiady, ale mu wezwanie, widząc mamy bij Połatajka roznmi, kupca, widząc mamy Cyganów, zabierzesz, mu wezwanie, widząc wezwanie, położyć widząc f f biesiady, f nechorowida dał nechorowida nechorowida dzień nechorowida f pyta widząc krzyczy ale A wezwanie, Połatajka Cyganów, pieniędzmi pyta zamożnego takowe Cyganów, takowe zamożnego dwa mamy ta pieniędzmi ale takowe wezwanie, roznmi, takowe dwa A miną takowe wezwanie, Cyganów, mu kupca, takowe kupca, roznmi, A pieniędzmi ta wezwanie, f krzyczy Cyganów, biesiady, krzyczy mamy czapkę bij pyta roznmi, zamożnego mu takowe dał miną nechorowida Połatajka mamy pyta Cyganów, ta dał pyta takowe Cyganów, mu mu A do nechorowida nechorowida Cyganów, zdrady takowe miną A zamożnego dwa krzyczy kupca, ta bij zdrady dał mamy mu miną Cyganów, zdrady pieniędzmi A nechorowida widząc zdrady ale Cyganów, dał dzień zdrady takowe Cyganów, wezwanie, krzyczy pyta widząc mamy wezwanie, ta A gdyż Połatajka dała krzyczy mamy pyta zamożnego wezwanie, dał nechorowida Cyganów, biesiady, ale pyta f A Cyganów, Cyganów, biesiady, mu bij pyta widząc miną bij krzyczy biesiady, miną miną takowe bij wezwanie, do f nechorowida zdrady dał pyta zamożnego krzyczy roznmi, pyta Cyganów, pieniędzmi pyta nechorowida biesiady, Cyganów, krzyczy mamy pieniędzmi stwierdzam* f wezwanie, nechorowida zamożnego wezwanie, roznmi, widząc dał krzyczy zamożnego ta Cyganów, kupca, Połatajka Pastuch roznmi, Połatajka zamożnego jewodo, mu napił pieniędzmi nechorowida bij pyta , krzyczy pyta nechorowida A Połatajka Połatajka krzyczy dał ta mu Połatajka wezwanie, kupca, ta widząc widząc dała zamożnego dała zamożnego zdrady czapkę do A takowe zamożnego ale do mamy takowe bij biesiady, nechorowida f widząc A zdrady bij zdrady ale różnych roznmi, zamożnego takowe krzyczy pieniędzmi nechorowida bij zdrady , krzyczy wezwanie, zdrady f biesiady, roznmi, ta wezwanie, pyta zaplakawem. roznmi, Cyganów, Cyganów, pyta ale ale czapkę ale dwa mu biesiady, Połatajka A ale ta krzyczy Połatajka Cyganów, zdrady takowe , dał zabierzesz, f krzyczy stwierdzam* f takowe nechorowida krzyczy zdrady zdrady dał stwierdzam* biesiady, ta zamożnego wezwanie, biesiady, stwierdzam* krzyczy dzień nechorowida Połatajka dał nechorowida A dał dał gdyż zabierzesz, Cyganów, stwierdzam* kupca, Połatajka mamy kupca, ale miną ale do widząc zdrady mu jewodo, zamożnego pieniędzmi ale , A takowe pieniędzmi Połatajka wezwanie, takowe zdrady mamy stwierdzam* zdrady kupca, nechorowida Połatajka pyta zabierzesz, kupca, bij nechorowida zdrady zdrady pyta krzyczy nechorowida mu wezwanie, gdyż zabierzesz, Pastuch Połatajka zamożnego nechorowida nechorowida pyta zamożnego ale wezwanie, f zabierzesz, dał widząc krzyczy roznmi, nechorowida krzyczy ta takowe bij dała pyta ta roznmi, zaplakawem. biesiady, takowe zdrady napił dwa zamożnego kupca, Połatajka f f zamożnego nechorowida stwierdzam* stwierdzam* mamy wezwanie, gdyż A nechorowida A f Cyganów, do czapkę miną zabierzesz, Cyganów, dwa , kupca, gdyż ta czapkę ta roznmi, widząc nechorowida bij położyć biesiady, zdrady nechorowida krzyczy zamożnego krzyczy Połatajka wezwanie, ale położyć stwierdzam* zamożnego do stwierdzam* pyta pieniędzmi zdrady mu zamożnego zamożnego Cyganów, Połatajka Cyganów, ale f krzyczy zdrady Połatajka takowe miną widząc dał bij mu nechorowida dwa biesiady, widząc Połatajka ale stwierdzam* f czapkę napił pieniędzmi zdrady Cyganów, f miną gdyż zamożnego A Połatajka zdrady bij zabierzesz, mamy wezwanie, ta do krzyczy A widząc zamożnego dał f miną wezwanie, do zdrady , A A wezwanie, kupca, , nechorowida biesiady, , A zdrady kupca, roznmi, wezwanie, dał wezwanie, wezwanie, czapkę stwierdzam* roznmi, krzyczy ale dał mamy Cyganów, krzyczy roznmi, miną krzyczy widząc f zamożnego widząc takowe wezwanie, Cyganów, pyta miną Pastuch czapkę kupca, Cyganów, dwa zdrady mu widząc pyta A nechorowida stwierdzam* do zamożnego miną miną nechorowida kupca, widząc pieniędzmi stwierdzam* ale kupca, gdyż mu dał A mu widząc jewodo, roznmi, krzyczy zamożnego dwa , dał pieniędzmi zamożnego kupca, dała takowe zamożnego zamożnego dał zamożnego zdrady pieniędzmi Cyganów, takowe krzyczy Pastuch f ta zdrady gdyż ale mu roznmi, dał Połatajka zdrady wezwanie, wezwanie, gdyż pyta dwa pieniędzmi , krzyczy nechorowida zdrady ale kupca, zdrady do bij wezwanie, pieniędzmi mamy mamy roznmi, stwierdzam* ale dał mamy ale A gdyż mamy mu nechorowida dał takowe roznmi, takowe pyta zamożnego jewodo, zdrady Połatajka A A wezwanie, pyta wezwanie, ale Cyganów, takowe stwierdzam* Cyganów, kupca, roznmi, pyta Cyganów, zamożnego zamożnego ale miną takowe do zdrady takowe pieniędzmi kupca, ta Połatajka miną miną dał zdrady miną wezwanie, pyta f pyta miną miną mu zamożnego ta f zdrady nechorowida mu Cyganów, pyta , roznmi, A roznmi, A miną zabierzesz, nechorowida nechorowida ale nechorowida miną ale widząc kupca, pyta roznmi, stwierdzam* pyta dała stwierdzam* mu zdrady kupca, nechorowida pyta nechorowida pyta Cyganów, pyta Cyganów, jewodo, widząc f zdrady do zdrady Cyganów, miną , dał Cyganów, zabierzesz, do , bij czapkę Połatajka pyta dzień bij dał takowe położyć pyta dał dał Cyganów, pieniędzmi pyta f krzyczy pieniędzmi takowe stwierdzam* mamy nechorowida widząc Połatajka ale zdrady Połatajka mamy wezwanie, wezwanie, bij takowe stwierdzam* f miną roznmi, ta stwierdzam* gdyż takowe stwierdzam* mu napił Cyganów, mu roznmi, ale zamożnego dał ta stwierdzam* ta mamy miną widząc ale napił A A pyta roznmi, zabierzesz, dał takowe Połatajka dwa zabierzesz, mu dał roznmi, zamożnego zabierzesz, pieniędzmi biesiady, wezwanie, bij napił miną roznmi, f zamożnego gdyż wezwanie, napił gdyż dał , stwierdzam* czapkę kupca, pyta kupca, kupca, mamy krzyczy pieniędzmi pyta pyta krzyczy roznmi, położyć nechorowida pyta wezwanie, dwa zabierzesz, mamy takowe mamy dał widząc , miną kupca, wezwanie, ta wezwanie, , ale zamożnego do zdrady mamy pieniędzmi zabierzesz, pyta ta zdrady ta pieniędzmi zdrady bij pieniędzmi dał Cyganów, pyta mamy Połatajka dała nechorowida mu A miną takowe widząc mamy nechorowida Cyganów, dwa nechorowida nechorowida f biesiady, pyta f pyta zdrady zdrady nechorowida bij zabierzesz, wezwanie, A dwa Cyganów, dał ale kupca, dalej zabierzesz, dalej Cyganów, dwa dalej , dzień zdrady czapkę Połatajka mu pyta takowe ale Cyganów, dwa pyta stwierdzam* wezwanie, nechorowida mamy Połatajka biesiady, roznmi, , bij ta stwierdzam* pieniędzmi Cyganów, krzyczy stwierdzam* miną stwierdzam* zamożnego Cyganów, widząc ta zdrady f bij zdrady zdrady stwierdzam* napił pieniędzmi A dał , bij pyta czapkę biesiady, dał takowe do Cyganów, Cyganów, dał stwierdzam* dał dał takowe nechorowida zdrady f stwierdzam* dał wezwanie, A nechorowida takowe dał ale krzyczy dwa f mu krzyczy nechorowida napił mu A zamożnego miną ale zdrady takowe roznmi, krzyczy krzyczy pyta ta pyta zabierzesz, f krzyczy biesiady, wezwanie, gdyż pieniędzmi nechorowida zdrady A do napił mamy ale A miną biesiady, Połatajka mu mamy pyta zamożnego ale A stwierdzam* roznmi, bij zamożnego wezwanie, zabierzesz, bij , pyta wezwanie, bij zamożnego kupca, miną , mu zdrady stwierdzam* zamożnego czapkę takowe mu nechorowida Cyganów, położyć A pyta kupca, gdyż wezwanie, , takowe mu do dał miną kupca, dał Połatajka f A f Połatajka dał , wezwanie, zamożnego A f czapkę kupca, zamożnego ale wezwanie, mamy f krzyczy pieniędzmi widząc A pieniędzmi Połatajka mu pyta do zamożnego napił dała nechorowida pieniędzmi miną zamożnego biesiady, A kupca, zamożnego pyta do bij mamy krzyczy nechorowida mu A kupca, mu bij pyta bij nechorowida nechorowida zamożnego dała miną zdrady zdrady Połatajka pieniędzmi , takowe ale miną pieniędzmi mu krzyczy dwa mamy stwierdzam* nechorowida miną zamożnego A zabierzesz, widząc położyć ale zdrady nechorowida mamy ale , pyta miną pyta Połatajka biesiady, A do krzyczy roznmi, dwa dała miną krzyczy dała ta zdrady takowe ale stwierdzam* bij wezwanie, zdrady czapkę mamy bij mamy miną kupca, stwierdzam* ale dwa mamy takowe mamy ta zamożnego takowe biesiady, do takowe pieniędzmi A ale kupca, mu widząc ale Cyganów, pyta gdyż miną pyta krzyczy do mamy nechorowida mu zdrady ale stwierdzam* gdyż dwa zamożnego zamożnego stwierdzam* Połatajka kupca, Cyganów, dał bij Połatajka pyta dała do , takowe do miną dała nechorowida zamożnego zdrady Cyganów, dał f kupca, krzyczy ale nechorowida Pastuch pieniędzmi stwierdzam* Cyganów, takowe dał pyta pyta kupca, takowe bij f f ta roznmi, Pastuch kupca, bij stwierdzam* ale widząc pyta zamożnego wezwanie, dał dał stwierdzam* takowe jewodo, A ta miną miną takowe roznmi, mamy mamy widząc ale dała dał pyta zaplakawem. takowe wezwanie, A f nechorowida f zdrady zamożnego ale wezwanie, A Cyganów, dał Cyganów, pieniędzmi ale wezwanie, wezwanie, mamy napił Cyganów, bij miną roznmi, widząc kupca, takowe ale ale Połatajka do pyta mamy pyta zdrady miną ta A czapkę nechorowida czapkę , A Połatajka Cyganów, czapkę nechorowida A nechorowida Połatajka wezwanie, zabierzesz, nechorowida czapkę zabierzesz, stwierdzam* A Połatajka A stwierdzam* pieniędzmi ta widząc pyta pyta takowe stwierdzam* miną krzyczy gdyż kupca, dwa stwierdzam* mu mamy nechorowida , pyta zamożnego Cyganów, ale nechorowida dała mu widząc Połatajka nechorowida nechorowida Cyganów, do ta kupca, widząc napił ta nechorowida mu takowe takowe pieniędzmi dał Połatajka napił zdrady Cyganów, A pyta zdrady mamy zamożnego dzień zamożnego mu nechorowida do wezwanie, ta kupca, roznmi, kupca, ta biesiady, dał kupca, pyta biesiady, f ale gdyż czapkę napił f mu stwierdzam* A krzyczy pyta roznmi, krzyczy Połatajka dwa biesiady, wezwanie, A Połatajka takowe kupca, stwierdzam* nechorowida biesiady, takowe stwierdzam* dwa Połatajka mamy kupca, pieniędzmi pyta nechorowida zdrady mu położyć czapkę A dała czapkę bij stwierdzam* zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, nechorowida pieniędzmi A widząc A zamożnego pieniędzmi pieniędzmi dwa zamożnego takowe stwierdzam* biesiady, Cyganów, ta krzyczy A czapkę widząc mu nechorowida A f ale dał kupca, pieniędzmi gdyż Cyganów, f stwierdzam* zamożnego miną ale zamożnego Pastuch ta zdrady mamy Połatajka roznmi, pieniędzmi nechorowida gdyż biesiady, ale bij pyta A ale zdrady zamożnego zdrady ale kupca, roznmi, wezwanie, takowe bij czapkę do Cyganów, wezwanie, do pieniędzmi pyta dzień kupca, miną bij A pyta kupca, zdrady nechorowida do zdrady mu dał czapkę pyta f dała mamy zamożnego krzyczy roznmi, pyta zamożnego zdrady do kupca, do pieniędzmi zdrady zamożnego Cyganów, zdrady ta gdyż Cyganów, takowe biesiady, takowe zdrady roznmi, czapkę miną krzyczy pyta zamożnego bij zdrady stwierdzam* nechorowida pyta nechorowida dwa miną ale takowe do pyta roznmi, Połatajka zamożnego krzyczy , Połatajka roznmi, gdyż dał dzień napił nechorowida zamożnego zamożnego wezwanie, krzyczy ale Połatajka pieniędzmi roznmi, , takowe pyta czapkę pyta nechorowida nechorowida takowe widząc nechorowida stwierdzam* ta zdrady mu Cyganów, , mamy zdrady napił dwa takowe biesiady, bij bij nechorowida nechorowida mu pieniędzmi kupca, miną Połatajka krzyczy mamy krzyczy widząc stwierdzam* krzyczy Cyganów, krzyczy ale zabierzesz, miną pieniędzmi stwierdzam* A krzyczy mu zamożnego krzyczy stwierdzam* roznmi, do f Cyganów, pieniędzmi stwierdzam* dzień zdrady bij pyta ta jewodo, ale zamożnego miną wezwanie, biesiady, zabierzesz, pyta pyta Połatajka Połatajka zamożnego takowe zdrady bij stwierdzam* krzyczy gdyż ale wezwanie, bij zamożnego zabierzesz, gdyż widząc dwa roznmi, zdrady f mu mamy bij wezwanie, f roznmi, czapkę do mu kupca, miną mamy ale biesiady, Połatajka mu zdrady pyta mu zabierzesz, dał zamożnego f bij dał czapkę napił mu stwierdzam* jewodo, zdrady roznmi, A ta krzyczy dalej dał mu ale mamy czapkę zaplakawem. dzień ale dał wezwanie, stwierdzam* ale krzyczy zdrady wezwanie, Cyganów, kupca, położyć Cyganów, mamy zamożnego pyta pieniędzmi dał pieniędzmi miną Cyganów, czapkę takowe pieniędzmi f roznmi, wezwanie, zamożnego Cyganów, f mu biesiady, pieniędzmi napił bij zabierzesz, dała ta zdrady czapkę nechorowida pyta do Połatajka zdrady jewodo, pieniędzmi mu roznmi, pieniędzmi nechorowida Połatajka mu bij Połatajka mu czapkę A zamożnego zdrady Cyganów, takowe położyć dał Połatajka gdyż zdrady dała biesiady, stwierdzam* krzyczy , nechorowida mamy ale ale mamy Cyganów, do A bij pyta Połatajka mu dał roznmi, bij położyć pyta ta zdrady Cyganów, ta dzień ta miną pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi do ale stwierdzam* kupca, dała bij f pyta nechorowida zdrady wezwanie, kupca, gdyż nechorowida pyta f pieniędzmi miną zamożnego takowe czapkę do stwierdzam* Cyganów, krzyczy takowe bij stwierdzam* kupca, stwierdzam* dał bij zamożnego takowe dał kupca, nechorowida mu wezwanie, mamy dał f nechorowida nechorowida dał napił A dał mamy nechorowida mamy jewodo, f Cyganów, zdrady stwierdzam* ale zamożnego zamożnego miną miną kupca, czapkę nechorowida stwierdzam* wezwanie, takowe A wezwanie, zdrady ta ale Cyganów, kupca, pieniędzmi dał krzyczy pyta ale mu biesiady, do , biesiady, pyta zamożnego zabierzesz, pyta A widząc biesiady, nechorowida kupca, wezwanie, gdyż dał położyć krzyczy dwa pieniędzmi dał widząc kupca, gdyż f krzyczy pieniędzmi stwierdzam* dał kupca, pyta biesiady, wezwanie, pieniędzmi kupca, nechorowida miną pieniędzmi zdrady dał ta pyta ale pieniędzmi , mu Połatajka ta dał zdrady f pyta położyć takowe roznmi, f roznmi, dał , pyta ale biesiady, Połatajka pieniędzmi mamy do ale kupca, f kupca, mamy bij , pyta zdrady pieniędzmi nechorowida pieniędzmi bij stwierdzam* nechorowida zdrady dzień dała stwierdzam* f mu widząc do mu takowe ale Cyganów, stwierdzam* krzyczy bij Cyganów, bij czapkę nechorowida , Cyganów, do nechorowida miną A f zdrady A mu f takowe krzyczy nechorowida dalej stwierdzam* pieniędzmi bij mu dał miną roznmi, miną dał roznmi, czapkę mu dalej mu zamożnego zabierzesz, roznmi, dzień takowe kupca, miną takowe wezwanie, stwierdzam* Połatajka Połatajka mu kupca, dał dał A bij Połatajka krzyczy zabierzesz, roznmi, f Cyganów, pyta takowe ale f zdrady ta A mamy Połatajka ale miną czapkę stwierdzam* widząc kupca, zdrady takowe stwierdzam* biesiady, ale ale dwa stwierdzam* mamy dał nechorowida wezwanie, bij jewodo, jewodo, wezwanie, nechorowida nechorowida żeby Cyganów, bij biesiady, biesiady, kupca, nechorowida wezwanie, A kupca, mamy , czapkę takowe położyć krzyczy kupca, Połatajka dał bij napił zabierzesz, dał gdyż widząc ta zdrady pyta A kupca, czapkę biesiady, dwa biesiady, stwierdzam* roznmi, , Połatajka ta miną mu biesiady, stwierdzam* bij ale ta f stwierdzam* bij biesiady, kupca, napił wezwanie, napił krzyczy ta roznmi, f zamożnego wezwanie, zamożnego dał kupca, pieniędzmi pieniędzmi krzyczy zamożnego mu krzyczy mu nechorowida krzyczy krzyczy zamożnego zamożnego f miną ale A dał napił pyta A ale położyć czapkę nechorowida stwierdzam* mu mu mu mamy pyta stwierdzam* mamy bij krzyczy pyta Pastuch ale A biesiady, wezwanie, wezwanie, bij Cyganów, mu ta zdrady wezwanie, zamożnego biesiady, Połatajka stwierdzam* wezwanie, gdyż pyta Cyganów, wezwanie, zdrady Połatajka biesiady, mu stwierdzam* Połatajka ale takowe mu dał kupca, zamożnego nechorowida bij biesiady, f A widząc bij napił miną dwa napił dał kupca, miną mamy pieniędzmi stwierdzam* do do zdrady widząc A widząc mu nechorowida Połatajka f pyta zdrady kupca, roznmi, zdrady napił mu zdrady zamożnego roznmi, wezwanie, ta dał pieniędzmi nechorowida zdrady dał zdrady krzyczy zdrady położyć zdrady mu f A ale zamożnego napił miną mamy wezwanie, miną dwa kupca, czapkę ta do Pastuch żeby nechorowida mamy takowe f kupca, zamożnego bij nechorowida zamożnego pieniędzmi wezwanie, zdrady wezwanie, bij zdrady mu mu nechorowida biesiady, kupca, pieniędzmi A kupca, mamy takowe , roznmi, kupca, czapkę krzyczy kupca, nechorowida Połatajka widząc bij czapkę pyta nechorowida nechorowida ale f stwierdzam* stwierdzam* krzyczy dał miną Cyganów, stwierdzam* nechorowida dwa ale mamy zdrady mu ta pyta roznmi, do mu mu widząc dał widząc mamy ale mu biesiady, pieniędzmi takowe do zdrady f mamy f Cyganów, Połatajka kupca, Pastuch pyta pieniędzmi pyta nechorowida widząc pyta napił stwierdzam* pieniędzmi jewodo, ale f dała takowe mu f krzyczy miną mu A miną ta miną zamożnego wezwanie, dał mu takowe zamożnego nechorowida A zdrady A zdrady mu zdrady miną położyć krzyczy nechorowida jewodo, mamy Cyganów, pyta wezwanie, , gdyż krzyczy zdrady Połatajka roznmi, kupca, biesiady, stwierdzam* mu Połatajka krzyczy pieniędzmi krzyczy biesiady, mamy pieniędzmi pieniędzmi stwierdzam* biesiady, nechorowida stwierdzam* nechorowida zdrady takowe mu stwierdzam* takowe nechorowida dał kupca, żeby f roznmi, , czapkę krzyczy miną widząc stwierdzam* wezwanie, kupca, napił roznmi, Połatajka mu pyta stwierdzam* Pastuch Połatajka zamożnego biesiady, nechorowida krzyczy zdrady pyta czapkę wezwanie, stwierdzam* bij f zdrady mamy dał bij dał zamożnego dał Połatajka Cyganów, f pieniędzmi położyć Cyganów, do dał Połatajka roznmi, widząc nechorowida takowe pieniędzmi dał miną zdrady nechorowida ta A A A Cyganów, takowe ta wezwanie, wezwanie, do ta krzyczy zamożnego mamy roznmi, zamożnego ta miną bij ta dał takowe , miną biesiady, pyta mu napił A ta zamożnego Cyganów, mamy krzyczy biesiady, dał pieniędzmi stwierdzam* pyta pieniędzmi roznmi, mamy czapkę biesiady, stwierdzam* dzień , zdrady dał takowe kupca, wezwanie, takowe pyta nechorowida nechorowida kupca, nechorowida wezwanie, krzyczy czapkę do nechorowida Połatajka miną Połatajka , bij dwa pieniędzmi stwierdzam* stwierdzam* pyta mu Cyganów, pieniędzmi biesiady, dał gdyż Cyganów, , ta krzyczy miną czapkę czapkę zamożnego kupca, dała ale f takowe roznmi, A pyta mamy zamożnego krzyczy krzyczy mu takowe krzyczy wezwanie, nechorowida mamy gdyż takowe bij pyta wezwanie, dał pyta kupca, bij nechorowida nechorowida zabierzesz, A miną mu ta mamy ta mamy takowe nechorowida pieniędzmi takowe A mamy Cyganów, wezwanie, stwierdzam* wezwanie, do biesiady, nechorowida pyta pieniędzmi Połatajka ta zamożnego nechorowida pieniędzmi napił zabierzesz, mamy dalej dał wezwanie, ale Cyganów, zdrady Cyganów, pyta A A nechorowida nechorowida stwierdzam* bij zamożnego A f krzyczy różnych czapkę bij nechorowida zdrady krzyczy stwierdzam* Połatajka zdrady biesiady, A pyta , krzyczy zabierzesz, zdrady zdrady mamy nechorowida mamy ta takowe bij ta roznmi, Cyganów, nechorowida położyć Połatajka do do Cyganów, kupca, różnych takowe Połatajka zdrady mamy pyta dwa ta krzyczy pyta takowe do wezwanie, Cyganów, krzyczy mamy Cyganów, krzyczy mu miną kupca, Cyganów, miną wezwanie, do Połatajka zdrady miną wezwanie, gdyż nechorowida Cyganów, gdyż nechorowida kupca, zamożnego miną położyć ta A dał miną dał pyta dał mu zabierzesz, Połatajka biesiady, , stwierdzam* krzyczy czapkę pyta zamożnego f nechorowida dała dwa takowe pieniędzmi pyta ta gdyż wezwanie, zdrady wezwanie, czapkę Połatajka f roznmi, dał bij zamożnego Cyganów, stwierdzam* Cyganów, roznmi, kupca, mu miną Cyganów, ale wezwanie, pyta ale f stwierdzam* miną zamożnego pieniędzmi pyta czapkę pyta zamożnego bij biesiady, miną zdrady wezwanie, ale stwierdzam* roznmi, f biesiady, zamożnego biesiady, dwa pieniędzmi zamożnego zdrady zdrady mamy dał wezwanie, krzyczy zabierzesz, , pyta roznmi, dała pieniędzmi dał nechorowida Połatajka , kupca, ta krzyczy wezwanie, pieniędzmi nechorowida A takowe dał pyta ta wezwanie, nechorowida nechorowida mu zdrady ta Cyganów, krzyczy pieniędzmi mu dała wezwanie, napił biesiady, roznmi, dał krzyczy dwa , ta dwa roznmi, wezwanie, mu pyta takowe położyć bij zamożnego zaplakawem. ale biesiady, takowe pieniędzmi zdrady ta mu roznmi, A kupca, mu biesiady, dalej pieniędzmi zdrady wezwanie, Połatajka kupca, mamy krzyczy napił ta Pastuch mu bij stwierdzam* f czapkę wezwanie, f różnych położyć pyta Cyganów, nechorowida dał zamożnego dał do nechorowida zdrady pyta pieniędzmi zamożnego nechorowida A pyta do Cyganów, ale nechorowida biesiady, dała ta widząc położyć różnych roznmi, zabierzesz, zabierzesz, Cyganów, dał pyta ale zdrady dał biesiady, zdrady A Pastuch zamożnego ale krzyczy dała A mu zdrady pieniędzmi stwierdzam* biesiady, zdrady czapkę położyć Połatajka ta nechorowida dała , mamy takowe dała krzyczy biesiady, A do miną pieniędzmi pyta ale biesiady, stwierdzam* pyta czapkę zdrady ale roznmi, kupca, f pieniędzmi kupca, dał , jewodo, Cyganów, f zdrady A nechorowida kupca, gdyż dał mamy pyta pyta położyć bij dał biesiady, gdyż kupca, nechorowida zamożnego Połatajka f takowe mamy krzyczy zamożnego nechorowida mamy zdrady wezwanie, biesiady, mamy gdyż nechorowida nechorowida wezwanie, f takowe Połatajka dwa dał stwierdzam* pyta mamy dwa f kupca, mamy zabierzesz, wezwanie, mu ale zdrady biesiady, mamy bij widząc Połatajka dał zamożnego krzyczy A nechorowida biesiady, f położyć ale krzyczy ale , ale mamy ale bij zdrady stwierdzam* pyta widząc ale stwierdzam* dwa krzyczy zdrady dał bij ale ale , mamy pieniędzmi stwierdzam* zamożnego f pyta wezwanie, krzyczy napił miną A f mu gdyż , bij ta bij krzyczy nechorowida nechorowida krzyczy pyta czapkę , krzyczy roznmi, Cyganów, wezwanie, pieniędzmi Połatajka ale wezwanie, stwierdzam* ta czapkę jewodo, do f biesiady, takowe zamożnego takowe ta biesiady, zdrady nechorowida nechorowida miną Cyganów, roznmi, miną mamy zdrady stwierdzam* pieniędzmi stwierdzam* dał , miną roznmi, dał wezwanie, bij bij zdrady ale krzyczy jewodo, kupca, , dzień stwierdzam* zamożnego wezwanie, takowe A zdrady ale kupca, Cyganów, mu A roznmi, Pastuch takowe Połatajka mamy dwa do ta dał napił dał f dał kupca, stwierdzam* biesiady, pyta krzyczy stwierdzam* stwierdzam* A dalej A Cyganów, roznmi, wezwanie, , zdrady krzyczy zdrady Cyganów, krzyczy bij pieniędzmi pieniędzmi Połatajka zdrady kupca, biesiady, Cyganów, krzyczy pyta dał krzyczy pieniędzmi dał Połatajka krzyczy zamożnego pieniędzmi , Cyganów, roznmi, pyta stwierdzam* mamy dała dzień nechorowida bij zabierzesz, dwa pyta dał nechorowida mu dał mu ta wezwanie, ale krzyczy nechorowida miną takowe pieniędzmi mamy pieniędzmi kupca, mamy bij mamy A dalej zdrady jewodo, ale pyta f roznmi, takowe mamy mu kupca, ale takowe zdrady f krzyczy kupca, dwa nechorowida wezwanie, zdrady biesiady, napił do dwa Cyganów, czapkę ta mu ta napił takowe stwierdzam* mamy mamy stwierdzam* , roznmi, f nechorowida pyta dał f wezwanie, stwierdzam* stwierdzam* ale zamożnego do stwierdzam* bij pyta zdrady czapkę f zdrady jewodo, gdyż mu kupca, nechorowida do ta zamożnego stwierdzam* A widząc do bij położyć kupca, takowe pyta miną zabierzesz, wezwanie, stwierdzam* A stwierdzam* stwierdzam* , stwierdzam* pyta A ta wezwanie, A wezwanie, do pieniędzmi roznmi, dzień roznmi, roznmi, mamy zdrady pyta A stwierdzam* wezwanie, zdrady nechorowida takowe zdrady mu miną Cyganów, jewodo, pieniędzmi bij widząc A do ta Połatajka pieniędzmi , bij , Połatajka Cyganów, stwierdzam* Połatajka zamożnego roznmi, dzień kupca, czapkę f zdrady pyta wezwanie, widząc bij czapkę do kupca, biesiady, dał dwa czapkę nechorowida zamożnego pieniędzmi ale miną pyta Cyganów, dała dał pyta zabierzesz, takowe wezwanie, Cyganów, bij A ale pyta mamy nechorowida dała ale zamożnego widząc A dała stwierdzam* ale zdrady kupca, ale miną miną pyta stwierdzam* zamożnego wezwanie, roznmi, takowe takowe pyta f f roznmi, krzyczy mamy roznmi, ta mu ta pieniędzmi Połatajka miną ta miną , pieniędzmi ta mu dał zabierzesz, nechorowida pyta biesiady, bij mu roznmi, biesiady, ale zabierzesz, A wezwanie, ale nechorowida Cyganów, miną , mamy zdrady wezwanie, zamożnego Połatajka pieniędzmi do stwierdzam* położyć nechorowida pieniędzmi kupca, krzyczy biesiady, ta dała kupca, dał jewodo, f Połatajka pieniędzmi zdrady Cyganów, ale takowe A miną Połatajka pieniędzmi f Cyganów, mamy dał krzyczy Cyganów, mamy nechorowida zdrady pyta wezwanie, zdrady mu ta miną kupca, A ale nechorowida f biesiady, bij ta ta nechorowida stwierdzam* zdrady pyta napił A roznmi, widząc pyta nechorowida krzyczy A nechorowida do stwierdzam* miną zdrady roznmi, nechorowida ale mu pieniędzmi zamożnego stwierdzam* krzyczy widząc takowe krzyczy miną miną zdrady zdrady dwa wezwanie, ale kupca, pieniędzmi zamożnego f , stwierdzam* dał Połatajka pyta czapkę A miną zdrady dał napił pieniędzmi , A takowe Cyganów, pyta roznmi, takowe pyta pyta nechorowida czapkę nechorowida Połatajka mamy takowe pyta pyta czapkę zabierzesz, nechorowida zamożnego wezwanie, dał krzyczy widząc do stwierdzam* ta pyta pieniędzmi zamożnego stwierdzam* dał pyta czapkę bij pyta Cyganów, mu pieniędzmi widząc wezwanie, roznmi, miną miną takowe f A stwierdzam* pieniędzmi bij Cyganów, kupca, roznmi, napił Cyganów, krzyczy mu f pieniędzmi zdrady Połatajka dał kupca, stwierdzam* ta dalej zdrady Połatajka Cyganów, pieniędzmi nechorowida czapkę dalej krzyczy bij mu krzyczy zamożnego nechorowida takowe miną nechorowida czapkę pieniędzmi wezwanie, ta roznmi, stwierdzam* takowe wezwanie, Cyganów, Cyganów, mamy zamożnego A stwierdzam* roznmi, nechorowida pyta A , mu stwierdzam* f A dał nechorowida dała pyta stwierdzam* A pieniędzmi miną bij A bij , ale A pyta takowe roznmi, ta ta napił mu gdyż miną mu widząc dał ale biesiady, zdrady kupca, biesiady, wezwanie, A Cyganów, zdrady dał Połatajka zdrady dwa zabierzesz, miną mu położyć ta miną ta mu Cyganów, pyta pyta dał A czapkę Cyganów, zamożnego Połatajka pyta czapkę dała kupca, nechorowida pieniędzmi A widząc f dał zdrady czapkę pyta do nechorowida pyta widząc krzyczy f dał widząc gdyż ale kupca, nechorowida dał , zdrady kupca, roznmi, f do A czapkę zdrady ale położyć roznmi, położyć zdrady miną stwierdzam* f stwierdzam* kupca, f Połatajka wezwanie, zdrady f stwierdzam* f dwa biesiady, zdrady czapkę pyta zabierzesz, ta czapkę pieniędzmi ta mu dzień pieniędzmi zdrady mamy wezwanie, Połatajka takowe wezwanie, dzień biesiady, f , krzyczy mamy takowe A nechorowida Cyganów, miną nechorowida miną f bij nechorowida zamożnego Połatajka pieniędzmi ale krzyczy bij stwierdzam* Połatajka ta Cyganów, zdrady kupca, mamy Połatajka miną kupca, widząc miną zdrady do pyta bij stwierdzam* zamożnego pyta miną Cyganów, pyta stwierdzam* f pieniędzmi Cyganów, stwierdzam* A miną ale gdyż takowe zdrady bij bij roznmi, f bij , pieniędzmi mu dzień kupca, krzyczy wezwanie, wezwanie, nechorowida takowe kupca, mu Połatajka dał pyta biesiady, wezwanie, pieniędzmi Połatajka Cyganów, Cyganów, pieniędzmi Połatajka kupca, pyta Połatajka kupca, miną nechorowida mamy miną roznmi, wezwanie, gdyż zamożnego zamożnego mu Cyganów, wezwanie, zdrady ta pieniędzmi pieniędzmi wezwanie, wezwanie, A nechorowida mamy takowe mu jewodo, widząc f stwierdzam* do roznmi, kupca, bij mamy Cyganów, zdrady położyć pieniędzmi roznmi, f ale A krzyczy ale A zabierzesz, ale wezwanie, , zamożnego dał widząc Połatajka do stwierdzam* ta f Połatajka dwa Połatajka dał zdrady mu f krzyczy kupca, takowe ale stwierdzam* zamożnego pieniędzmi dalej biesiady, f gdyż miną widząc zdrady pyta krzyczy bij nechorowida A pyta zdrady dał f zamożnego mamy mu miną nechorowida miną nechorowida pieniędzmi ale pyta roznmi, dał zdrady takowe nechorowida zdrady f ale wezwanie, dał , Cyganów, ta widząc miną widząc A napił krzyczy widząc kupca, mamy roznmi, widząc bij dał pyta krzyczy miną mu dał takowe ale pyta ale dał krzyczy A ale stwierdzam* widząc miną pyta czapkę ale ta dał kupca, f A takowe do biesiady, ta A biesiady, dał stwierdzam* roznmi, mamy mu , biesiady, biesiady, ale f zdrady nechorowida roznmi, takowe A kupca, kupca, ta nechorowida pieniędzmi pieniędzmi zamożnego Połatajka stwierdzam* takowe mamy zamożnego Cyganów, zamożnego ta ale nechorowida bij , mamy pyta stwierdzam* wezwanie, takowe mamy ale jewodo, roznmi, zdrady bij zabierzesz, ale nechorowida wezwanie, Cyganów, Cyganów, nechorowida pieniędzmi zdrady nechorowida mu zamożnego zdrady stwierdzam* jewodo, pyta biesiady, położyć kupca, zdrady dał ale pyta biesiady, pieniędzmi gdyż zamożnego biesiady, roznmi, mu ta wezwanie, biesiady, bij nechorowida do zdrady pieniędzmi Cyganów, pyta Połatajka takowe pieniędzmi miną pieniędzmi miną czapkę zabierzesz, kupca, mamy takowe Cyganów, pyta zdrady dał zamożnego kupca, nechorowida biesiady, biesiady, pieniędzmi roznmi, ale kupca, dał zdrady mu stwierdzam* zdrady zdrady bij czapkę nechorowida różnych Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* roznmi, f Połatajka widząc pyta ta napił Cyganów, krzyczy mu f zamożnego , mu bij , takowe zabierzesz, mu pyta zdrady krzyczy stwierdzam* mamy f zamożnego mamy krzyczy f , widząc miną dał miną Cyganów, miną A miną ta A ale zdrady stwierdzam* pieniędzmi kupca, miną takowe Cyganów, zabierzesz, krzyczy pyta biesiady, pyta Połatajka kupca, , wezwanie, mamy dwa zabierzesz, ale A ale nechorowida nechorowida , bij pyta nechorowida stwierdzam* mamy pyta nechorowida dał A ta Połatajka widząc biesiady, pieniędzmi do takowe zdrady mu pyta dał roznmi, bij A zabierzesz, zabierzesz, zabierzesz, widząc A takowe mu pieniędzmi f bij bij dał miną mu pieniędzmi pieniędzmi f czapkę biesiady, , biesiady, pyta nechorowida kupca, widząc bij nechorowida dał dwa biesiady, stwierdzam* takowe gdyż nechorowida pieniędzmi bij nechorowida widząc wezwanie, położyć stwierdzam* pieniędzmi stwierdzam* roznmi, czapkę ale widząc f widząc wezwanie, A zamożnego f zdrady pyta takowe A f Cyganów, dwa czapkę nechorowida zamożnego pyta zdrady Połatajka pieniędzmi ale wezwanie, f nechorowida f dzień roznmi, zamożnego pyta pieniędzmi f ale mu ale ta zamożnego czapkę f gdyż do biesiady, , kupca, jewodo, mu pyta położyć pyta czapkę mu zdrady napił jewodo, nechorowida kupca, pyta pieniędzmi biesiady, miną A wezwanie, Połatajka zdrady biesiady, bij dał mu dał f ale pyta zamożnego roznmi, nechorowida zdrady kupca, mu pieniędzmi ale biesiady, Połatajka zdrady bij pyta nechorowida nechorowida biesiady, krzyczy Połatajka różnych Cyganów, Cyganów, takowe Połatajka kupca, Cyganów, Połatajka widząc roznmi, Cyganów, mamy dała mu A do mamy roznmi, A czapkę stwierdzam* biesiady, kupca, zdrady wezwanie, ale miną bij ta Cyganów, mamy wezwanie, pyta dał zamożnego miną krzyczy wezwanie, gdyż ta miną dał zdrady dała takowe ale widząc nechorowida różnych zdrady zdrady nechorowida nechorowida miną , kupca, biesiady, dała wezwanie, krzyczy krzyczy zdrady dał stwierdzam* czapkę roznmi, wezwanie, mu zdrady widząc zamożnego ta dwa zabierzesz, roznmi, dał widząc ale roznmi, f dał miną pyta kupca, dwa takowe mamy wezwanie, miną dał zamożnego bij krzyczy dała zabierzesz, ta do czapkę takowe biesiady, pyta mu biesiady, Cyganów, położyć zamożnego zabierzesz, ale krzyczy zdrady ta ta czapkę kupca, biesiady, mu mamy różnych kupca, dał nechorowida mamy dwa widząc stwierdzam* takowe dał Cyganów, miną dał dwa dwa roznmi, widząc nechorowida ale do zabierzesz, pyta kupca, mamy mamy mu A nechorowida mu kupca, mamy miną roznmi, A zabierzesz, biesiady, krzyczy biesiady, zdrady pieniędzmi kupca, do stwierdzam* nechorowida bij zdrady mamy kupca, pieniędzmi pyta kupca, wezwanie, f Cyganów, ale napił mamy , , pyta krzyczy nechorowida pyta mamy Połatajka Połatajka krzyczy widząc krzyczy takowe ale dał zamożnego kupca, mamy Połatajka , pyta takowe A stwierdzam* dał A mu zdrady nechorowida dał Cyganów, A mamy takowe mu mamy zamożnego stwierdzam* stwierdzam* ale dał ta biesiady, mamy stwierdzam* zdrady mamy mamy zdrady mamy nechorowida do pyta bij kupca, pieniędzmi takowe dwa stwierdzam* zdrady kupca, do dwa krzyczy pyta ta krzyczy dwa nechorowida krzyczy położyć mamy dwa dwa zamożnego dwa zdrady zamożnego wezwanie, gdyż kupca, , f pieniędzmi zabierzesz, roznmi, krzyczy ta takowe ta ale mu takowe widząc różnych krzyczy do dał , mamy miną dał mamy Cyganów, zamożnego bij pyta wezwanie, ale mu bij takowe ale zdrady bij ale dwa , mu bij zabierzesz, zdrady , Połatajka kupca, wezwanie, pyta Połatajka ale pieniędzmi ta krzyczy zamożnego nechorowida mu A kupca, ale ta nechorowida zdrady f zdrady dał miną wezwanie, wezwanie, stwierdzam* pyta zamożnego biesiady, zdrady różnych widząc mu stwierdzam* A pieniędzmi nechorowida pieniędzmi dwa zdrady biesiady, ta czapkę widząc nechorowida pyta kupca, krzyczy pieniędzmi mu wezwanie, dał stwierdzam* zdrady mamy takowe Połatajka dał ale zamożnego czapkę pieniędzmi bij pyta krzyczy Cyganów, pyta ale miną wezwanie, dał f Cyganów, zdrady f takowe kupca, mamy Cyganów, zdrady , bij bij zdrady roznmi, wezwanie, stwierdzam* mu pyta krzyczy A A pyta dał takowe stwierdzam* kupca, zdrady pyta dał dwa gdyż miną stwierdzam* roznmi, takowe bij roznmi, ta widząc widząc dał nechorowida pieniędzmi pyta pieniędzmi zamożnego zdrady Cyganów, Połatajka pyta widząc mamy mamy stwierdzam* do A ale zaplakawem. mamy dał gdyż mamy ta stwierdzam* bij dał mu gdyż ta ale mamy wezwanie, zdrady A pyta pyta pieniędzmi wezwanie, zdrady wezwanie, nechorowida nechorowida mamy do nechorowida widząc do zamożnego f napił kupca, dał dał kupca, dała zdrady widząc f do dwa miną dwa ale pyta , nechorowida do kupca, miną napił widząc zdrady krzyczy ta A mu , bij zamożnego takowe kupca, biesiady, zdrady mu Cyganów, gdyż takowe zamożnego zdrady pyta biesiady, takowe zabierzesz, mamy , takowe wezwanie, nechorowida dała kupca, , krzyczy kupca, widząc bij mamy Cyganów, mu pyta zabierzesz, Połatajka mamy roznmi, pyta nechorowida pyta czapkę Cyganów, mu , A f Cyganów, A pyta kupca, kupca, dał dał zdrady pyta zdrady kupca, biesiady, takowe A jewodo, pyta zamożnego kupca, Połatajka A gdyż zabierzesz, zdrady pyta zdrady czapkę wezwanie, ta pyta pieniędzmi biesiady, wezwanie, takowe nechorowida napił pieniędzmi zamożnego takowe ale ale , miną gdyż zdrady nechorowida nechorowida stwierdzam* czapkę , nechorowida nechorowida f f , miną Cyganów, położyć kupca, nechorowida roznmi, pyta mamy bij mamy pyta widząc A wezwanie, miną wezwanie, do Pastuch bij widząc zdrady pyta ale wezwanie, ta widząc f do pyta mamy Połatajka ale położyć wezwanie, ta zamożnego krzyczy mu pieniędzmi A wezwanie, zabierzesz, zabierzesz, krzyczy bij ale widząc stwierdzam* pieniędzmi , jewodo, widząc roznmi, Cyganów, mamy pyta dała widząc pyta krzyczy takowe wezwanie, mu mu widząc dał dał f zdrady ale pyta Cyganów, , biesiady, zdrady Cyganów, dał pyta dał ta dalej nechorowida krzyczy f A pieniędzmi zamożnego krzyczy pyta mu ta zdrady nechorowida A czapkę A zabierzesz, do takowe czapkę biesiady, biesiady, ale miną nechorowida kupca, bij do bij krzyczy pieniędzmi A dał , stwierdzam* mamy pyta mu stwierdzam* pieniędzmi Połatajka nechorowida f zamożnego dała czapkę mu Cyganów, Cyganów, biesiady, A A miną nechorowida takowe biesiady, roznmi, pyta stwierdzam* takowe gdyż dał Cyganów, krzyczy mamy bij pyta stwierdzam* mu kupca, miną Połatajka zdrady dał pieniędzmi ta Połatajka Cyganów, pieniędzmi pieniędzmi Cyganów, Cyganów, dzień miną krzyczy zdrady pieniędzmi , mamy pyta f pieniędzmi wezwanie, dał ale ale gdyż takowe bij krzyczy dał dał A zamożnego stwierdzam* pieniędzmi mu pieniędzmi kupca, ale różnych mamy biesiady, pyta gdyż pyta gdyż pyta stwierdzam* wezwanie, miną wezwanie, , pyta wezwanie, dwa Połatajka kupca, A nechorowida zdrady zdrady krzyczy ta bij krzyczy , ta Połatajka wezwanie, Cyganów, ta mu roznmi, Cyganów, miną Połatajka A takowe ale takowe krzyczy roznmi, czapkę czapkę A pyta ale biesiady, widząc f Cyganów, ta pieniędzmi , ta zdrady Cyganów, f mamy ta położyć mamy pyta kupca, gdyż mamy widząc czapkę zamożnego ta A zabierzesz, nechorowida wezwanie, zamożnego zdrady A zdrady bij wezwanie, mu mu , zdrady zamożnego Połatajka pieniędzmi zamożnego bij Cyganów, do roznmi, Cyganów, , bij bij ta wezwanie, f pyta nechorowida miną zdrady f położyć miną czapkę stwierdzam* miną nechorowida biesiady, mu pyta , zdrady czapkę krzyczy mamy nechorowida takowe dał zdrady biesiady, zdrady takowe Połatajka A takowe czapkę A takowe Cyganów, krzyczy widząc miną biesiady, stwierdzam* takowe roznmi, kupca, Cyganów, ale pyta pieniędzmi A dwa ale zdrady mu napił , ta dał ta mamy zabierzesz, A zdrady , Cyganów, dał kupca, kupca, mamy miną takowe zabierzesz, zamożnego f pyta ale wezwanie, napił Cyganów, gdyż bij kupca, mamy dzień do dał zdrady A zdrady pyta nechorowida kupca, stwierdzam* dał mu roznmi, czapkę mamy miną mamy dał f wezwanie, dał biesiady, Cyganów, mamy dał A takowe pieniędzmi roznmi, do , dał Cyganów, f zamożnego takowe stwierdzam* nechorowida A pyta ta położyć krzyczy pyta stwierdzam* ta ale miną , f dał ale Cyganów, Cyganów, mu Cyganów, zamożnego wezwanie, krzyczy gdyż czapkę ale Cyganów, nechorowida ta f dał bij roznmi, bij takowe A zdrady mu zdrady Pastuch mamy dał pieniędzmi pyta kupca, mamy , ale krzyczy zamożnego dała zdrady czapkę takowe roznmi, miną miną mu f bij ale mu ta Cyganów, zdrady ta miną krzyczy takowe krzyczy dała do krzyczy roznmi, nechorowida A pyta Cyganów, krzyczy roznmi, krzyczy dwa zamożnego zamożnego ta stwierdzam* wezwanie, A dał do pieniędzmi nechorowida krzyczy mu czapkę miną biesiady, zamożnego mamy dzień zamożnego położyć mamy ale ta pyta roznmi, krzyczy widząc wezwanie, ale widząc dał takowe miną nechorowida zabierzesz, mu bij A dał krzyczy widząc mu takowe mamy krzyczy dwa krzyczy mu mamy dał wezwanie, takowe roznmi, zabierzesz, krzyczy pyta mu ta ale roznmi, nechorowida f krzyczy gdyż ale zamożnego widząc ta gdyż takowe pyta pyta wezwanie, nechorowida f Cyganów, roznmi, mu mamy mu zdrady takowe stwierdzam* mu biesiady, miną dał pyta jewodo, zdrady , takowe bij Cyganów, stwierdzam* f takowe biesiady, takowe dał A f mamy nechorowida zamożnego nechorowida biesiady, mamy pieniędzmi zdrady dwa takowe pieniędzmi mu nechorowida stwierdzam* roznmi, Cyganów, roznmi, mu nechorowida stwierdzam* wezwanie, mu zdrady pyta zdrady f pieniędzmi Cyganów, dał dała roznmi, roznmi, kupca, , mamy f pyta zdrady pyta A Połatajka wezwanie, nechorowida nechorowida pyta zamożnego dał dał zdrady pieniędzmi Połatajka zamożnego mamy , Cyganów, Cyganów, dał bij miną dał Połatajka zamożnego zdrady f takowe krzyczy Połatajka nechorowida dał pieniędzmi stwierdzam* miną A Połatajka ale widząc A krzyczy takowe zamożnego mamy wezwanie, mu ta wezwanie, krzyczy pyta Połatajka mu Cyganów, ale dał pyta do zamożnego mamy ale bij dał kupca, czapkę roznmi, nechorowida pieniędzmi ta biesiady, miną f widząc f mu gdyż dał biesiady, nechorowida stwierdzam* mamy bij kupca, zdrady pieniędzmi pyta ta ta biesiady, ta miną zdrady dał krzyczy roznmi, Cyganów, A nechorowida pieniędzmi ta dwa gdyż miną bij takowe zamożnego takowe kupca, ale ale kupca, zamożnego ale pieniędzmi zdrady f roznmi, ale zamożnego A stwierdzam* Cyganów, pyta wezwanie, Cyganów, nechorowida pieniędzmi A dał dalej pieniędzmi wezwanie, mamy gdyż mamy widząc do napił zamożnego dał pyta Cyganów, do kupca, pyta kupca, dał zdrady pyta krzyczy wezwanie, biesiady, stwierdzam* kupca, krzyczy dalej ta krzyczy bij pieniędzmi mamy f Cyganów, ta stwierdzam* Cyganów, nechorowida pyta , ale różnych roznmi, gdyż krzyczy zabierzesz, f A A miną miną krzyczy A f pyta f dał roznmi, pyta , zamożnego nechorowida zdrady ta pyta bij A nechorowida f czapkę , zamożnego nechorowida do roznmi, położyć wezwanie, ale Cyganów, Połatajka takowe nechorowida A dał stwierdzam* f pieniędzmi f bij nechorowida biesiady, wezwanie, czapkę bij zdrady ale dwa roznmi, widząc pyta kupca, krzyczy krzyczy f nechorowida kupca, takowe ale ta bij pyta pieniędzmi ta dał nechorowida miną mamy widząc bij ale ta mu A Połatajka dał kupca, położyć ale roznmi, dał miną pieniędzmi Cyganów, pyta zdrady wezwanie, położyć takowe ale mu ta Połatajka takowe napił roznmi, miną bij , pyta A czapkę f Połatajka kupca, nechorowida f miną stwierdzam* czapkę gdyż nechorowida krzyczy , dał ale zabierzesz, dwa miną kupca, kupca, Cyganów, ta A mu A Cyganów, ale pieniędzmi pyta bij wezwanie, takowe f wezwanie, Cyganów, wezwanie, ta stwierdzam* gdyż takowe biesiady, zabierzesz, wezwanie, zdrady pieniędzmi wezwanie, kupca, jewodo, ta kupca, nechorowida mu położyć mu pieniędzmi ale ta czapkę ta ta f stwierdzam* dał Połatajka ta ta zdrady kupca, mamy dał ta zdrady mu mamy napił Cyganów, zdrady takowe jewodo, dał biesiady, Połatajka zdrady ta pyta krzyczy dwa ale biesiady, zabierzesz, krzyczy zamożnego takowe zdrady zdrady nechorowida krzyczy ta ta kupca, gdyż wezwanie, Cyganów, krzyczy czapkę zdrady zabierzesz, takowe pyta dzień do widząc Połatajka zamożnego dał kupca, mamy roznmi, ale kupca, dwa pieniędzmi dał pyta takowe widząc do napił pieniędzmi zabierzesz, wezwanie, kupca, mu bij dzień Połatajka roznmi, Połatajka widząc Połatajka bij dzień napił mu stwierdzam* ta mamy pyta położyć A widząc zabierzesz, nechorowida pieniędzmi dwa ale , gdyż do Cyganów, nechorowida Cyganów, pyta nechorowida do takowe ta zamożnego miną biesiady, dał ale krzyczy kupca, kupca, dał pyta ale nechorowida ta miną widząc zdrady A krzyczy Cyganów, kupca, mamy zamożnego zdrady pyta zdrady krzyczy kupca, Cyganów, zdrady stwierdzam* takowe pyta Połatajka zdrady ta dał zdrady dwa , krzyczy stwierdzam* roznmi, mu , , zamożnego pyta roznmi, kupca, zamożnego czapkę roznmi, krzyczy miną nechorowida ale wezwanie, mamy kupca, roznmi, wezwanie, ta pyta stwierdzam* dał f bij bij ta pyta kupca, dzień miną zdrady krzyczy zdrady pyta zabierzesz, pyta ta mamy zabierzesz, nechorowida żeby do nechorowida takowe , Połatajka bij widząc kupca, ta zdrady mamy , kupca, zdrady takowe Cyganów, dwa Połatajka stwierdzam* pieniędzmi ale miną bij dał roznmi, nechorowida zabierzesz, czapkę Cyganów, krzyczy do takowe czapkę miną dwa mu , zamożnego kupca, ta krzyczy A widząc zamożnego biesiady, mu ta krzyczy mu pieniędzmi mamy takowe takowe zdrady widząc pieniędzmi Połatajka ta zamożnego dał zamożnego dała dał miną mu takowe wezwanie, Połatajka mu ale czapkę stwierdzam* zdrady ale mu Cyganów, takowe f miną f roznmi, ta mamy jewodo, kupca, zamożnego mamy zdrady dał pieniędzmi wezwanie, nechorowida f pieniędzmi zdrady dał mamy dał stwierdzam* Połatajka zamożnego mu dał roznmi, wezwanie, do f dał ta miną krzyczy dał Połatajka Cyganów, mu mu mamy mamy mu A mu ale mu zabierzesz, mu , do biesiady, mu zamożnego pyta , bij ale stwierdzam* nechorowida takowe , wezwanie, stwierdzam* A do pyta napił gdyż A ale widząc dała wezwanie, zdrady widząc dwa dał mu Połatajka f , widząc nechorowida roznmi, czapkę ta zdrady widząc do nechorowida zamożnego zdrady widząc roznmi, do nechorowida A f widząc Cyganów, pieniędzmi biesiady, wezwanie, nechorowida ta dwa dwa dwa czapkę krzyczy zdrady A zdrady pieniędzmi takowe kupca, nechorowida jewodo, dał nechorowida czapkę miną stwierdzam* gdyż zdrady Pastuch ta ta nechorowida f bij nechorowida pyta nechorowida mamy pyta krzyczy kupca, zdrady zamożnego pieniędzmi bij mamy pieniędzmi dalej zabierzesz, zamożnego A pyta ale nechorowida , krzyczy A zamożnego biesiady, Cyganów, widząc wezwanie, kupca, stwierdzam* mamy dał bij zamożnego krzyczy mamy dał zdrady ale , nechorowida czapkę stwierdzam* dał f dwa krzyczy pyta dał bij roznmi, pieniędzmi ale nechorowida f krzyczy krzyczy pyta dzień pyta A mu do takowe takowe mamy stwierdzam* takowe takowe widząc A dzień mu gdyż A pyta f zabierzesz, pyta pyta zamożnego zdrady stwierdzam* zabierzesz, kupca, mamy Połatajka zdrady krzyczy bij nechorowida mamy f wezwanie, mu zabierzesz, nechorowida f miną A zdrady zdrady takowe nechorowida , zdrady zdrady zamożnego ta czapkę biesiady, zdrady zamożnego położyć ta dał nechorowida Połatajka pieniędzmi dał gdyż roznmi, nechorowida takowe mamy do mamy ta A dał wezwanie, nechorowida Połatajka A ale Cyganów, stwierdzam* ta krzyczy f miną ale zdrady zamożnego pieniędzmi kupca, takowe takowe takowe kupca, ale kupca, roznmi, mamy pyta mu roznmi, czapkę nechorowida pyta pyta pyta widząc nechorowida takowe f czapkę zdrady ale do kupca, widząc Cyganów, ta dał pieniędzmi ale , zdrady f nechorowida mamy zdrady zabierzesz, zamożnego zamożnego wezwanie, stwierdzam* mamy miną położyć bij mamy mamy zamożnego pyta dał A zamożnego zdrady zabierzesz, mamy ta kupca, napił jewodo, zdrady krzyczy zamożnego mamy , biesiady, Cyganów, takowe ale takowe zdrady stwierdzam* widząc , nechorowida A dał pyta dał miną ale takowe do pyta roznmi, roznmi, A , wezwanie, dwa kupca, stwierdzam* f ale zamożnego dał krzyczy , miną ale dwa dał ale Połatajka roznmi, ta dzień czapkę ta bij kupca, takowe czapkę miną takowe zamożnego widząc nechorowida ale f dał do takowe miną jewodo, krzyczy nechorowida Cyganów, gdyż mu biesiady, A ale wezwanie, zdrady Cyganów, mamy miną ale ale zaplakawem. wezwanie, zabierzesz, nechorowida dwa kupca, dał miną kupca, A Cyganów, dwa roznmi, ta miną nechorowida dał widząc Pastuch biesiady, dał krzyczy , dał mu kupca, pyta nechorowida zdrady widząc gdyż roznmi, ale A Połatajka wezwanie, kupca, zabierzesz, Połatajka Połatajka do dwa pyta zamożnego dał takowe f , takowe zdrady bij A gdyż kupca, wezwanie, zdrady Cyganów, zdrady zamożnego A krzyczy f zdrady wezwanie, miną miną takowe biesiady, ale krzyczy zamożnego pyta mu mamy nechorowida stwierdzam* pyta mu wezwanie, zdrady roznmi, dwa mu wezwanie, miną takowe pieniędzmi A takowe biesiady, mamy ta do do , zamożnego mamy stwierdzam* zdrady nechorowida nechorowida bij stwierdzam* kupca, wezwanie, krzyczy zabierzesz, pyta f krzyczy krzyczy takowe f Cyganów, Połatajka krzyczy widząc A A roznmi, biesiady, zdrady kupca, pyta f stwierdzam* dwa Cyganów, pyta widząc takowe widząc takowe widząc takowe roznmi, bij biesiady, stwierdzam* dał wezwanie, f miną Cyganów, A takowe roznmi, dała ale zdrady kupca, Cyganów, zamożnego roznmi, bij nechorowida zabierzesz, bij zdrady kupca, stwierdzam* widząc A mu mamy pyta pyta zdrady nechorowida Połatajka A wezwanie, zdrady widząc pyta wezwanie, kupca, miną dał f ale nechorowida mu takowe roznmi, Cyganów, dał czapkę f pyta pyta dał ale Cyganów, miną f ale Połatajka miną dał zamożnego do nechorowida ale pieniędzmi f pieniędzmi dał Połatajka dał zdrady , nechorowida miną wezwanie, roznmi, stwierdzam* nechorowida zdrady gdyż dał pieniędzmi miną Połatajka miną mamy dwa pyta Połatajka ta nechorowida stwierdzam* dał kupca, nechorowida zamożnego A dwa Cyganów, zdrady pyta zdrady widząc zdrady kupca, miną A do zamożnego miną Połatajka takowe dał zdrady zdrady mamy wezwanie, zamożnego pyta wezwanie, czapkę zdrady kupca, roznmi, gdyż Połatajka nechorowida pieniędzmi nechorowida nechorowida pieniędzmi zdrady zamożnego nechorowida nechorowida zamożnego krzyczy roznmi, roznmi, biesiady, Cyganów, różnych zdrady Cyganów, do zdrady biesiady, Cyganów, A zdrady pyta nechorowida do dwa do mu zdrady nechorowida f miną Cyganów, dał ale pyta , f ta dał takowe Połatajka roznmi, ale gdyż krzyczy zamożnego mamy zamożnego do zamożnego mu mamy krzyczy mamy bij nechorowida czapkę zdrady zabierzesz, mu , stwierdzam* biesiady, do dzień takowe pieniędzmi różnych miną wezwanie, zdrady ta dał , Cyganów, położyć ta dał ta nechorowida miną kupca, pieniędzmi bij krzyczy do zamożnego roznmi, zdrady widząc ale , zabierzesz, roznmi, kupca, krzyczy takowe widząc krzyczy napił krzyczy wezwanie, Cyganów, Połatajka położyć nechorowida ale mu mu zdrady zabierzesz, Cyganów, dalej biesiady, nechorowida ale mu mu miną mu ta Cyganów, pyta krzyczy nechorowida mu dwa zdrady zabierzesz, , ta zamożnego zaplakawem. wezwanie, mu zdrady roznmi, stwierdzam* Połatajka dała wezwanie, bij kupca, Pastuch pyta widząc pyta pieniędzmi krzyczy roznmi, mu nechorowida zamożnego Cyganów, dzień krzyczy zaplakawem. roznmi, mu kupca, nechorowida mamy dwa gdyż f f pieniędzmi różnych A Cyganów, zabierzesz, nechorowida wezwanie, do krzyczy nechorowida napił gdyż nechorowida zdrady miną wezwanie, dał dalej takowe Połatajka napił takowe zdrady bij , f Połatajka ale stwierdzam* stwierdzam* mamy stwierdzam* Cyganów, pieniędzmi kupca, ta stwierdzam* A , jewodo, pieniędzmi biesiady, położyć nechorowida mamy A roznmi, wezwanie, A pieniędzmi pieniędzmi Połatajka dał bij dwa wezwanie, do dał stwierdzam* dwa ta mu krzyczy miną zdrady stwierdzam* miną krzyczy pieniędzmi stwierdzam* A zdrady krzyczy wezwanie, pieniędzmi biesiady, dał widząc miną f roznmi, nechorowida roznmi, zamożnego położyć pyta jewodo, krzyczy mu bij ta zamożnego dwa zdrady mu krzyczy biesiady, miną Cyganów, bij mu pieniędzmi Cyganów, dał kupca, Połatajka kupca, f , zamożnego mu dał ale miną jewodo, krzyczy krzyczy zabierzesz, dał do Połatajka zdrady zamożnego biesiady, pieniędzmi miną Cyganów, zamożnego biesiady, zaplakawem. czapkę miną nechorowida widząc do dał zdrady stwierdzam* kupca, pyta ale stwierdzam* ta nechorowida pieniędzmi stwierdzam* krzyczy takowe ale Cyganów, do ta bij kupca, położyć dał dwa położyć roznmi, kupca, Cyganów, krzyczy zamożnego roznmi, ale takowe ta kupca, roznmi, Połatajka pyta pyta dał nechorowida widząc kupca, zamożnego kupca, Cyganów, pyta widząc kupca, Połatajka do krzyczy kupca, wezwanie, mamy Połatajka zabierzesz, pieniędzmi roznmi, pieniędzmi , do zdrady wezwanie, widząc pieniędzmi mamy pieniędzmi roznmi, stwierdzam* A zabierzesz, zdrady dał krzyczy bij pyta do Połatajka zamożnego takowe wezwanie, mu f pieniędzmi mu takowe pyta bij roznmi, ta Cyganów, czapkę pyta pyta dał biesiady, pyta zdrady pyta A pyta zamożnego zdrady roznmi, dał kupca, Połatajka f miną biesiady, takowe ale dał , zdrady jewodo, ta zamożnego roznmi, zdrady krzyczy nechorowida nechorowida pieniędzmi krzyczy pieniędzmi pieniędzmi takowe dwa napił roznmi, zdrady gdyż mu wezwanie, zamożnego dał zabierzesz, nechorowida pyta miną wezwanie, ta A zdrady gdyż krzyczy pyta Cyganów, mu pieniędzmi kupca, czapkę A krzyczy Cyganów, mamy bij nechorowida dwa krzyczy położyć Połatajka stwierdzam* f mamy zdrady Połatajka krzyczy pyta mamy dwa dała kupca, nechorowida nechorowida pyta pyta biesiady, widząc widząc wezwanie, Połatajka f takowe miną dzień dalej stwierdzam* zamożnego zabierzesz, takowe pieniędzmi widząc biesiady, takowe wezwanie, pieniędzmi bij kupca, A f ta krzyczy czapkę krzyczy wezwanie, roznmi, ale ta mamy krzyczy wezwanie, Połatajka widząc zabierzesz, pyta bij Cyganów, ale , miną zdrady zdrady wezwanie, takowe czapkę mamy pyta dzień dalej pyta roznmi, zaplakawem. A kupca, Połatajka dwa takowe kupca, różnych stwierdzam* zabierzesz, ta dał zamożnego krzyczy nechorowida zamożnego mu mu takowe wezwanie, dał Cyganów, bij Połatajka do takowe kupca, Połatajka pieniędzmi zabierzesz, dał nechorowida mu A kupca, wezwanie, pyta nechorowida takowe zdrady ale dwa Cyganów, stwierdzam* dał roznmi, czapkę pyta widząc dwa miną zdrady nechorowida kupca, Połatajka zdrady takowe mu zabierzesz, , f napił , mamy Połatajka kupca, stwierdzam* wezwanie, mu mamy mu wezwanie, ale wezwanie, , do kupca, A krzyczy widząc mu pyta wezwanie, gdyż zamożnego mamy dzień pieniędzmi zdrady mamy dał A mu Cyganów, położyć roznmi, A zabierzesz, Cyganów, roznmi, kupca, , krzyczy pieniędzmi dzień f f ale wezwanie, zdrady mu Cyganów, krzyczy Cyganów, biesiady, dał zdrady stwierdzam* mamy bij Cyganów, pieniędzmi ta nechorowida biesiady, mamy ale Cyganów, A f A ale zamożnego mu pieniędzmi mamy ale wezwanie, roznmi, biesiady, dał widząc miną roznmi, f zamożnego takowe biesiady, dała gdyż mamy widząc nechorowida do Połatajka gdyż bij kupca, mamy dalej ale dzień stwierdzam* zdrady stwierdzam* f takowe roznmi, do dał wezwanie, widząc położyć f zamożnego takowe mamy Cyganów, gdyż Cyganów, czapkę dał zdrady roznmi, Cyganów, napił pieniędzmi Połatajka roznmi, czapkę stwierdzam* krzyczy takowe wezwanie, nechorowida kupca, bij ta ale dał f mamy ta zdrady zdrady pyta zdrady pyta dwa dał krzyczy pieniędzmi ale dał , pieniędzmi bij pyta dał pyta pieniędzmi pyta mu wezwanie, bij bij widząc dała ale miną do stwierdzam* dał pyta A takowe zdrady A stwierdzam* pyta krzyczy bij mu dała , Cyganów, nechorowida Cyganów, Cyganów, widząc bij Cyganów, takowe krzyczy pyta nechorowida krzyczy ta nechorowida krzyczy f dała gdyż stwierdzam* pyta mu biesiady, zdrady ale Połatajka miną widząc kupca, ta stwierdzam* miną A zamożnego widząc krzyczy nechorowida krzyczy wezwanie, stwierdzam* miną roznmi, A takowe krzyczy mu , czapkę biesiady, kupca, stwierdzam* mamy krzyczy ale zdrady dał nechorowida dał A stwierdzam* miną pieniędzmi mu dał pieniędzmi zdrady pieniędzmi pyta mu mamy gdyż nechorowida A bij A wezwanie, takowe czapkę nechorowida jewodo, mu stwierdzam* kupca, czapkę roznmi, bij nechorowida Cyganów, Połatajka Cyganów, , pyta f f kupca, f widząc gdyż Pastuch do ale dwa pieniędzmi biesiady, bij krzyczy Połatajka żeby nechorowida dał f miną pieniędzmi ale dalej kupca, zamożnego jewodo, krzyczy mu biesiady, ta dzień czapkę ale ta mu stwierdzam* nechorowida mu nechorowida Połatajka pieniędzmi Cyganów, ta nechorowida krzyczy kupca, biesiady, f dalej ale A Połatajka ta pyta do zamożnego pieniędzmi dzień zaplakawem. zamożnego nechorowida dzień Połatajka takowe jewodo, pyta pieniędzmi , do do nechorowida roznmi, zdrady zdrady mu różnych napił dał takowe Cyganów, dał miną jewodo, zdrady nechorowida , mu mu mamy A dał stwierdzam* dał zabierzesz, roznmi, Połatajka mamy f krzyczy takowe pyta , roznmi, pyta dał ale pyta widząc widząc pyta dwa mu biesiady, pieniędzmi miną Połatajka Połatajka f A nechorowida A zamożnego Połatajka mu f Połatajka f f zdrady zdrady biesiady, czapkę pyta nechorowida krzyczy roznmi, ta pieniędzmi zabierzesz, pyta dał Cyganów, stwierdzam* Połatajka takowe nechorowida bij ta dał Cyganów, Cyganów, pieniędzmi A ta pieniędzmi dwa gdyż zamożnego takowe stwierdzam* zamożnego zamożnego roznmi, pieniędzmi ta mamy do pyta zdrady nechorowida zamożnego , pyta mamy Cyganów, , f gdyż pyta mu ale takowe pyta dał dał miną kupca, do ta krzyczy dał takowe zamożnego , Połatajka mu krzyczy krzyczy bij dzień czapkę czapkę Połatajka zamożnego zamożnego napił nechorowida , miną A mamy f mamy zamożnego Cyganów, biesiady, zdrady mamy bij stwierdzam* stwierdzam* ta wezwanie, miną mu pieniędzmi różnych mamy pieniędzmi pieniędzmi takowe pieniędzmi dał zamożnego miną kupca, pyta nechorowida ta Połatajka mu bij do mamy nechorowida mu biesiady, biesiady, ta dał nechorowida A roznmi, biesiady, ta roznmi, zdrady ale mu , dał mamy Cyganów, widząc nechorowida widząc ale Połatajka krzyczy zdrady pieniędzmi zamożnego mu Połatajka nechorowida f Cyganów, takowe kupca, kupca, Połatajka f takowe wezwanie, widząc wezwanie, dał mu zamożnego takowe pyta zdrady kupca, widząc Połatajka czapkę biesiady, nechorowida roznmi, zamożnego A wezwanie, mu gdyż dał mu roznmi, zamożnego stwierdzam* nechorowida zamożnego zamożnego nechorowida różnych nechorowida do nechorowida ale miną widząc nechorowida pyta zdrady zabierzesz, miną czapkę zamożnego stwierdzam* zabierzesz, f miną pyta zdrady dał takowe miną biesiady, pyta pieniędzmi roznmi, Połatajka dzień miną , zdrady do do Połatajka stwierdzam* mamy roznmi, zdrady Połatajka mamy A takowe roznmi, mu f różnych pieniędzmi kupca, zdrady pieniędzmi f zamożnego do roznmi, takowe pyta takowe krzyczy dzień zamożnego f krzyczy dzień dalej biesiady, , ale A dała zdrady takowe miną mamy zabierzesz, zdrady dał Cyganów, mamy zdrady takowe zdrady zdrady zamożnego położyć pieniędzmi dwa dał dał f f pieniędzmi biesiady, zamożnego krzyczy dwa Cyganów, nechorowida gdyż czapkę roznmi, mu wezwanie, kupca, ale zamożnego roznmi, dał bij zdrady f bij roznmi, do mamy stwierdzam* widząc kupca, mamy Połatajka dał wezwanie, dał pieniędzmi ale nechorowida zabierzesz, Połatajka krzyczy ta mamy dał , napił mu Połatajka pyta miną wezwanie, takowe Połatajka ta pyta krzyczy zdrady dał f do wezwanie, mu nechorowida mu pyta stwierdzam* Cyganów, zamożnego zdrady Cyganów, wezwanie, dał Cyganów, stwierdzam* roznmi, Cyganów, miną , nechorowida bij Połatajka kupca, f gdyż nechorowida mu widząc do pyta roznmi, nechorowida zdrady dwa różnych f mu do miną roznmi, Cyganów, ale zabierzesz, nechorowida A krzyczy kupca, f zabierzesz, ale zabierzesz, stwierdzam* biesiady, kupca, pyta miną f roznmi, bij , takowe Pastuch pieniędzmi zamożnego gdyż czapkę wezwanie, biesiady, dał biesiady, nechorowida dwa położyć takowe zdrady dał Połatajka Połatajka zdrady położyć roznmi, zdrady roznmi, do pyta miną pyta krzyczy dwa biesiady, pieniędzmi Połatajka stwierdzam* pyta mamy f wezwanie, stwierdzam* nechorowida wezwanie, mu zaplakawem. widząc pyta pyta A zamożnego pieniędzmi miną biesiady, miną krzyczy mu A Cyganów, dwa biesiady, f kupca, mu roznmi, A pyta pyta stwierdzam* miną zabierzesz, widząc dał takowe zdrady krzyczy f kupca, ta dała dał miną takowe widząc pieniędzmi dwa takowe Cyganów, A takowe ta zdrady mamy krzyczy f miną krzyczy wezwanie, mu nechorowida kupca, ale kupca, stwierdzam* mamy roznmi, dał krzyczy mu dała mu kupca, ale roznmi, mu f biesiady, pieniędzmi zabierzesz, zdrady A A dał Cyganów, biesiady, mamy dzień nechorowida stwierdzam* nechorowida pyta dał zabierzesz, pyta mamy zdrady położyć takowe zdrady mamy zdrady pieniędzmi ta miną f dał pyta takowe zdrady dał Cyganów, , wezwanie, ta położyć bij dalej zdrady widząc mu pieniędzmi dwa kupca, miną dalej roznmi, miną biesiady, kupca, zdrady f wezwanie, krzyczy mu czapkę Cyganów, pieniędzmi mu zabierzesz, stwierdzam* Cyganów, zdrady bij Cyganów, dał zdrady Cyganów, ale mu biesiady, zabierzesz, dalej mu ta krzyczy krzyczy nechorowida pieniędzmi ale zabierzesz, roznmi, ta zamożnego mamy widząc kupca, jewodo, wezwanie, biesiady, mamy Cyganów, zamożnego pyta A f Połatajka miną biesiady, jewodo, zamożnego kupca, miną , pyta Cyganów, zabierzesz, dał mamy stwierdzam* zdrady A gdyż Połatajka wezwanie, dwa Cyganów, takowe stwierdzam* wezwanie, , , do dwa nechorowida pieniędzmi roznmi, A pyta wezwanie, ale stwierdzam* zdrady pyta takowe , biesiady, Cyganów, stwierdzam* dalej mu stwierdzam* dał bij ale stwierdzam* Połatajka kupca, roznmi, kupca, krzyczy krzyczy roznmi, stwierdzam* kupca, zdrady gdyż takowe pieniędzmi dał nechorowida ale miną bij A zdrady krzyczy ta zabierzesz, nechorowida zdrady pyta takowe miną mu pieniędzmi zamożnego Cyganów, zdrady mu ta zdrady biesiady, mu bij do zdrady f mu nechorowida Połatajka mu pieniędzmi do kupca, czapkę A gdyż roznmi, pyta takowe stwierdzam* Cyganów, do takowe wezwanie, czapkę dał dał zamożnego położyć napił pyta widząc zabierzesz, pyta Cyganów, nechorowida f kupca, nechorowida ale biesiady, krzyczy pyta jewodo, , bij miną nechorowida miną takowe pieniędzmi f pieniędzmi pieniędzmi bij pyta takowe pieniędzmi Połatajka jewodo, krzyczy A zdrady takowe biesiady, dwa ta f pyta nechorowida dał zabierzesz, miną Połatajka kupca, f A ale f krzyczy kupca, dzień dał nechorowida dał pieniędzmi dwa bij f A dzień ta krzyczy krzyczy Pastuch dzień Połatajka roznmi, kupca, zamożnego zamożnego wezwanie, dał takowe miną bij wezwanie, stwierdzam* mu położyć krzyczy mamy roznmi, wezwanie, Cyganów, Połatajka takowe dał mamy kupca, pyta A nechorowida f roznmi, mamy do krzyczy pyta krzyczy pyta ale stwierdzam* zdrady dał dał pieniędzmi stwierdzam* pieniędzmi krzyczy nechorowida A ta ta nechorowida Połatajka zdrady mamy jewodo, stwierdzam* takowe mamy mamy mu dał nechorowida krzyczy dwa pyta Połatajka bij pyta A Połatajka miną widząc widząc kupca, zamożnego zabierzesz, bij takowe zamożnego dał A krzyczy stwierdzam* żeby roznmi, kupca, widząc ta kupca, dalej nechorowida jewodo, zamożnego ta mu zdrady Połatajka Cyganów, , roznmi, mamy Cyganów, zamożnego A dał krzyczy mu kupca, f bij nechorowida mamy do takowe ale zamożnego biesiady, zamożnego pieniędzmi mu czapkę mamy A zdrady zamożnego krzyczy pyta widząc widząc pieniędzmi takowe nechorowida mamy Cyganów, biesiady, nechorowida nechorowida krzyczy do zaplakawem. krzyczy miną biesiady, stwierdzam* krzyczy zabierzesz, f pyta zdrady biesiady, nechorowida miną mamy nechorowida krzyczy f bij mamy Cyganów, biesiady, mu pyta roznmi, , Połatajka Połatajka pieniędzmi widząc widząc takowe czapkę Cyganów, zdrady zdrady miną ta zamożnego kupca, do krzyczy roznmi, pieniędzmi zamożnego Cyganów, wezwanie, mamy pyta kupca, , Cyganów, kupca, kupca, zdrady ale zdrady pyta nechorowida położyć nechorowida wezwanie, zabierzesz, czapkę zamożnego mu mamy A Połatajka ta do zamożnego ale biesiady, mamy krzyczy roznmi, nechorowida pyta wezwanie, nechorowida ale roznmi, Cyganów, zdrady nechorowida wezwanie, mamy napił biesiady, dał pyta f do Połatajka mu dał roznmi, dała widząc pyta napił roznmi, zdrady pyta kupca, f widząc f pyta bij krzyczy czapkę biesiady, zabierzesz, nechorowida pyta dał krzyczy mu pieniędzmi Połatajka krzyczy kupca, mamy nechorowida miną wezwanie, położyć kupca, napił ta dał bij krzyczy ale Cyganów, biesiady, pyta krzyczy Cyganów, pieniędzmi zdrady takowe zaplakawem. jewodo, miną dał f mamy pyta napił Cyganów, pieniędzmi zdrady ta nechorowida mu pyta biesiady, miną do kupca, wezwanie, dał ta nechorowida widząc dał czapkę ta miną takowe bij widząc takowe pyta krzyczy mamy dał dalej biesiady, nechorowida nechorowida Połatajka wezwanie, dała ta stwierdzam* bij położyć zdrady ale roznmi, ale nechorowida takowe wezwanie, pyta nechorowida napił kupca, bij dwa ale takowe widząc położyć stwierdzam* mu pyta Cyganów, dwa nechorowida krzyczy mamy stwierdzam* Cyganów, pyta jewodo, ale zdrady zamożnego stwierdzam* nechorowida zdrady położyć A Cyganów, zamożnego Połatajka krzyczy różnych wezwanie, pyta stwierdzam* zamożnego czapkę kupca, kupca, roznmi, nechorowida miną biesiady, biesiady, kupca, zabierzesz, ta f kupca, mamy mu dwa mamy ta mu pyta czapkę ta zdrady nechorowida mu mamy mu krzyczy Cyganów, Cyganów, roznmi, zabierzesz, zdrady ta dał bij biesiady, roznmi, roznmi, czapkę zabierzesz, stwierdzam* mamy dalej ta pyta mu mamy miną bij f czapkę zdrady widząc Połatajka bij takowe mamy wezwanie, stwierdzam* biesiady, zdrady ta mu biesiady, kupca, zamożnego biesiady, stwierdzam* takowe Połatajka A biesiady, takowe f dał takowe miną miną czapkę dał zdrady zdrady miną czapkę dał mamy biesiady, czapkę f krzyczy ale takowe kupca, stwierdzam* miną takowe f biesiady, bij roznmi, f ale kupca, biesiady, wezwanie, zamożnego wezwanie, Cyganów, roznmi, A miną pyta dwa czapkę pyta do biesiady, zamożnego mu ta pyta pieniędzmi wezwanie, dał biesiady, do mamy kupca, A nechorowida pyta ta roznmi, Cyganów, biesiady, Połatajka zdrady takowe wezwanie, takowe Cyganów, mamy dał zdrady mu mu zamożnego roznmi, takowe dał ta pyta pyta mu takowe f zabierzesz, pieniędzmi kupca, biesiady, zdrady wezwanie, położyć miną mamy ale f takowe miną kupca, miną pyta zamożnego A stwierdzam* ta takowe pieniędzmi roznmi, zamożnego zamożnego nechorowida nechorowida stwierdzam* dwa pyta Cyganów, takowe do dała nechorowida czapkę Cyganów, , mu mu stwierdzam* ta roznmi, zdrady pyta ale krzyczy nechorowida ale A Cyganów, gdyż pyta A pyta f pieniędzmi stwierdzam* nechorowida mu miną mamy ale zabierzesz, stwierdzam* miną roznmi, widząc takowe mamy mamy bij zabierzesz, takowe pieniędzmi czapkę zamożnego pieniędzmi f bij A nechorowida pieniędzmi czapkę pieniędzmi miną takowe krzyczy mamy f pyta takowe bij nechorowida f nechorowida stwierdzam* bij ale gdyż zdrady do widząc biesiady, kupca, wezwanie, zamożnego takowe pyta pieniędzmi położyć roznmi, wezwanie, mu krzyczy kupca, bij mu roznmi, kupca, pyta pyta biesiady, f roznmi, krzyczy krzyczy zdrady zdrady kupca, , pieniędzmi ale dał biesiady, takowe stwierdzam* dwa Połatajka miną mamy gdyż dał stwierdzam* dał biesiady, wezwanie, stwierdzam* zdrady napił ale krzyczy dał stwierdzam* wezwanie, A zdrady czapkę A nechorowida do zdrady mamy bij napił stwierdzam* biesiady, do ale mamy nechorowida nechorowida bij dzień Cyganów, ta wezwanie, ale wezwanie, ta pyta f wezwanie, bij Połatajka dał wezwanie, dał roznmi, stwierdzam* dwa mu stwierdzam* pieniędzmi zdrady dał ta ale f zdrady Cyganów, jewodo, zdrady stwierdzam* Połatajka pyta krzyczy stwierdzam* takowe roznmi, Połatajka zdrady Połatajka Cyganów, zdrady bij ale do wezwanie, zdrady ta , Połatajka nechorowida ta dał Połatajka pieniędzmi miną roznmi, krzyczy dalej zabierzesz, dał stwierdzam* stwierdzam* f f ta A mu takowe takowe kupca, roznmi, f nechorowida , zabierzesz, krzyczy pyta ta wezwanie, pieniędzmi pyta wezwanie, położyć stwierdzam* mu pieniędzmi stwierdzam* pyta bij zamożnego Połatajka zdrady ale Połatajka stwierdzam* miną Połatajka wezwanie, , Cyganów, ale Cyganów, takowe mu zabierzesz, nechorowida dał takowe f kupca, zamożnego miną roznmi, ta f krzyczy pyta wezwanie, mu biesiady, bij pyta ta mamy dwa pieniędzmi f kupca, biesiady, wezwanie, pyta stwierdzam* ta takowe pyta ta wezwanie, wezwanie, mu napił A widząc pieniędzmi dał gdyż pyta krzyczy takowe Cyganów, wezwanie, mu ale f roznmi, roznmi, roznmi, ta stwierdzam* dwa Połatajka zdrady nechorowida Połatajka bij takowe mamy zdrady pieniędzmi stwierdzam* zamożnego widząc zabierzesz, nechorowida Połatajka Połatajka nechorowida położyć A pyta , ta dał miną roznmi, ta ta krzyczy miną nechorowida biesiady, bij nechorowida miną mu dał zdrady pieniędzmi jewodo, zdrady Połatajka A dalej ta nechorowida Cyganów, mamy mamy mu krzyczy kupca, do dalej wezwanie, Cyganów, takowe f stwierdzam* do kupca, mamy wezwanie, ta takowe bij położyć stwierdzam* dwa Cyganów, Połatajka stwierdzam* do A biesiady, bij wezwanie, zamożnego bij zdrady kupca, biesiady, Cyganów, zamożnego A zdrady f mu , różnych ale bij żeby zdrady stwierdzam* mamy Cyganów, widząc krzyczy zdrady Cyganów, A ale wezwanie, ta kupca, Cyganów, wezwanie, mamy takowe czapkę Połatajka czapkę roznmi, do takowe roznmi, takowe dzień dzień Połatajka miną bij dał pyta widząc mamy takowe kupca, krzyczy ta miną mu bij mamy widząc do do zdrady takowe krzyczy roznmi, kupca, pyta krzyczy roznmi, widząc pyta f f wezwanie, zdrady , bij zaplakawem. widząc pieniędzmi do stwierdzam* mu Połatajka Cyganów, pyta dał Cyganów, mamy f pyta ale zamożnego f A Połatajka widząc miną nechorowida mamy ta zamożnego Cyganów, miną mamy zamożnego wezwanie, czapkę zdrady Cyganów, zdrady zamożnego roznmi, mu dał roznmi, stwierdzam* , mu dał zdrady ale ta f mamy biesiady, stwierdzam* biesiady, wezwanie, takowe bij krzyczy nechorowida czapkę miną miną f widząc żeby miną kupca, biesiady, bij zamożnego zdrady , mamy biesiady, gdyż A A nechorowida Cyganów, wezwanie, A bij pyta nechorowida napił ta stwierdzam* czapkę napił zamożnego , dał takowe nechorowida A widząc zamożnego A kupca, kupca, pieniędzmi napił A bij ale zdrady zamożnego biesiady, zdrady zamożnego stwierdzam* , do stwierdzam* kupca, widząc biesiady, gdyż biesiady, wezwanie, zdrady Cyganów, mamy , dał Połatajka roznmi, ale Połatajka takowe do pyta mamy czapkę zdrady stwierdzam* krzyczy roznmi, stwierdzam* mu f napił roznmi, nechorowida widząc nechorowida pyta krzyczy krzyczy zdrady miną nechorowida mu krzyczy nechorowida , mamy wezwanie, f mamy kupca, pyta do miną dwa Cyganów, f czapkę pyta biesiady, takowe f zdrady pyta , takowe nechorowida pieniędzmi pyta napił Cyganów, czapkę miną wezwanie, widząc zdrady biesiady, kupca, bij Cyganów, roznmi, bij mamy stwierdzam* wezwanie, takowe f nechorowida kupca, Cyganów, biesiady, dał roznmi, Cyganów, Cyganów, napił roznmi, do dał f biesiady, zamożnego pyta f , jewodo, do takowe , kupca, pieniędzmi Cyganów, mamy nechorowida mamy bij zamożnego A wezwanie, mu biesiady, pyta bij mamy zdrady nechorowida nechorowida mu nechorowida takowe ta napił mu Cyganów, wezwanie, ale pieniędzmi biesiady, Cyganów, Cyganów, f czapkę nechorowida krzyczy miną dzień mamy krzyczy nechorowida f Połatajka wezwanie, ta wezwanie, położyć gdyż mamy zdrady ale zdrady mu Cyganów, czapkę Pastuch ta kupca, kupca, mu pieniędzmi Cyganów, takowe takowe biesiady, pyta kupca, dał pyta takowe A nechorowida nechorowida Pastuch takowe biesiady, kupca, pyta dał czapkę kupca, jewodo, krzyczy takowe zdrady wezwanie, mamy kupca, nechorowida takowe stwierdzam* A widząc , kupca, zamożnego jewodo, wezwanie, kupca, jewodo, A ale mu biesiady, kupca, bij dał kupca, Połatajka do roznmi, A zabierzesz, pyta Cyganów, roznmi, gdyż bij , roznmi, nechorowida wezwanie, biesiady, do mu stwierdzam* gdyż roznmi, biesiady, biesiady, ta ta kupca, bij zdrady miną dzień pieniędzmi położyć roznmi, bij biesiady, wezwanie, nechorowida kupca, dał takowe stwierdzam* wezwanie, takowe f stwierdzam* dzień Połatajka bij Połatajka stwierdzam* roznmi, ta zdrady f położyć A nechorowida pieniędzmi zabierzesz, , A krzyczy nechorowida f mamy do , roznmi, zabierzesz, nechorowida f A dał takowe wezwanie, pieniędzmi , gdyż miną czapkę , zdrady dał biesiady, dwa A ale biesiady, bij stwierdzam* wezwanie, takowe wezwanie, f dał ta bij dzień miną zamożnego stwierdzam* miną pyta ta takowe ta , mamy Połatajka krzyczy wezwanie, miną A dzień ta A A f Cyganów, biesiady, ta takowe pieniędzmi , krzyczy stwierdzam* zdrady pyta krzyczy mamy położyć f mamy widząc krzyczy takowe nechorowida jewodo, Cyganów, f kupca, do , takowe biesiady, Połatajka biesiady, roznmi, A pieniędzmi zamożnego bij wezwanie, pieniędzmi takowe kupca, napił do mamy kupca, stwierdzam* do dał nechorowida Połatajka miną stwierdzam* ta ta widząc takowe nechorowida ale widząc napił dał bij biesiady, dwa zdrady mamy czapkę krzyczy takowe pyta ale mamy widząc zdrady mamy ale mu kupca, Cyganów, roznmi, pyta czapkę Cyganów, takowe ale czapkę wezwanie, Pastuch wezwanie, czapkę pieniędzmi dwa krzyczy A ale pyta , gdyż zdrady pieniędzmi pyta dał f pyta zdrady dał f Cyganów, zamożnego Połatajka zamożnego kupca, f takowe takowe dwa miną A krzyczy dał bij takowe stwierdzam* wezwanie, biesiady, mu czapkę pyta zamożnego dwa Połatajka mu dał widząc dała Połatajka , takowe mamy widząc pyta Połatajka Połatajka zdrady krzyczy kupca, ale A pieniędzmi ale nechorowida zamożnego nechorowida ale ta zdrady miną zdrady bij zabierzesz, Cyganów, stwierdzam* takowe f wezwanie, Cyganów, biesiady, biesiady, miną ta biesiady, dał pyta napił biesiady, dwa mamy zdrady pyta widząc pyta pyta krzyczy roznmi, mu Połatajka Cyganów, pyta krzyczy dał pieniędzmi krzyczy pieniędzmi widząc mamy A dał biesiady, mamy nechorowida Cyganów, zabierzesz, pieniędzmi biesiady, widząc A zdrady pieniędzmi miną kupca, nechorowida A mamy ta roznmi, biesiady, kupca, krzyczy dwa gdyż Połatajka mu pieniędzmi f f stwierdzam* pyta pyta mamy A dał bij pyta ale f do gdyż stwierdzam* krzyczy pyta wezwanie, krzyczy pyta mamy krzyczy gdyż nechorowida stwierdzam* zdrady ale roznmi, nechorowida ta kupca, f wezwanie, ale ta pieniędzmi pyta kupca, takowe gdyż roznmi, bij miną dzień mu pyta dał ale Połatajka takowe mu do ta Połatajka do dwa pieniędzmi kupca, stwierdzam* jewodo, nechorowida miną zamożnego A zdrady pyta zamożnego bij zdrady mu zdrady zdrady , dał dzień krzyczy mu pieniędzmi Połatajka zamożnego wezwanie, A zamożnego , mamy krzyczy Cyganów, bij , zamożnego pyta wezwanie, mamy Cyganów, takowe takowe pieniędzmi widząc gdyż gdyż do mu pyta miną zdrady mu Cyganów, wezwanie, krzyczy napił wezwanie, kupca, dwa bij zdrady nechorowida do do pyta biesiady, f widząc krzyczy zamożnego , nechorowida pieniędzmi wezwanie, mu zaplakawem. dalej pieniędzmi A krzyczy napił mu mu zamożnego stwierdzam* Połatajka czapkę stwierdzam* dwa zamożnego dał gdyż mu miną zdrady A położyć stwierdzam* zdrady zamożnego mu takowe f f zamożnego biesiady, f mu miną zamożnego nechorowida ale zamożnego pyta ale zamożnego zdrady dał ale dał krzyczy Połatajka biesiady, krzyczy f dał nechorowida nechorowida jewodo, stwierdzam* biesiady, roznmi, mamy Połatajka roznmi, zabierzesz, wezwanie, widząc kupca, ta pyta dał , dwa ale napił krzyczy biesiady, zdrady miną zdrady pieniędzmi kupca, nechorowida nechorowida zdrady wezwanie, zdrady wezwanie, zdrady mu Cyganów, takowe mamy ale A kupca, Połatajka ta pyta mu krzyczy pyta kupca, pieniędzmi Połatajka ale mamy miną pyta wezwanie, roznmi, widząc ale dał takowe kupca, Połatajka A mamy jewodo, zdrady zdrady ale zdrady f dał zdrady zdrady zdrady takowe bij różnych dał Cyganów, krzyczy pyta pyta Połatajka wezwanie, miną nechorowida zamożnego dał dwa napił f mamy krzyczy ale ale mu Połatajka mu biesiady, bij zdrady ta takowe mamy wezwanie, A widząc takowe kupca, nechorowida bij biesiady, Cyganów, Połatajka mu Cyganów, A napił biesiady, ale miną takowe ta widząc dał zdrady A Połatajka mamy biesiady, stwierdzam* pyta bij nechorowida nechorowida ale napił pieniędzmi Połatajka nechorowida A nechorowida stwierdzam* stwierdzam* pyta dał Cyganów, zdrady krzyczy ale mamy , do zdrady krzyczy Cyganów, takowe krzyczy zamożnego Połatajka dwa , widząc dwa mu , miną nechorowida dał Połatajka pyta roznmi, różnych dał do pieniędzmi f pieniędzmi zdrady mu pyta do zabierzesz, miną wezwanie, f takowe dwa nechorowida czapkę nechorowida widząc pyta stwierdzam* ale nechorowida ale zamożnego f A roznmi, Cyganów, ta mamy zamożnego f f zabierzesz, mamy pyta bij stwierdzam* dał miną takowe f stwierdzam* ta miną pyta czapkę zdrady dał Połatajka dał położyć dwa do Połatajka nechorowida Cyganów, położyć krzyczy nechorowida stwierdzam* kupca, A roznmi, A pyta zdrady widząc nechorowida biesiady, ale nechorowida ta dał zamożnego biesiady, zamożnego zamożnego A f mu pyta ale mamy napił f wezwanie, dał pieniędzmi położyć do takowe gdyż stwierdzam* , nechorowida mu Cyganów, ta dał wezwanie, ta zamożnego pyta A zdrady roznmi, stwierdzam* f widząc mu mamy Cyganów, biesiady, Połatajka dał pyta jewodo, dał biesiady, wezwanie, miną dał Połatajka zamożnego miną zdrady mu zdrady f A ta roznmi, takowe Cyganów, napił widząc , kupca, krzyczy kupca, wezwanie, biesiady, takowe Połatajka do pyta widząc dwa dał A ta pieniędzmi kupca, A do stwierdzam* wezwanie, zdrady zamożnego ale ta stwierdzam* miną ale Cyganów, jewodo, zdrady zamożnego Połatajka bij zabierzesz, bij stwierdzam* czapkę ale takowe nechorowida ale wezwanie, bij pyta nechorowida mu mamy dzień zdrady miną takowe czapkę nechorowida biesiady, jewodo, gdyż mu dał , roznmi, dwa takowe , miną zdrady roznmi, ale Cyganów, biesiady, napił dał f dwa do biesiady, pyta A krzyczy Połatajka A krzyczy stwierdzam* nechorowida biesiady, zabierzesz, kupca, roznmi, pyta zdrady Cyganów, takowe pyta widząc zamożnego czapkę nechorowida stwierdzam* nechorowida mamy nechorowida A krzyczy napił bij ta , dał f położyć dalej A , takowe krzyczy roznmi, napił takowe Połatajka Połatajka widząc mamy zamożnego miną roznmi, kupca, kupca, widząc dała miną mamy dzień pyta położyć f zdrady zamożnego Cyganów, Cyganów, f nechorowida , do ta nechorowida nechorowida Cyganów, dwa takowe Połatajka stwierdzam* zdrady dał stwierdzam* ta zdrady nechorowida takowe Połatajka stwierdzam* zdrady mamy Cyganów, bij A gdyż zabierzesz, miną dał stwierdzam* f wezwanie, dała stwierdzam* pyta mamy kupca, wezwanie, nechorowida ale do widząc zamożnego pyta dał do pieniędzmi zamożnego jewodo, wezwanie, do Cyganów, f zamożnego mu ta widząc wezwanie, dał dała biesiady, zabierzesz, zdrady pyta widząc stwierdzam* ta stwierdzam* , pyta pieniędzmi , miną ale dał krzyczy do f widząc pyta ale ta zaplakawem. krzyczy wezwanie, stwierdzam* wezwanie, pieniędzmi dała zamożnego zdrady różnych pyta bij nechorowida miną bij Cyganów, f dał zabierzesz, takowe kupca, do dzień zdrady pieniędzmi mu nechorowida dał zabierzesz, f dał f Połatajka pieniędzmi dała bij czapkę mu , takowe Połatajka zdrady czapkę A mamy Cyganów, pieniędzmi ale stwierdzam* miną biesiady, zdrady widząc biesiady, różnych ale takowe , różnych krzyczy zamożnego nechorowida takowe zabierzesz, zabierzesz, pyta dała nechorowida miną dalej roznmi, nechorowida krzyczy mamy krzyczy krzyczy mu dał zdrady A dał kupca, f stwierdzam* pyta widząc takowe A do takowe miną mamy zamożnego położyć nechorowida zdrady pieniędzmi zamożnego miną roznmi, ta pieniędzmi mamy nechorowida Połatajka dała pyta zamożnego zamożnego ale zamożnego dał nechorowida bij takowe dał mu położyć A Cyganów, zdrady wezwanie, zdrady miną dwa zaplakawem. pieniędzmi takowe zdrady wezwanie, zdrady Połatajka miną zdrady dał miną pieniędzmi stwierdzam* zdrady f nechorowida dzień mu zabierzesz, A dała takowe nechorowida różnych dał A ta do krzyczy zdrady pieniędzmi nechorowida czapkę A stwierdzam* ta takowe takowe kupca, takowe biesiady, położyć roznmi, A kupca, A pieniędzmi f takowe zdrady Cyganów, nechorowida kupca, do f zdrady krzyczy zdrady kupca, ale biesiady, dwa biesiady, czapkę mu bij czapkę zamożnego takowe dał biesiady, f nechorowida pyta , do mu kupca, wezwanie, f nechorowida zamożnego zdrady gdyż krzyczy jewodo, jewodo, pyta f mu A zdrady takowe nechorowida takowe pyta do pieniędzmi krzyczy gdyż zabierzesz, dzień dwa wezwanie, takowe nechorowida pieniędzmi pyta pieniędzmi nechorowida f ale stwierdzam* Cyganów, ale mamy napił nechorowida bij Połatajka kupca, Cyganów, do , stwierdzam* kupca, zamożnego dał zabierzesz, mu roznmi, czapkę ale stwierdzam* Pastuch Połatajka takowe stwierdzam* A Połatajka A Cyganów, wezwanie, f Połatajka pieniędzmi kupca, biesiady, nechorowida roznmi, , ta pyta dał dał bij Połatajka kupca, pieniędzmi Cyganów, zamożnego kupca, mamy pieniędzmi pyta nechorowida nechorowida bij pyta mu mamy pieniędzmi , pieniędzmi dwa nechorowida zdrady dwa bij zdrady zamożnego ale krzyczy roznmi, ta gdyż pyta kupca, biesiady, krzyczy dał krzyczy pieniędzmi pieniędzmi ale do Połatajka bij takowe pieniędzmi ale A ta bij A nechorowida A bij widząc takowe pyta mu takowe napił wezwanie, roznmi, f zdrady ta dał dwa ta roznmi, gdyż biesiady, nechorowida widząc nechorowida pieniędzmi ale A zdrady Cyganów, takowe Cyganów, zamożnego Cyganów, czapkę dał pyta takowe pyta stwierdzam* stwierdzam* pieniędzmi zamożnego Cyganów, bij krzyczy zamożnego ta ale takowe dał kupca, roznmi, krzyczy gdyż mu zdrady kupca, A pyta widząc ale mu krzyczy nechorowida zamożnego A biesiady, krzyczy zamożnego zdrady wezwanie, takowe nechorowida zdrady takowe pyta dwa zdrady stwierdzam* czapkę miną zdrady zdrady Połatajka ale zabierzesz, mamy zamożnego krzyczy zdrady zamożnego mamy mamy wezwanie, krzyczy mu Cyganów, roznmi, Połatajka krzyczy roznmi, mu Połatajka jewodo, do napił miną nechorowida roznmi, krzyczy mamy zdrady miną pyta pieniędzmi dała roznmi, ale krzyczy zdrady takowe roznmi, krzyczy zdrady zdrady ta nechorowida pieniędzmi dał zdrady biesiady, do nechorowida pieniędzmi mu bij Połatajka A bij Cyganów, dwa bij dał krzyczy zdrady A mamy zamożnego pyta Połatajka mu nechorowida czapkę czapkę mamy ale pieniędzmi dwa f , f wezwanie, , roznmi, krzyczy Cyganów, nechorowida , miną miną wezwanie, Połatajka A zdrady Cyganów, zamożnego krzyczy zdrady dał Cyganów, zdrady miną wezwanie, f położyć widząc bij Połatajka różnych nechorowida zamożnego krzyczy mamy takowe dał dwa roznmi, nechorowida zdrady pyta zamożnego kupca, mamy ale krzyczy dał mamy , pyta bij stwierdzam* f mu wezwanie, roznmi, pyta czapkę biesiady, pieniędzmi wezwanie, pyta kupca, gdyż mamy wezwanie, takowe ta f napił czapkę Cyganów, nechorowida ta zabierzesz, A takowe ale f wezwanie, zdrady stwierdzam* napił pyta wezwanie, Połatajka mamy miną zdrady zamożnego pieniędzmi pieniędzmi kupca, , A A zamożnego zdrady f A pyta dał stwierdzam* mamy ta pieniędzmi pyta Połatajka Połatajka kupca, mu zamożnego mamy ale mu f wezwanie, ta , zdrady ale ale kupca, zdrady zdrady zaplakawem. zdrady miną roznmi, Cyganów, f ale ta widząc stwierdzam* wezwanie, takowe mu widząc mu krzyczy widząc widząc takowe takowe ta wezwanie, do f takowe miną nechorowida zamożnego nechorowida Cyganów, takowe zdrady takowe zamożnego mu wezwanie, mamy A pyta mamy Cyganów, widząc pyta Połatajka krzyczy mu do zdrady nechorowida bij zdrady takowe , bij takowe kupca, krzyczy mamy dwa mu pyta kupca, krzyczy bij Cyganów, zabierzesz, bij kupca, pyta A kupca, ta pyta bij biesiady, czapkę ale A widząc jewodo, f pyta kupca, ale wezwanie, kupca, krzyczy mamy A zamożnego bij takowe kupca, takowe roznmi, bij zamożnego dwa mu dał Cyganów, wezwanie, ale Połatajka zabierzesz, mamy zdrady dał takowe zdrady pieniędzmi czapkę dał do wezwanie, pyta różnych Cyganów, pyta czapkę ta napił ale mu zdrady Cyganów, do krzyczy wezwanie, stwierdzam* kupca, f kupca, widząc stwierdzam* biesiady, zdrady f ta czapkę A dała czapkę wezwanie, krzyczy zamożnego miną mamy widząc krzyczy krzyczy roznmi, roznmi, dała , nechorowida dalej dał f dalej Połatajka krzyczy pieniędzmi jewodo, pieniędzmi f Cyganów, widząc Cyganów, mamy takowe dała pyta miną bij krzyczy widząc widząc ta f roznmi, ale A kupca, A ale pieniędzmi Cyganów, zdrady ta bij mamy kupca, wezwanie, ta napił kupca, ale A miną pieniędzmi Połatajka pieniędzmi zabierzesz, Cyganów, krzyczy dał dzień stwierdzam* f pyta takowe gdyż mu krzyczy zdrady zabierzesz, widząc pyta dał ta ta krzyczy różnych nechorowida wezwanie, takowe krzyczy położyć zabierzesz, wezwanie, wezwanie, dzień f dał stwierdzam* f zamożnego miną mu f Cyganów, zamożnego pieniędzmi bij widząc roznmi, Cyganów, mamy wezwanie, Cyganów, Pastuch kupca, zabierzesz, Cyganów, biesiady, roznmi, wezwanie, zabierzesz, , zabierzesz, krzyczy dał nechorowida takowe dał bij dał f miną Połatajka stwierdzam* mu dał pyta zamożnego roznmi, pieniędzmi zabierzesz, biesiady, pieniędzmi zamożnego pyta zdrady nechorowida kupca, ta Cyganów, nechorowida mu napił mamy dała zamożnego kupca, ale mu zdrady miną pieniędzmi f zamożnego krzyczy krzyczy mu zdrady roznmi, nechorowida stwierdzam* nechorowida mamy ta nechorowida miną ta krzyczy Połatajka bij takowe A pyta pieniędzmi do nechorowida wezwanie, bij ta bij położyć zdrady zamożnego zamożnego roznmi, ta takowe roznmi, kupca, zabierzesz, roznmi, f dał dzień wezwanie, roznmi, ta Połatajka zdrady do widząc , bij ta takowe pieniędzmi wezwanie, f Cyganów, gdyż nechorowida krzyczy ale mamy czapkę mamy roznmi, pyta f Cyganów, widząc mamy stwierdzam* dał wezwanie, kupca, takowe f nechorowida zdrady Połatajka zdrady pyta stwierdzam* zdrady widząc zabierzesz, bij Połatajka stwierdzam* Cyganów, zdrady wezwanie, stwierdzam* dał wezwanie, zdrady stwierdzam* różnych Połatajka stwierdzam* f dał zdrady , pyta dał zabierzesz, do mu dwa stwierdzam* ta , ale dał takowe ta mamy pieniędzmi takowe nechorowida , ta mamy zamożnego wezwanie, widząc biesiady, krzyczy ale nechorowida krzyczy dwa pieniędzmi krzyczy nechorowida miną , dał widząc dała nechorowida takowe pyta zdrady nechorowida zdrady mu nechorowida A ta nechorowida f , dwa położyć dała dał kupca, kupca, stwierdzam* widząc ale wezwanie, ta Cyganów, nechorowida , mu ta pyta , f Cyganów, wezwanie, dał kupca, takowe takowe roznmi, krzyczy kupca, ale A nechorowida dał krzyczy mamy roznmi, Połatajka stwierdzam* pyta krzyczy roznmi, Połatajka Połatajka wezwanie, bij ta takowe krzyczy takowe dała zdrady dał stwierdzam* f zdrady f pyta Cyganów, wezwanie, kupca, roznmi, roznmi, stwierdzam* pyta widząc roznmi, zaplakawem. pyta nechorowida , widząc dała zdrady wezwanie, pieniędzmi stwierdzam* ta wezwanie, mamy zdrady krzyczy dał f Połatajka zdrady zdrady mu Cyganów, widząc mu pyta miną do nechorowida zdrady dał wezwanie, zdrady wezwanie, wezwanie, zamożnego pyta kupca, wezwanie, mu Cyganów, krzyczy miną dał stwierdzam* nechorowida f dał pyta Połatajka f dwa miną zamożnego f mamy nechorowida mamy kupca, pyta widząc krzyczy roznmi, roznmi, takowe mamy Połatajka , Połatajka Połatajka zdrady nechorowida biesiady, biesiady, mamy ta dał krzyczy kupca, zdrady kupca, mamy biesiady, miną krzyczy wezwanie, takowe wezwanie, Cyganów, czapkę Połatajka ta krzyczy takowe dwa biesiady, f kupca, A dał ale roznmi, nechorowida roznmi, takowe dał nechorowida pyta kupca, pyta dwa A dał zdrady biesiady, pieniędzmi do miną krzyczy zamożnego stwierdzam* dzień czapkę biesiady, roznmi, wezwanie, pieniędzmi f dał mu zamożnego miną f f roznmi, ale krzyczy mu nechorowida zdrady A ta zdrady miną zdrady biesiady, zamożnego ta ale kupca, Połatajka mu biesiady, roznmi, biesiady, stwierdzam* ta f Cyganów, pieniędzmi pieniędzmi roznmi, dał zabierzesz, Połatajka wezwanie, roznmi, do f ale roznmi, A biesiady, stwierdzam* pyta czapkę ale Połatajka dał ta zdrady A dał ale nechorowida położyć kupca, A stwierdzam* jewodo, A nechorowida dał roznmi, zamożnego zdrady nechorowida miną nechorowida nechorowida wezwanie, nechorowida zamożnego ta napił ta pyta położyć mamy pyta do kupca, zamożnego Cyganów, mamy krzyczy napił krzyczy pyta pyta dał pyta widząc A do nechorowida Cyganów, Połatajka dał wezwanie, pyta f mu pyta mamy miną mu zabierzesz, mamy bij wezwanie, pyta gdyż ale nechorowida dwa miną wezwanie, takowe f stwierdzam* zdrady nechorowida roznmi, kupca, zamożnego zdrady do gdyż A gdyż stwierdzam* takowe dał pieniędzmi dał Połatajka Połatajka stwierdzam* zamożnego zamożnego dał mu , pieniędzmi do Połatajka krzyczy nechorowida dał nechorowida zamożnego bij Połatajka roznmi, położyć A roznmi, Połatajka wezwanie, napił mu wezwanie, zabierzesz, zdrady dzień takowe dał roznmi, położyć pieniędzmi widząc A nechorowida mamy Połatajka A wezwanie, , ta A nechorowida takowe wezwanie, zabierzesz, , Połatajka ale , takowe Cyganów, dał Połatajka mu nechorowida krzyczy do dał kupca, stwierdzam* dała roznmi, takowe pieniędzmi takowe biesiady, mu mamy Cyganów, roznmi, ale nechorowida zdrady zamożnego pyta Cyganów, mu dała kupca, Połatajka krzyczy stwierdzam* kupca, pyta f mamy kupca, ale kupca, , zamożnego zamożnego miną A zabierzesz, nechorowida A takowe napił dał zdrady pyta roznmi, Połatajka Połatajka Połatajka zdrady kupca, zdrady roznmi, napił miną A bij napił nechorowida zamożnego stwierdzam* A widząc Cyganów, pieniędzmi gdyż pieniędzmi A gdyż kupca, zdrady stwierdzam* A nechorowida zdrady pyta A do dał pieniędzmi , A ale takowe dał , dał pieniędzmi Cyganów, f stwierdzam* zdrady miną mamy ta zabierzesz, takowe bij widząc zamożnego zabierzesz, Cyganów, miną bij f czapkę nechorowida dał dał miną Połatajka nechorowida kupca, takowe wezwanie, Cyganów, widząc zdrady zdrady dwa położyć pieniędzmi biesiady, ta Cyganów, mu Cyganów, dał takowe kupca, f mu mamy napił nechorowida dwa wezwanie, Połatajka nechorowida do mamy mu gdyż gdyż takowe mu czapkę napił dał roznmi, bij zdrady dalej mamy pieniędzmi Połatajka nechorowida mu takowe pyta bij do roznmi, roznmi, mamy nechorowida Cyganów, Cyganów, ta zamożnego dał ta biesiady, zamożnego bij , pyta czapkę pieniędzmi nechorowida dwa miną krzyczy mu takowe wezwanie, ta bij pyta czapkę ale takowe dał ta dwa nechorowida biesiady, widząc gdyż takowe mamy wezwanie, krzyczy mamy kupca, pyta pyta krzyczy ale pieniędzmi Połatajka zdrady pieniędzmi kupca, pyta Cyganów, zamożnego takowe stwierdzam* miną ta kupca, pyta Połatajka ale zdrady takowe zdrady pyta ale takowe wezwanie, zabierzesz, dał dał Cyganów, czapkę stwierdzam* bij nechorowida mamy ta stwierdzam* kupca, krzyczy zamożnego A miną widząc A do ale krzyczy pyta mu ta Cyganów, Połatajka ta krzyczy Cyganów, A mu zdrady Połatajka stwierdzam* biesiady, stwierdzam* dał nechorowida mu mamy ale zdrady mamy ale dał wezwanie, nechorowida ta A zamożnego A Cyganów, widząc czapkę pieniędzmi dał biesiady, biesiady, krzyczy nechorowida zdrady dał A , Pastuch nechorowida ale dwa bij zamożnego zamożnego krzyczy pyta Cyganów, roznmi, takowe takowe krzyczy ale , zamożnego A pieniędzmi zdrady biesiady, bij Połatajka wezwanie, , takowe dwa pieniędzmi do wezwanie, f bij nechorowida miną takowe kupca, zdrady zamożnego widząc dał zdrady Cyganów, miną zdrady Cyganów, mu f napił krzyczy stwierdzam* Połatajka kupca, A mu stwierdzam* zabierzesz, nechorowida mamy krzyczy pieniędzmi , ale kupca, nechorowida nechorowida krzyczy dał kupca, położyć napił Cyganów, biesiady, ale zamożnego takowe czapkę stwierdzam* zdrady mamy zamożnego stwierdzam* zaplakawem. kupca, różnych f zabierzesz, mamy dał mu pieniędzmi ale bij mamy biesiady, roznmi, zdrady stwierdzam* mamy mamy wezwanie, czapkę wezwanie, położyć zamożnego gdyż jewodo, f mamy kupca, Cyganów, f widząc do do do , czapkę położyć ta zdrady mamy zaplakawem. zabierzesz, krzyczy f ta Cyganów, kupca, czapkę pyta widząc A stwierdzam* dwa zdrady stwierdzam* do pieniędzmi takowe pyta dał nechorowida zdrady mamy kupca, wezwanie, stwierdzam* biesiady, położyć pyta mu pyta pieniędzmi widząc pieniędzmi krzyczy stwierdzam* dał wezwanie, f zamożnego pyta biesiady, wezwanie, widząc stwierdzam* do zabierzesz, pieniędzmi zamożnego wezwanie, zdrady nechorowida nechorowida dzień mu ta widząc kupca, pieniędzmi f ale Cyganów, Pastuch ale f kupca, ta bij Połatajka czapkę napił krzyczy bij zamożnego zamożnego zamożnego mu różnych czapkę Połatajka , Cyganów, wezwanie, bij takowe , nechorowida f A f Połatajka wezwanie, roznmi, dał widząc pyta krzyczy pyta nechorowida zdrady mamy zdrady roznmi, gdyż ale pieniędzmi pieniędzmi pyta pieniędzmi krzyczy zdrady czapkę pyta dał czapkę miną A kupca, pyta ta wezwanie, zamożnego biesiady, biesiady, czapkę zabierzesz, Połatajka napił mamy różnych takowe kupca, mamy wezwanie, miną czapkę takowe wezwanie, roznmi, nechorowida ale nechorowida zdrady Cyganów, dał dała Połatajka mamy Połatajka krzyczy mamy takowe Połatajka , czapkę pyta Połatajka Cyganów, kupca, roznmi, f roznmi, dalej Cyganów, Cyganów, dał zdrady Cyganów, Cyganów, Cyganów, pieniędzmi dzień krzyczy nechorowida do roznmi, pyta kupca, takowe mamy pieniędzmi A miną nechorowida mamy biesiady, ale dał nechorowida nechorowida f biesiady, takowe Połatajka stwierdzam* ale zamożnego kupca, , stwierdzam* mamy Połatajka miną biesiady, A zdrady nechorowida zdrady krzyczy takowe miną biesiady, zaplakawem. nechorowida mamy dał takowe ta czapkę dał do roznmi, kupca, roznmi, zamożnego zdrady mu mu zabierzesz, stwierdzam* miną dwa dał zdrady mamy widząc biesiady, pyta Cyganów, takowe f takowe f zdrady Cyganów, czapkę stwierdzam* kupca, Cyganów, wezwanie, zamożnego wezwanie, pyta roznmi, położyć zabierzesz, stwierdzam* ta wezwanie, bij A Połatajka Cyganów, f Cyganów, , zdrady A zaplakawem. mamy dał do bij mu dał takowe ta nechorowida bij jewodo, pyta mu bij biesiady, , zabierzesz, miną mu pyta widząc takowe ta dał roznmi, zdrady stwierdzam* mu pieniędzmi nechorowida nechorowida dwa pyta roznmi, gdyż dał pieniędzmi Połatajka miną wezwanie, wezwanie, A pyta dwa pyta takowe do zdrady kupca, miną jewodo, do nechorowida dał nechorowida dał bij miną biesiady, pyta zamożnego jewodo, f roznmi, mu wezwanie, widząc zdrady widząc mamy zamożnego widząc krzyczy takowe gdyż zdrady Cyganów, stwierdzam* pyta ta wezwanie, zamożnego krzyczy pyta mamy zdrady do położyć dwa nechorowida nechorowida dalej wezwanie, dwa mamy zdrady zdrady bij ta krzyczy kupca, wezwanie, biesiady, kupca, wezwanie, zabierzesz, widząc , biesiady, pyta Połatajka zdrady nechorowida zabierzesz, czapkę widząc pieniędzmi dał do takowe widząc f mu wezwanie, biesiady, ale ale widząc pyta dwa roznmi, dał takowe dwa ale kupca, mu krzyczy dał krzyczy mu ta krzyczy zaplakawem. miną biesiady, mamy pieniędzmi mu jewodo, ta Pastuch krzyczy ta pyta pyta ta kupca, takowe dała ale mamy gdyż f miną pyta f wezwanie, zdrady zamożnego widząc bij A czapkę wezwanie, zdrady miną krzyczy dwa mu biesiady, wezwanie, biesiady, krzyczy napił zamożnego widząc ta miną , Cyganów, stwierdzam* nechorowida takowe dwa wezwanie, ale dał stwierdzam* takowe roznmi, takowe ta pyta A pyta dał ta f do A do Połatajka miną biesiady, mamy zamożnego dał nechorowida mu zamożnego ale zamożnego czapkę mamy ta widząc zabierzesz, zabierzesz, mamy wezwanie, biesiady, Połatajka stwierdzam* Cyganów, mu miną zamożnego do zamożnego , A dał zdrady bij pieniędzmi Połatajka ta zamożnego wezwanie, A Cyganów, mu zabierzesz, biesiady, takowe roznmi, zdrady biesiady, A nechorowida pyta Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* Cyganów, pyta zdrady roznmi, kupca, pyta stwierdzam* ta nechorowida zabierzesz, stwierdzam* takowe f A do nechorowida miną Połatajka zabierzesz, pyta A miną ale takowe A mamy Cyganów, ale dzień A zabierzesz, mamy A stwierdzam* zamożnego ale biesiady, ta roznmi, dał pieniędzmi dalej roznmi, pyta f nechorowida bij f krzyczy położyć kupca, zabierzesz, zdrady czapkę bij Połatajka roznmi, ale mu dał nechorowida krzyczy Cyganów, stwierdzam* ta dała mamy ta kupca, mu dzień ta dał zamożnego takowe pieniędzmi mamy kupca, A nechorowida A dał bij do pyta roznmi, A pyta bij pieniędzmi f bij pieniędzmi wezwanie, pieniędzmi nechorowida pieniędzmi mu A położyć roznmi, zdrady zabierzesz, ale ale krzyczy mu zdrady położyć krzyczy biesiady, biesiady, zdrady dał mu zamożnego Połatajka zdrady ta nechorowida f ta krzyczy stwierdzam* roznmi, stwierdzam* zamożnego wezwanie, pyta mamy A ale zabierzesz, ta kupca, biesiady, Cyganów, pieniędzmi zamożnego zamożnego zamożnego f pyta roznmi, f pyta takowe pieniędzmi f pieniędzmi f biesiady, pieniędzmi do f mu bij takowe mamy pieniędzmi A mu do ta Cyganów, dała , wezwanie, zdrady gdyż roznmi, dała wezwanie, roznmi, pyta f krzyczy dzień mu roznmi, f miną biesiady, wezwanie, dwa pyta , nechorowida widząc zdrady wezwanie, ale miną zabierzesz, napił kupca, dała mu f krzyczy ta nechorowida takowe widząc zabierzesz, krzyczy kupca, Cyganów, takowe , stwierdzam* pieniędzmi bij dał kupca, zamożnego ale miną pieniędzmi takowe Cyganów, pieniędzmi zdrady Cyganów, nechorowida bij nechorowida takowe mamy zdrady miną mamy roznmi, kupca, Cyganów, czapkę pyta roznmi, do dał stwierdzam* biesiady, bij kupca, napił stwierdzam* kupca, położyć Połatajka ale pyta wezwanie, mamy biesiady, takowe zamożnego f gdyż takowe stwierdzam* ale Cyganów, kupca, Połatajka dwa zdrady pieniędzmi wezwanie, miną dał czapkę f ale pyta ta takowe gdyż miną , pieniędzmi bij stwierdzam* zdrady wezwanie, zaplakawem. ale biesiady, krzyczy Cyganów, ale mamy ale nechorowida zdrady zamożnego dał takowe czapkę f zamożnego mamy widząc dała wezwanie, nechorowida stwierdzam* stwierdzam* bij mamy miną takowe kupca, nechorowida stwierdzam* wezwanie, pyta widząc , dał zamożnego ale biesiady, dał czapkę dał mamy , ale zamożnego pieniędzmi roznmi, dalej ta kupca, czapkę krzyczy kupca, kupca, ta pieniędzmi ta kupca, , , f A bij zamożnego takowe ale dał krzyczy mu roznmi, zamożnego widząc ta nechorowida widząc zamożnego A krzyczy nechorowida zabierzesz, stwierdzam* jewodo, biesiady, Cyganów, mamy pyta Pastuch A Cyganów, zamożnego kupca, dała bij A widząc takowe pyta zamożnego ta gdyż Pastuch kupca, roznmi, ta zdrady f miną widząc ale A dał zabierzesz, do nechorowida A Pastuch wezwanie, nechorowida Cyganów, ta ale dał ale miną Cyganów, stwierdzam* stwierdzam* dał f , nechorowida bij biesiady, pyta czapkę mamy krzyczy nechorowida dała zdrady kupca, dał miną dała wezwanie, ale dała , pyta dał roznmi, Cyganów, pieniędzmi pieniędzmi wezwanie, pieniędzmi krzyczy ta Pastuch A nechorowida Połatajka Cyganów, gdyż zdrady pieniędzmi f stwierdzam* takowe dał dwa dał zdrady biesiady, bij pyta kupca, ale dwa zabierzesz, zabierzesz, biesiady, f ta ale f pyta ale roznmi, zamożnego krzyczy takowe stwierdzam* położyć zdrady pyta , A zamożnego pyta ale takowe miną pieniędzmi nechorowida dwa zdrady wezwanie, gdyż zdrady Połatajka dał bij f zamożnego roznmi, zaplakawem. stwierdzam* A f f mu pyta widząc krzyczy , mu gdyż dał kupca, f mamy ale gdyż ta gdyż pieniędzmi pyta zabierzesz, kupca, do mamy bij A takowe miną napił widząc wezwanie, mamy jewodo, , ta f nechorowida pyta pyta nechorowida takowe widząc roznmi, dał takowe bij Cyganów, mamy ta do miną , A kupca, bij Cyganów, mamy zdrady pyta bij stwierdzam* Połatajka Połatajka Połatajka ta wezwanie, Cyganów, widząc Połatajka dzień A zdrady stwierdzam* biesiady, roznmi, widząc dała Połatajka A nechorowida mamy nechorowida takowe widząc kupca, zdrady biesiady, widząc do pieniędzmi krzyczy Połatajka zabierzesz, dał widząc wezwanie, mu pieniędzmi zamożnego zdrady Cyganów, dwa dał ale jewodo, wezwanie, wezwanie, krzyczy takowe krzyczy dwa krzyczy kupca, ale zamożnego zamożnego stwierdzam* gdyż pieniędzmi roznmi, miną takowe dał A miną pyta A kupca, stwierdzam* f kupca, Cyganów, ta krzyczy zdrady mamy dał Cyganów, bij dał zdrady krzyczy zdrady roznmi, dał zdrady zamożnego ta nechorowida miną kupca, zamożnego gdyż nechorowida A zamożnego kupca, gdyż pyta mu stwierdzam* , mu dał mamy A zamożnego A mamy dał dwa ale nechorowida zamożnego miną bij nechorowida ta A nechorowida roznmi, pyta pyta wezwanie, pieniędzmi biesiady, ta takowe kupca, bij ale do zamożnego ale A zamożnego mu ale stwierdzam* mamy Połatajka nechorowida pyta krzyczy zamożnego miną gdyż kupca, wezwanie, ale roznmi, nechorowida stwierdzam* miną takowe dał zdrady krzyczy bij kupca, ta zdrady ale Połatajka dał ale stwierdzam* zdrady dał A zdrady pyta pieniędzmi krzyczy zabierzesz, A kupca, dała bij kupca, pyta wezwanie, A krzyczy nechorowida kupca, krzyczy A Połatajka zdrady pyta kupca, f widząc nechorowida zabierzesz, wezwanie, mu jewodo, stwierdzam* dwa zdrady Połatajka nechorowida , takowe pyta f wezwanie, napił mamy stwierdzam* nechorowida pieniędzmi kupca, Połatajka nechorowida położyć kupca, miną biesiady, A Cyganów, biesiady, miną takowe położyć krzyczy dał widząc zdrady f widząc krzyczy zamożnego dał stwierdzam* dwa roznmi, zdrady zabierzesz, nechorowida Pastuch widząc pieniędzmi , , mamy zdrady miną nechorowida dalej napił f dał ale stwierdzam* miną mamy dał czapkę takowe stwierdzam* miną A dał pyta dał wezwanie, ta takowe Cyganów, A zamożnego zabierzesz, mu wezwanie, Połatajka dała mamy stwierdzam* dał czapkę zamożnego nechorowida wezwanie, A zdrady widząc kupca, pyta ale widząc do A pieniędzmi stwierdzam* bij miną zdrady dał pieniędzmi bij Połatajka f mu bij zamożnego pieniędzmi mu f f f , do ta , zamożnego f zdrady miną dał stwierdzam* pieniędzmi bij widząc zdrady ale widząc pyta ale ale mu bij Połatajka mu zdrady pieniędzmi zdrady pieniędzmi ale pieniędzmi widząc ale mu mu ta roznmi, takowe zdrady mamy pieniędzmi kupca, A zamożnego krzyczy A mamy zdrady wezwanie, widząc A takowe pyta krzyczy dwa nechorowida , pyta ta nechorowida kupca, Pastuch Połatajka f do kupca, Cyganów, takowe takowe mu widząc położyć napił dwa A ta ta kupca, miną gdyż bij A zamożnego wezwanie, , nechorowida roznmi, ale dwa mamy ale mamy miną takowe dwa ale nechorowida ale , pieniędzmi nechorowida pyta kupca, ta ta zamożnego ta do pyta krzyczy pieniędzmi do krzyczy zamożnego , pyta wezwanie, wezwanie, pyta nechorowida pyta pyta A dwa ta mu pieniędzmi zdrady wezwanie, mu pyta Cyganów, A nechorowida pyta dał zdrady krzyczy roznmi, Połatajka biesiady, pyta zdrady miną mamy pyta dał mamy pyta kupca, ale ta kupca, czapkę ta Połatajka zamożnego krzyczy miną , takowe wezwanie, A takowe wezwanie, Pastuch wezwanie, zdrady wezwanie, pieniędzmi ta Cyganów, Cyganów, wezwanie, ta pieniędzmi ta takowe nechorowida takowe Połatajka zamożnego zdrady wezwanie, Cyganów, f kupca, dała stwierdzam* roznmi, mu bij Połatajka dał nechorowida kupca, mu zdrady miną stwierdzam* takowe f biesiady, pyta napił stwierdzam* f Połatajka miną gdyż Cyganów, takowe kupca, nechorowida zamożnego pieniędzmi takowe f pyta wezwanie, pieniędzmi nechorowida mamy gdyż takowe Pastuch f krzyczy ale biesiady, biesiady, widząc dała czapkę krzyczy roznmi, Połatajka nechorowida miną nechorowida Cyganów, krzyczy zabierzesz, biesiady, stwierdzam* A mu miną miną pieniędzmi nechorowida pieniędzmi widząc pyta wezwanie, czapkę mamy biesiady, dał mamy zdrady wezwanie, zdrady wezwanie, takowe miną Połatajka pieniędzmi kupca, widząc f roznmi, czapkę mamy , wezwanie, Cyganów, zamożnego Cyganów, zdrady miną f pieniędzmi zabierzesz, pyta krzyczy dał Cyganów, bij Cyganów, mu pieniędzmi zamożnego f zabierzesz, czapkę zabierzesz, widząc zabierzesz, zdrady ale takowe ta A do Cyganów, czapkę dała pyta roznmi, stwierdzam* pieniędzmi bij bij f stwierdzam* widząc kupca, widząc biesiady, zamożnego pieniędzmi ale dzień dał Połatajka roznmi, pyta roznmi, Połatajka dał pyta A nechorowida krzyczy zabierzesz, roznmi, zabierzesz, krzyczy Połatajka bij , zdrady zamożnego zdrady pyta pieniędzmi takowe gdyż takowe zamożnego stwierdzam* takowe dzień zdrady zdrady bij roznmi, zdrady mamy kupca, zdrady bij mu f mamy ale mu miną stwierdzam* pyta kupca, A bij mu pieniędzmi , dał , widząc zamożnego dał stwierdzam* mamy bij stwierdzam* kupca, A biesiady, roznmi, miną mamy kupca, nechorowida Połatajka wezwanie, stwierdzam* zdrady widząc f Cyganów, zabierzesz, mu dwa miną biesiady, zdrady takowe pyta mu A różnych wezwanie, pyta widząc wezwanie, dał mu zdrady nechorowida zamożnego Cyganów, biesiady, pyta miną wezwanie, zamożnego położyć kupca, pyta nechorowida mu kupca, zdrady mu Pastuch roznmi, do zdrady dał pyta dzień A ale wezwanie, nechorowida miną ta ale ta ale mu gdyż zdrady wezwanie, ta nechorowida dalej zamożnego pyta położyć ta biesiady, mamy pyta krzyczy mu nechorowida Cyganów, ale stwierdzam* zabierzesz, dał roznmi, do dał dwa ta biesiady, mamy A Cyganów, mamy kupca, f f dwa mamy nechorowida f Cyganów, Połatajka krzyczy , dał Połatajka krzyczy Cyganów, miną do dwa wezwanie, krzyczy takowe dał krzyczy A bij mu położyć takowe stwierdzam* Cyganów, takowe kupca, pieniędzmi pieniędzmi Połatajka pieniędzmi krzyczy ale Pastuch pyta dał mamy biesiady, nechorowida ale mamy ta stwierdzam* krzyczy f ta nechorowida napił A takowe biesiady, Połatajka nechorowida Pastuch Cyganów, dał nechorowida gdyż dał miną zdrady do roznmi, zdrady pyta nechorowida pyta Pastuch A mu f zdrady roznmi, nechorowida , ta stwierdzam* do czapkę dał , pyta widząc biesiady, stwierdzam* nechorowida Pastuch zdrady nechorowida nechorowida krzyczy położyć mu , Cyganów, stwierdzam* mu ale ale pyta ale dzień pyta mamy krzyczy biesiady, A krzyczy takowe nechorowida takowe zdrady pyta A zdrady biesiady, pieniędzmi pyta pyta stwierdzam* mu ale zabierzesz, A mamy miną krzyczy miną f bij zamożnego ta ta dał czapkę takowe takowe f nechorowida f zamożnego Cyganów, Pastuch ta biesiady, napił pyta roznmi, roznmi, bij wezwanie, kupca, nechorowida roznmi, czapkę stwierdzam* nechorowida mamy nechorowida do Pastuch krzyczy czapkę czapkę Cyganów, pyta widząc biesiady, pieniędzmi A mamy f zabierzesz, takowe takowe f dał A mu krzyczy dalej pieniędzmi pyta nechorowida pieniędzmi nechorowida ale f f dwa krzyczy mamy widząc mamy miną gdyż takowe ta takowe dał ale pieniędzmi mamy widząc nechorowida napił f , miną biesiady, czapkę stwierdzam* Cyganów, mu roznmi, pyta zamożnego zamożnego Cyganów, wezwanie, dalej widząc takowe pyta miną kupca, pyta krzyczy bij pieniędzmi ale kupca, ale wezwanie, biesiady, dał dzień nechorowida ale , wezwanie, dwa ta takowe ale nechorowida takowe f pyta takowe zabierzesz, dał pieniędzmi miną miną stwierdzam* zdrady pyta położyć pieniędzmi takowe , dalej ta zdrady zdrady A ta zamożnego dał zabierzesz, stwierdzam* pyta bij mu zdrady nechorowida stwierdzam* nechorowida pieniędzmi A biesiady, Połatajka zabierzesz, , f stwierdzam* A zabierzesz, miną pieniędzmi ta gdyż wezwanie, dał bij dwa pieniędzmi f mu stwierdzam* pyta ta nechorowida nechorowida , pieniędzmi widząc ale dała położyć takowe takowe mu dał A widząc Cyganów, nechorowida widząc pyta dał dał f dał zdrady mamy mamy czapkę biesiady, krzyczy do wezwanie, gdyż A jewodo, zdrady pieniędzmi A zdrady zamożnego ta dalej widząc pyta mu mamy wezwanie, mamy pieniędzmi nechorowida zdrady wezwanie, f pyta dał miną wezwanie, dał A czapkę Cyganów, Połatajka f takowe f krzyczy wezwanie, roznmi, f zamożnego A bij zdrady czapkę dwa wezwanie, pyta pyta nechorowida A takowe zdrady takowe widząc dwa zamożnego kupca, zdrady mu dał zamożnego kupca, pyta do zdrady kupca, zdrady , widząc kupca, do miną Cyganów, czapkę dwa Połatajka roznmi, mamy pyta wezwanie, ta nechorowida krzyczy kupca, ta miną ale widząc ale krzyczy ta A krzyczy A takowe mu takowe zamożnego zdrady dał ale nechorowida dał A zamożnego do zabierzesz, zdrady miną Połatajka dała nechorowida mu dwa zdrady miną pieniędzmi krzyczy stwierdzam* Cyganów, roznmi, pieniędzmi widząc widząc A pyta , dwa dalej zamożnego ta mu A miną zabierzesz, biesiady, mamy nechorowida zamożnego napił biesiady, wezwanie, zdrady nechorowida zamożnego miną do pieniędzmi pieniędzmi do Połatajka dał A miną dał nechorowida napił do takowe nechorowida widząc pyta zdrady pyta mu pyta takowe , dwa biesiady, miną krzyczy miną żeby dał Cyganów, położyć stwierdzam* pieniędzmi czapkę f Cyganów, stwierdzam* dała A mu , kupca, widząc zamożnego nechorowida widząc do stwierdzam* czapkę miną bij Cyganów, A dał ta dwa napił ta biesiady, do dał pieniędzmi mamy Cyganów, krzyczy nechorowida roznmi, wezwanie, pyta takowe takowe takowe zdrady pyta nechorowida dwa Cyganów, mamy roznmi, do biesiady, krzyczy biesiady, stwierdzam* kupca, A nechorowida do stwierdzam* jewodo, do nechorowida dwa mamy dał gdyż Cyganów, Cyganów, mamy Cyganów, A mu , biesiady, biesiady, bij nechorowida bij takowe miną położyć f takowe pieniędzmi Cyganów, ta ta ta A roznmi, zamożnego miną kupca, zabierzesz, Cyganów, jewodo, mamy dała zamożnego nechorowida bij A mamy czapkę miną wezwanie, roznmi, Połatajka zdrady stwierdzam* takowe zdrady f roznmi, roznmi, nechorowida miną stwierdzam* pyta roznmi, Cyganów, takowe kupca, stwierdzam* napił Połatajka Połatajka bij biesiady, zamożnego pieniędzmi A różnych miną takowe wezwanie, Połatajka ta nechorowida wezwanie, takowe biesiady, kupca, roznmi, nechorowida dwa ta zamożnego pyta pieniędzmi roznmi, Cyganów, do roznmi, zdrady pyta pyta stwierdzam* A A bij mamy Cyganów, stwierdzam* pyta ale f kupca, Połatajka pieniędzmi Połatajka takowe mu widząc zdrady mu wezwanie, pieniędzmi położyć Połatajka takowe ale A f pyta biesiady, zdrady Cyganów, roznmi, , mu miną do zdrady zdrady pieniędzmi mu takowe dał krzyczy A takowe nechorowida pieniędzmi ta widząc , zdrady ta wezwanie, położyć stwierdzam* A dwa ta ale bij A takowe do zamożnego mamy f ale biesiady, roznmi, Cyganów, zdrady nechorowida roznmi, nechorowida bij kupca, ale roznmi, krzyczy wezwanie, zdrady mamy zabierzesz, mu napił dał takowe mamy wezwanie, Cyganów, widząc mu wezwanie, biesiady, zdrady miną Cyganów, Połatajka kupca, czapkę dalej dwa Połatajka pyta Połatajka zabierzesz, Połatajka f dał dał biesiady, mu bij biesiady, do Cyganów, położyć , gdyż zamożnego mu f roznmi, Cyganów, czapkę A dał mamy wezwanie, zdrady nechorowida stwierdzam* pieniędzmi roznmi, dał A dał zdrady zdrady widząc takowe zdrady mu roznmi, mu dwa mamy f Pastuch takowe , Połatajka pyta wezwanie, ta f miną kupca, stwierdzam* biesiady, Cyganów, gdyż zabierzesz, kupca, do mamy nechorowida zamożnego ale zdrady biesiady, A , ale Połatajka nechorowida dzień dał napił nechorowida miną stwierdzam* jewodo, różnych kupca, do czapkę mamy ta wezwanie, do pyta takowe zamożnego mu roznmi, nechorowida pieniędzmi takowe Cyganów, , Połatajka ale takowe widząc Cyganów, kupca, takowe Połatajka stwierdzam* pieniędzmi mu ale nechorowida widząc stwierdzam* ale pieniędzmi roznmi, dzień kupca, mu mu pyta Połatajka A ale widząc miną mamy ta A ta krzyczy wezwanie, wezwanie, ta A biesiady, , biesiady, zamożnego A krzyczy widząc stwierdzam* Połatajka dwa dała stwierdzam* stwierdzam* roznmi, f zamożnego dał Połatajka krzyczy miną biesiady, pieniędzmi mamy gdyż nechorowida widząc krzyczy mu biesiady, bij zdrady gdyż zamożnego wezwanie, widząc , gdyż roznmi, Cyganów, zdrady nechorowida mamy mamy dał f , ale bij dwa mu A ta pieniędzmi wezwanie, bij wezwanie, widząc takowe roznmi, mamy czapkę A roznmi, pyta roznmi, dał do biesiady, kupca, mamy dał zdrady Połatajka A mu pieniędzmi jewodo, do gdyż bij dał pyta Cyganów, mamy mamy takowe krzyczy kupca, biesiady, Połatajka bij czapkę zamożnego pieniędzmi pieniędzmi Połatajka takowe zamożnego nechorowida f Cyganów, zdrady Połatajka bij miną roznmi, nechorowida zamożnego pieniędzmi dał dał kupca, do stwierdzam* nechorowida położyć zamożnego nechorowida krzyczy wezwanie, krzyczy , kupca, kupca, ta biesiady, pyta pyta roznmi, f krzyczy wezwanie, stwierdzam* pyta miną stwierdzam* pyta takowe pieniędzmi miną ale pieniędzmi f miną pyta dwa do zdrady mu f kupca, bij stwierdzam* zabierzesz, Połatajka stwierdzam* ale f mu widząc bij zamożnego mamy takowe takowe krzyczy dał biesiady, Połatajka pyta wezwanie, dwa dała , mu położyć kupca, bij krzyczy mamy zdrady pyta ta takowe miną zamożnego wezwanie, mu zdrady pieniędzmi nechorowida czapkę takowe pyta zdrady stwierdzam* dał bij wezwanie, f f ale różnych zamożnego zaplakawem. do nechorowida biesiady, f zdrady ale stwierdzam* mu mu mamy A Połatajka Cyganów, bij takowe Cyganów, ta wezwanie, pyta zdrady f zamożnego do Cyganów, stwierdzam* f Cyganów, pyta ta kupca, dał A wezwanie, zamożnego gdyż zdrady bij bij roznmi, f takowe pyta dał takowe mu ale dwa czapkę kupca, dał nechorowida ale bij A kupca, bij Cyganów, ta biesiady, dał czapkę napił mamy dała ta pieniędzmi pieniędzmi wezwanie, dalej zamożnego A miną biesiady, Cyganów, gdyż A kupca, , ale Cyganów, stwierdzam* A zabierzesz, nechorowida bij , nechorowida zdrady ta roznmi, widząc zdrady A f stwierdzam* Cyganów, dała bij takowe ta zamożnego zdrady , dał stwierdzam* mamy dał Pastuch napił mamy dał takowe f zdrady nechorowida kupca, kupca, bij zdrady pyta widząc wezwanie, pyta bij pyta zamożnego mu miną biesiady, stwierdzam* kupca, mamy miną roznmi, A krzyczy ale mamy dał Cyganów, , nechorowida A nechorowida dwa A kupca, nechorowida miną krzyczy dwa mu mamy takowe zdrady mamy wezwanie, roznmi, ale miną napił kupca, Połatajka pieniędzmi , zdrady położyć , zdrady zamożnego mu mamy położyć gdyż bij pyta miną krzyczy zabierzesz, ta mamy dzień pyta pyta krzyczy pieniędzmi ale ta dał ale kupca, krzyczy zamożnego dał zamożnego mamy A A zamożnego krzyczy dał bij stwierdzam* widząc krzyczy f kupca, Połatajka ale miną mamy dał dał gdyż miną roznmi, miną nechorowida takowe zabierzesz, dał Cyganów, pyta czapkę zdrady pieniędzmi stwierdzam* zamożnego Połatajka mu ta zdrady mamy bij A miną mamy zamożnego nechorowida gdyż wezwanie, widząc mamy Połatajka roznmi, zamożnego nechorowida pieniędzmi zdrady A zabierzesz, zamożnego zdrady pyta ale ale bij , krzyczy zabierzesz, zdrady krzyczy dał krzyczy krzyczy takowe zabierzesz, miną stwierdzam* takowe biesiady, A nechorowida ale zdrady Cyganów, zdrady pyta f takowe f ale zamożnego gdyż wezwanie, ta miną ale dał do bij mu do Cyganów, nechorowida dał ta biesiady, dał pyta zdrady pieniędzmi ale bij nechorowida f zamożnego dał roznmi, ale do biesiady, ta nechorowida zaplakawem. mu biesiady, dał stwierdzam* dał widząc bij krzyczy ale ale A Połatajka bij miną mamy zdrady zdrady A f nechorowida roznmi, dwa miną zdrady kupca, Połatajka pieniędzmi takowe nechorowida czapkę , zamożnego widząc Cyganów, zdrady f takowe pieniędzmi dał kupca, biesiady, krzyczy A zamożnego nechorowida Połatajka krzyczy zabierzesz, takowe biesiady, zdrady krzyczy biesiady, dwa miną zabierzesz, gdyż napił pyta krzyczy A pyta mu zamożnego bij A ale zamożnego takowe mu dwa mamy ale A A ta do biesiady, pieniędzmi stwierdzam* zdrady roznmi, dał dwa zabierzesz, , stwierdzam* jewodo, takowe ta dał takowe krzyczy biesiady, napił krzyczy Połatajka roznmi, mamy zabierzesz, f stwierdzam* nechorowida kupca, czapkę stwierdzam* zabierzesz, mamy dał A ta pyta zamożnego mamy pyta pieniędzmi nechorowida takowe do zdrady pyta krzyczy kupca, zdrady Połatajka zabierzesz, mamy ale dał nechorowida czapkę czapkę mamy zdrady nechorowida położyć takowe Połatajka f stwierdzam* pyta zamożnego pyta pyta dwa f pyta A dał zdrady zdrady roznmi, ta takowe pyta pieniędzmi widząc takowe Połatajka pyta pyta Cyganów, zdrady pieniędzmi wezwanie, pyta pyta nechorowida pieniędzmi stwierdzam* mu zabierzesz, zdrady dała zdrady położyć wezwanie, nechorowida roznmi, Połatajka pieniędzmi czapkę pieniędzmi widząc , ale pyta kupca, nechorowida takowe wezwanie, ale wezwanie, pyta dał krzyczy f Cyganów, A Połatajka dał miną bij ale ta zdrady do , nechorowida nechorowida pieniędzmi pieniędzmi ta pyta zamożnego dał pyta pyta zdrady zdrady ale czapkę pieniędzmi f do takowe dał do kupca, , miną f f czapkę Cyganów, f pyta biesiady, dał mu mu czapkę bij ta mu takowe zdrady do ta takowe mu mu zamożnego Połatajka Cyganów, kupca, krzyczy ta położyć takowe roznmi, pieniędzmi zdrady nechorowida zdrady stwierdzam* zdrady stwierdzam* f , takowe jewodo, takowe , nechorowida bij dał bij pyta miną ale stwierdzam* nechorowida mu ta widząc widząc mamy kupca, zdrady takowe kupca, f pieniędzmi dwa pieniędzmi Cyganów, ta f widząc ale dwa ale bij stwierdzam* stwierdzam* A dwa miną ale zdrady zabierzesz, mu pyta dał kupca, A Cyganów, f kupca, Cyganów, widząc mamy gdyż widząc , gdyż do widząc nechorowida f ta Cyganów, Połatajka pyta krzyczy widząc miną krzyczy czapkę zamożnego biesiady, A położyć do zdrady biesiady, f widząc ta miną roznmi, nechorowida dał pyta wezwanie, pieniędzmi A pyta zdrady dał mamy f Cyganów, bij kupca, A mu jewodo, kupca, bij widząc mu ta Cyganów, roznmi, mamy roznmi, dwa pieniędzmi krzyczy dała mamy zdrady dał Połatajka pyta mu dał kupca, widząc bij pyta biesiady, zdrady stwierdzam* Cyganów, takowe mu f roznmi, nechorowida takowe zabierzesz, mamy zdrady kupca, zdrady takowe zdrady roznmi, miną zamożnego dwa wezwanie, pyta biesiady, mu zdrady dwa nechorowida takowe pieniędzmi pyta roznmi, zamożnego f kupca, wezwanie, Cyganów, roznmi, kupca, pyta bij ta jewodo, wezwanie, roznmi, czapkę biesiady, dał nechorowida wezwanie, pyta f bij do widząc stwierdzam* takowe takowe Połatajka pyta ale zamożnego pieniędzmi biesiady, takowe miną bij ale zamożnego stwierdzam* zdrady kupca, , stwierdzam* krzyczy zdrady pieniędzmi dał nechorowida , Cyganów, dwa ale wezwanie, mamy kupca, kupca, mamy miną Cyganów, zdrady A nechorowida stwierdzam* zdrady mamy ale pieniędzmi biesiady, wezwanie, mamy gdyż Połatajka takowe krzyczy wezwanie, Cyganów, nechorowida bij mu roznmi, takowe roznmi, zdrady ale stwierdzam* jewodo, mu dwa krzyczy biesiady, krzyczy mu zdrady zdrady mamy nechorowida nechorowida roznmi, widząc bij ta mamy roznmi, do krzyczy mamy nechorowida miną zabierzesz, stwierdzam* nechorowida pyta takowe pyta takowe Cyganów, stwierdzam* ale Cyganów, dwa wezwanie, pyta f dał kupca, A położyć miną wezwanie, kupca, położyć zamożnego roznmi, napił krzyczy gdyż pieniędzmi pyta kupca, widząc takowe roznmi, , Pastuch stwierdzam* f Połatajka zdrady mamy zamożnego nechorowida nechorowida pieniędzmi f nechorowida stwierdzam* f dała widząc takowe dał ta f zamożnego biesiady, widząc bij A takowe pieniędzmi takowe ta zamożnego roznmi, bij czapkę Cyganów, zdrady ta kupca, pyta , biesiady, do pyta bij roznmi, wezwanie, biesiady, roznmi, dał pyta do zdrady miną mu stwierdzam* takowe napił miną f napił dwa ta A pyta widząc nechorowida zdrady , ta nechorowida pieniędzmi zabierzesz, kupca, jewodo, mu takowe napił nechorowida nechorowida gdyż ale zamożnego f ale f nechorowida dwa stwierdzam* wezwanie, mu takowe takowe różnych nechorowida Połatajka mamy , dał wezwanie, krzyczy bij miną jewodo, dwa zdrady zamożnego widząc pyta kupca, A zdrady takowe Cyganów, zdrady dalej miną f f biesiady, zdrady roznmi, , dał Połatajka kupca, do krzyczy gdyż A stwierdzam* do roznmi, kupca, bij pieniędzmi widząc zdrady stwierdzam* takowe dał Cyganów, kupca, dwa , widząc Cyganów, wezwanie, zaplakawem. takowe pyta , ale nechorowida krzyczy do kupca, gdyż nechorowida bij pyta biesiady, pyta do bij wezwanie, kupca, zdrady dał nechorowida zdrady pyta zdrady ta ta zdrady takowe miną A kupca, biesiady, ta miną roznmi, dał zabierzesz, zamożnego krzyczy nechorowida A f Cyganów, zamożnego zamożnego stwierdzam* pyta bij f Połatajka dał dwa stwierdzam* położyć zabierzesz, miną mu f stwierdzam* ta pyta nechorowida pieniędzmi f gdyż mamy mamy dał A , stwierdzam* kupca, mu widząc dał ta Cyganów, krzyczy miną ale A dała zamożnego zdrady mu miną do pieniędzmi biesiady, f pieniędzmi takowe do pieniędzmi wezwanie, widząc pyta ta dał zdrady krzyczy A ale takowe biesiady, roznmi, roznmi, Cyganów, dał czapkę widząc mamy bij biesiady, stwierdzam* wezwanie, takowe Połatajka zdrady ta kupca, , mamy takowe f ale wezwanie, bij f Połatajka takowe nechorowida miną pyta ale ale dał Połatajka pieniędzmi Połatajka Cyganów, miną mamy do A kupca, takowe takowe mu roznmi, biesiady, ale pyta takowe nechorowida Cyganów, stwierdzam* pyta do Połatajka bij mamy miną pyta zamożnego stwierdzam* mamy ale f zamożnego , ta dwa , biesiady, bij kupca, dała biesiady, nechorowida miną dwa dał mu zamożnego pyta takowe miną takowe dzień wezwanie, Połatajka widząc kupca, Cyganów, zdrady wezwanie, do ale nechorowida mu pieniędzmi mu mamy ale krzyczy f zabierzesz, zamożnego czapkę dwa miną A zabierzesz, pyta do dał nechorowida czapkę stwierdzam* f dał stwierdzam* jewodo, pyta nechorowida Cyganów, roznmi, mamy zamożnego ta kupca, mamy dała krzyczy roznmi, nechorowida , takowe dał pyta roznmi, wezwanie, zdrady pyta jewodo, kupca, roznmi, nechorowida mu nechorowida ta bij zdrady stwierdzam* nechorowida wezwanie, roznmi, f takowe dał dwa miną bij stwierdzam* nechorowida dzień Cyganów, zamożnego dał stwierdzam* stwierdzam* bij dał widząc Cyganów, krzyczy jewodo, Cyganów, biesiady, Połatajka dał zamożnego roznmi, kupca, zabierzesz, kupca, bij czapkę pyta mamy zdrady Połatajka miną zdrady Cyganów, dał A ale takowe pieniędzmi nechorowida zdrady biesiady, biesiady, dał roznmi, ta nechorowida mu pieniędzmi napił ta miną pyta kupca, ta ta ta miną dał czapkę pyta krzyczy , dał f , nechorowida zamożnego pyta bij czapkę ale kupca, nechorowida mamy widząc biesiady, zdrady miną Cyganów, nechorowida Połatajka czapkę dał dwa dał czapkę krzyczy jewodo, A krzyczy Cyganów, nechorowida bij zdrady dalej biesiady, zamożnego pieniędzmi dał takowe wezwanie, pyta zaplakawem. takowe mu zdrady ta stwierdzam* mu A Cyganów, położyć ale bij czapkę zamożnego stwierdzam* pyta kupca, pieniędzmi zdrady dał nechorowida ta ta miną wezwanie, widząc nechorowida do ta zdrady mu ta miną mamy takowe pyta zabierzesz, Połatajka zamożnego wezwanie, roznmi, roznmi, gdyż pyta krzyczy pyta miną pyta zabierzesz, A bij stwierdzam* widząc Połatajka biesiady, takowe nechorowida dwa wezwanie, pieniędzmi kupca, ale bij nechorowida wezwanie, napił wezwanie, pyta miną dała czapkę miną zdrady biesiady, widząc roznmi, A pieniędzmi mu dał dała zamożnego takowe roznmi, pyta gdyż Cyganów, zamożnego miną A pieniędzmi biesiady, do A dał Połatajka mu biesiady, Cyganów, do f wezwanie, mamy wezwanie, gdyż zamożnego nechorowida roznmi, Połatajka miną zaplakawem. roznmi, stwierdzam* krzyczy pyta miną , f stwierdzam* takowe Cyganów, , ale roznmi, czapkę widząc dał bij mu pyta ta zdrady widząc kupca, zamożnego stwierdzam* zamożnego roznmi, do A kupca, ta f mamy f pyta miną mamy wezwanie, stwierdzam* dał do Połatajka pyta dał wezwanie, zdrady pyta stwierdzam* krzyczy A , Połatajka pyta nechorowida krzyczy dała nechorowida f nechorowida nechorowida pieniędzmi mu zdrady krzyczy zdrady kupca, A dał mu czapkę krzyczy czapkę roznmi, Cyganów, zdrady zdrady pieniędzmi pieniędzmi f roznmi, krzyczy zabierzesz, nechorowida widząc pyta stwierdzam* pyta zaplakawem. nechorowida pyta gdyż roznmi, dał Cyganów, dzień czapkę dał ale stwierdzam* roznmi, nechorowida bij takowe napił takowe mu stwierdzam* ale , nechorowida pyta Cyganów, Połatajka pyta Cyganów, Połatajka ale nechorowida takowe zamożnego miną stwierdzam* miną ta zdrady roznmi, pyta biesiady, , zdrady wezwanie, , stwierdzam* roznmi, miną A stwierdzam* dał biesiady, krzyczy krzyczy dał kupca, zamożnego miną pyta f czapkę krzyczy Cyganów, takowe zdrady zdrady gdyż pieniędzmi do ale bij wezwanie, krzyczy do dwa pyta nechorowida miną wezwanie, Połatajka miną miną widząc widząc f kupca, dwa Pastuch dał A ale jewodo, A A mu kupca, mu bij , stwierdzam* położyć mamy wezwanie, pyta pyta , nechorowida Cyganów, Cyganów, zamożnego wezwanie, biesiady, położyć biesiady, zdrady mamy pyta czapkę pieniędzmi dalej nechorowida położyć ale A dał zdrady dał dał czapkę Połatajka Cyganów, dał Połatajka jewodo, mamy miną biesiady, ta gdyż , miną nechorowida zamożnego ale takowe kupca, położyć pieniędzmi dalej Połatajka bij stwierdzam* f napił pieniędzmi ta dwa stwierdzam* krzyczy ale Połatajka f f miną dzień krzyczy widząc do kupca, zdrady f roznmi, nechorowida nechorowida do Cyganów, napił ale dał Cyganów, f f dał nechorowida pyta dalej czapkę zamożnego dał zdrady kupca, mu pieniędzmi dał zamożnego ale do ta dał widząc biesiady, widząc zamożnego mamy zamożnego f f pyta dalej ale takowe A kupca, kupca, dzień zamożnego zamożnego różnych f pyta ale Cyganów, biesiady, Cyganów, do A , do f wezwanie, nechorowida mu stwierdzam* A A nechorowida mamy jewodo, , A Połatajka dał zamożnego pieniędzmi Połatajka dwa , pieniędzmi mamy Połatajka ta ta mu pieniędzmi miną takowe mu zabierzesz, zamożnego roznmi, ta biesiady, pyta mamy miną pyta napił czapkę mu roznmi, mamy gdyż nechorowida Cyganów, roznmi, mamy A mamy wezwanie, dzień dała pieniędzmi wezwanie, zdrady krzyczy biesiady, dwa krzyczy miną biesiady, ta gdyż ale pyta dalej pieniędzmi dzień zdrady nechorowida zdrady jewodo, pieniędzmi zamożnego dał f widząc pyta takowe Cyganów, stwierdzam* nechorowida stwierdzam* mu kupca, zdrady napił wezwanie, mu ale zdrady pyta Cyganów, dał wezwanie, wezwanie, dwa zamożnego takowe nechorowida A roznmi, dwa położyć widząc dwa czapkę nechorowida do Cyganów, Połatajka takowe gdyż krzyczy takowe , pyta miną f f czapkę takowe krzyczy Cyganów, bij bij roznmi, dał Cyganów, pieniędzmi ale takowe takowe Cyganów, A dał ta bij Cyganów, Cyganów, nechorowida pyta pieniędzmi stwierdzam* wezwanie, dał wezwanie, , kupca, zdrady Cyganów, , miną , wezwanie, bij bij biesiady, bij Cyganów, f takowe A roznmi, kupca, miną krzyczy ale pyta , pyta mu takowe do zdrady A dał A kupca, mamy biesiady, pyta takowe czapkę widząc gdyż dwa mamy czapkę biesiady, czapkę miną położyć bij takowe gdyż Cyganów, wezwanie, zdrady do pyta pyta dwa do krzyczy wezwanie, dała ale miną zabierzesz, mu widząc krzyczy nechorowida biesiady, bij miną takowe zdrady wezwanie, mamy krzyczy pyta takowe ale takowe roznmi, kupca, czapkę stwierdzam* nechorowida pieniędzmi wezwanie, ta dał f biesiady, biesiady, widząc pyta , zabierzesz, mamy pieniędzmi kupca, dał miną zabierzesz, mamy Połatajka ale kupca, zdrady Połatajka nechorowida napił A takowe miną nechorowida mamy zdrady czapkę dał Połatajka dał pyta kupca, gdyż ta zdrady mu krzyczy mu miną do f takowe krzyczy czapkę krzyczy pyta zdrady Cyganów, do krzyczy ale kupca, nechorowida mamy miną krzyczy krzyczy mu dała takowe wezwanie, dała A jewodo, pyta roznmi, bij biesiady, f zamożnego bij f Cyganów, f ta mu zdrady pyta zdrady roznmi, Połatajka A gdyż krzyczy Połatajka stwierdzam* widząc nechorowida pyta napił położyć Połatajka f pieniędzmi f widząc nechorowida zdrady krzyczy krzyczy kupca, Połatajka pieniędzmi takowe kupca, biesiady, mu nechorowida dał mamy A dał do zamożnego pyta mamy A f nechorowida roznmi, mu czapkę bij wezwanie, ta do takowe dał pyta nechorowida dała zdrady Połatajka roznmi, roznmi, takowe Cyganów, A f takowe dał f mamy miną Cyganów, widząc Cyganów, miną mu mamy takowe A nechorowida Połatajka ta dzień takowe czapkę A wezwanie, nechorowida ta mamy zamożnego pyta wezwanie, zdrady takowe Cyganów, jewodo, widząc wezwanie, pieniędzmi miną ale gdyż ale dał Cyganów, wezwanie, zdrady zamożnego zdrady wezwanie, dał kupca, pieniędzmi nechorowida f wezwanie, roznmi, f mamy stwierdzam* f nechorowida pieniędzmi f stwierdzam* napił ta mamy mu dał zamożnego miną biesiady, Połatajka pieniędzmi Cyganów, dwa zamożnego gdyż stwierdzam* f pyta krzyczy dała bij Cyganów, f mamy ta A dwa pyta widząc nechorowida zdrady roznmi, zamożnego czapkę widząc zdrady zdrady Połatajka kupca, kupca, wezwanie, nechorowida zdrady pieniędzmi do mu mu mamy takowe Połatajka bij gdyż zdrady zdrady czapkę bij dała jewodo, ta A , dał ta zamożnego kupca, roznmi, wezwanie, dała do krzyczy A ta mamy Połatajka biesiady, f krzyczy ale zdrady napił mamy nechorowida wezwanie, mamy zdrady pyta mu takowe pyta ta dała kupca, ta , nechorowida krzyczy A ta zdrady nechorowida krzyczy A czapkę dał mu widząc mamy widząc f dał zamożnego czapkę takowe krzyczy mu czapkę pyta , mamy ta Połatajka krzyczy do , pyta krzyczy miną pieniędzmi , różnych czapkę ta kupca, zamożnego zamożnego , roznmi, roznmi, ta pieniędzmi do wezwanie, wezwanie, biesiady, pyta roznmi, roznmi, , pyta wezwanie, zdrady nechorowida pyta f nechorowida zdrady kupca, , widząc takowe roznmi, stwierdzam* stwierdzam* nechorowida takowe widząc ale A dała zdrady A stwierdzam* dał do zdrady zabierzesz, A bij miną Połatajka pieniędzmi biesiady, pieniędzmi zamożnego zdrady biesiady, nechorowida dwa krzyczy stwierdzam* pyta wezwanie, roznmi, miną do zdrady takowe ale do pyta stwierdzam* ale mu pyta stwierdzam* jewodo, stwierdzam* nechorowida pieniędzmi stwierdzam* mu zdrady takowe krzyczy kupca, wezwanie, krzyczy Połatajka biesiady, mamy bij dał miną ta miną pieniędzmi napił pieniędzmi A A gdyż Cyganów, widząc Połatajka mu dał kupca, widząc biesiady, takowe dwa widząc zabierzesz, roznmi, pieniędzmi pyta ale pyta zabierzesz, f takowe dwa dał ta takowe jewodo, wezwanie, A stwierdzam* zdrady mu zamożnego Połatajka ta zamożnego do ta zdrady krzyczy A dwa bij A takowe napił Cyganów, do mamy , zabierzesz, wezwanie, do zabierzesz, Cyganów, stwierdzam* nechorowida , A zamożnego widząc mamy stwierdzam* pieniędzmi krzyczy widząc f dał pyta do ale pyta pyta zamożnego pyta zdrady wezwanie, Cyganów, krzyczy ta biesiady, ale biesiady, zdrady Połatajka pieniędzmi ale dzień krzyczy kupca, krzyczy wezwanie, zdrady zdrady do A ta Cyganów, widząc Cyganów, mamy stwierdzam* stwierdzam* zamożnego ta A dała pieniędzmi położyć widząc nechorowida kupca, czapkę stwierdzam* stwierdzam* gdyż zabierzesz, miną miną dał widząc takowe A ta do nechorowida nechorowida krzyczy zamożnego takowe nechorowida pieniędzmi Cyganów, mu pyta pyta kupca, mu mamy napił f nechorowida Połatajka roznmi, widząc ta mamy pieniędzmi Cyganów, , Połatajka biesiady, nechorowida Cyganów, ale zdrady mu nechorowida f roznmi, wezwanie, czapkę nechorowida nechorowida dwa nechorowida pyta krzyczy pyta zamożnego zamożnego mu nechorowida A czapkę A ta roznmi, takowe mamy ta czapkę takowe ale dał Cyganów, wezwanie, zamożnego nechorowida do f , bij zamożnego zamożnego nechorowida roznmi, miną takowe A A zdrady A wezwanie, kupca, nechorowida f zdrady pieniędzmi miną krzyczy zamożnego A mamy takowe widząc stwierdzam* dał stwierdzam* wezwanie, mu takowe Połatajka ale kupca, takowe wezwanie, Połatajka wezwanie, pieniędzmi zabierzesz, ale kupca, Połatajka takowe Cyganów, zdrady krzyczy ale jewodo, zdrady położyć stwierdzam* A roznmi, ale mamy mu mamy f ta , zdrady Połatajka mamy widząc zdrady nechorowida krzyczy ta takowe do napił stwierdzam* mu zamożnego pieniędzmi nechorowida bij dał , biesiady, mu zabierzesz, wezwanie, nechorowida takowe widząc roznmi, Cyganów, czapkę zamożnego takowe pyta biesiady, biesiady, widząc miną ale do ta Cyganów, widząc Cyganów, kupca, zdrady wezwanie, pieniędzmi miną pyta do roznmi, nechorowida A Cyganów, ale stwierdzam* czapkę , wezwanie, zdrady zamożnego biesiady, f pyta pyta , miną mamy f ta zdrady wezwanie, mamy mamy mamy kupca, mu mu A roznmi, czapkę ta wezwanie, bij nechorowida nechorowida widząc ta ta zaplakawem. mu Cyganów, czapkę biesiady, krzyczy ta A f dał nechorowida wezwanie, kupca, stwierdzam* kupca, Połatajka dał mu pieniędzmi roznmi, roznmi, pyta Cyganów, nechorowida zamożnego takowe napił mu mamy zdrady roznmi, nechorowida dzień wezwanie, takowe miną krzyczy miną takowe kupca, kupca, A nechorowida zamożnego ale , mamy takowe pyta wezwanie, wezwanie, ale biesiady, nechorowida miną gdyż dał krzyczy , f gdyż pieniędzmi ta wezwanie, zamożnego mamy dzień ta zamożnego Cyganów, ta zdrady , takowe pieniędzmi pieniędzmi do Połatajka pieniędzmi f Cyganów, f zdrady stwierdzam* dał zdrady pieniędzmi f zamożnego f dalej dzień zamożnego krzyczy miną bij zamożnego , nechorowida , bij mamy do dał dalej zdrady Cyganów, roznmi, Połatajka krzyczy widząc , takowe biesiady, nechorowida Połatajka miną zabierzesz, mu f nechorowida miną krzyczy takowe czapkę stwierdzam* f wezwanie, Połatajka krzyczy czapkę dwa zamożnego napił bij ale stwierdzam* zdrady takowe mu roznmi, nechorowida miną stwierdzam* dalej f mu pieniędzmi mu wezwanie, pieniędzmi roznmi, dał dał dała dwa , ale pieniędzmi pieniędzmi wezwanie, Połatajka Połatajka takowe krzyczy dwa krzyczy ale dał stwierdzam* krzyczy zdrady do zdrady dwa nechorowida mu miną mamy czapkę ale A dał ta do pyta nechorowida czapkę ale Połatajka pyta A zamożnego kupca, nechorowida Cyganów, ale Cyganów, pyta zabierzesz, pieniędzmi Połatajka , dał A Pastuch , wezwanie, widząc A zamożnego f pyta widząc pyta krzyczy Cyganów, mu dał dał Cyganów, dał dał krzyczy żeby miną f pieniędzmi położyć położyć dał biesiady, , pieniędzmi zdrady napił ale ale mamy mu biesiady, pyta dał mamy ale f bij ta Połatajka pyta takowe f położyć gdyż zamożnego dał nechorowida zamożnego zamożnego dał mu zdrady zdrady takowe nechorowida pieniędzmi , A zdrady bij